Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
13/05/2015

  Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София, № 502-03-2, внесен от Министерски съвет на 5.03.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София, № 502-03-2, внесен от Министерски съвет на 5.03.2015 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 22 април 2015 г. бе обсъден проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София, № 502-03-2, внесен от Министерски съвет на 5.03.2015 г.
  На заседанието присъства г-жа Ангелина Ламбрева - Държавен експерт в дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката и проф. Димитър Радев - ректор на Колежа по телекомуникации и пощи.
  Проектът за решение беше представен от г-жа Ангелина Ламбрева.
  Предложението за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи – София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София е направено по искане на ректора на колежа на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО).
  Колежът по телекомуникации и пощи поддържа високо научно, професионално и педагогическо ниво от създаването си през 1881 година досега. До 1954 г. е бил колеж и давал професионално образование. От 1954 г. се преобразува в Полувисш институт по съобщенията към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От 1998 г. колежът е висше училище, Колеж по телекомуникации и пощи в рамките на Министерството на образованието. Голяма част от техническия персонал на телекомуникационните оператори са подготвени в този колеж, както и няколко от водещите специалности в изследователските институти и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, „Български пощи“ ЕАД и други държавни структури. Колежът по телекомуникации и пощи е единствения, който подготвя специализирани кадри за нуждите на „Български пощи“ ЕАД и провежда квалификационни курсове за новостите в пощенските и куриерските услуги, предназначени за служителите. Традициите в подготовка на специалисти за Дружеството в областта на пощите и пощенските услуги е над 100 години.
  Проектът предвижда в преобразуваното висше училище да се провежда обучение по традиционните за колежа специалности от професионални направления (ПН) 3.7. „Администрация и управление” и 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” както досега на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а” – „професионален бакалавър по …” с 3-годишен срок на обучение, така и на образователно-квалификационна степен „магистър” с 2-годишен срок на обучение след придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …”. Проектът предвижда и възможност за обучение и в образователна и научна степен „доктор” след изпълнение на изискванията на чл. 80, ал. 2 от ЗВО за програмна акредитация по научни специалности. За организиране на обучението висшето училище планира две основни звена в своята структура – Факултет по телекомуникации и мениджмънт с три катедри в състава си и Департамент „Фундаментална подготовка”.
  Постъпили са редица становища в подкрепа на проекта за решение, тъй като учебното заведение разполага с богата материална база, превъзходен академичен състав, традиции в обучението на специализирани кадри с практическа насоченост, участия в програми за съвместно обучение на студенти и научно-изследователска дейност, разработени чрез публично-частно партньорство с водещи софтуерни фирми на пазара по най-високите стандарти на световното образование. В постъпилото становище от Технически университет – София са изтъкнати съображения относно: намаляващ брой кандидат студенти, засилващата се конкуренция от чуждестранни университети, младежка емиграция, недофинансиране на висшето образование, демографска криза, дублиране на обучението на студенти, което се провежда от друг престижен университет с традиции в обучението на инженери с висше образование. Постъпило е становище от Национална агенция за оценяване и акредитация и на основание чл. 16 от Закона за висшето образование за техническа редакция следната техническа редакция: вместо „Проект за преобразуване на Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи“- София“ във Висше училище по телекомуникации и пощи - София, да се чете „Проект за преобразуване на Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи“- София в Специализирано Висше училище по телекомуникации и пощи - София.“

  В резултат на проведените дискусии и с оглед на бъдещите потребности на кадри в сферата на телекомуникациите, информационните технологии и мениджмънта в телекомуникациите и пощите, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 11 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предлага на Народното събрание да подкрепи Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, в Специализирано Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София, № 502-03-2, внесен от Министерски съвет на 5.03.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума