Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
25/03/2015 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11, внесен от Министерски съвет на 02 февруари 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД


  II –ро гласуване

  Oтносно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11, внесен от Министерски съвет на 02 февруари 2015 г.
  Проект

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

  (Обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 12, 53 и 98 от 2014 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законa.  § 1. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Полетите на въздухоплавателни средства в контролираното въздушно пространство на Република България, както и тези, които пресичат държавната граница, се извършват по полетен план.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Обслужването на въздухоплавателни средства без полетен план, както и дейности по търсене и спасяване се извършват в съответствие с разполагаемата информация.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 53, ал. 2 т. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 141, ал. 4 думите „ситуационния център на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „координационен център в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Създава се чл. 141а:
  „Чл. 141а. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи приема Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия извън района по чл. 141, ал. 3.
  (2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ включва разходите за изпълнение на дейностите по търсене и спасяване в плана за ефективност в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (ОВ, L 201/1 от 3 август 2010 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (OB, L128/1 от 9 май 2013 г.).
  (3) В националната разходна база на таксите по чл. 120, ал. 2, т. 2 се включват и разходите за изпълнение на дейностите съгласно Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия извън района по чл. 141, ал. 3.
  (4) Средствата за изпълнение на дейностите по търсене и спасяване, включени в националната разходна база на таксите по чл. 120, ал. 2, т. 2, се утвърждават от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и се планират като приходи и разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (5) Неразходваните средства по ал. 2, включени в таксите по чл. 120, ал. 2, т. 2, предоставени от доставчиците на аеронавигационно обслужване над извършените и доказани разходи за изпълнение на дейностите по търсене и спасяване в края на календарната година, се планират като разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изпълнение на дейностите, включени в Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия извън района по чл. 141, ал. 3, в рамките на разходния таван за съответната година.
  (6) Когато действителните разходи превишат средствата по ал. 2, включени в таксите по чл. 120, ал. 2, т. 2, предоставени от доставчиците на аеронавигационно обслужване за изпълнение на дейностите по търсене и спасяване в края на календарната година, превишението е за сметка на бюджетите на участниците в Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия извън района по чл. 141, ал. 3.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 143, ал. 3, т. 12 думите „по смисъла на Регламент № 1315/2007 на Комисията от 8 ноември 2007 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 (ОВ, L 291/16 от 9 ноември 2007 г.)” и запетаята след тях се заменят със съюза „и”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. Създава се чл. 143а:
  „Чл. 143а. Наказват се с глоба от 3000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв . лицата по чл. 1, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение (ОВ, L 80/10 от 26 март 2010 г.), които не изпълнят или забавят изпълнението на задълженията си, произтичащи от разпоредбите на този регламент, както и всеки, който разпореди или допусне това.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §6 и предлага следната редакция:
  § 6. Създава се чл. 143а:
  „Чл. 143а. Наказват се с глоба от 3000 до 10 000 лв. или се налага имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. на лицата по чл. 1, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение (ОВ, L 80/10 от 26 март 2010 г.), които не изпълнят или забавят изпълнението на задълженията си, произтичащи от разпоредбите на този регламент.“
  § 7. В § 3 от допълнителните разпоредби се създава т. 71:
  „71. „Контролирано въздушно пространство“ е въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява обслужване по контрол на въздушното движение съгласно класификацията на въздушното пространство.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 8. В чл. 141а ал. 4, 5 и 6 влизат в сила от 1 януари 2016 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §8 и предлага следната редакция:
  § 8. Разпоредбата на §4 относно чл. 141а, ал. 4, 5 и 6 влиза в сила от 1 януари 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума