Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
28/05/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29 април 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29 април 2015 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 27 май 2015 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29 април 2015 г.
  На заседанието присъства г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи и законопроекта.
  С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.
  Законопроектът предвижда въвеждане на задължение документите, които попадат в обхвата на директивата, да се предоставят за повторна употреба съгласно определените в нея условия за повторна употреба. Създават се правила, изискващи всяка организация, която предоставя информация, ако не прави това безплатно, да определя такси, изчислени въз основа на определени стандарти и правила, ограничени до разходите по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.
  Предвижда се и законова възможност за безплатно предоставяне на информация за повторно използване по преценка на съответната организацията от обществения сектор.
  Със законопроекта се разширява и обхвата на приложение на закона за предоставяне на обществена информация с включване на някои културни институции, като библиотеки, в т.ч. университетските библиотеки, музеи и архиви. За тези институции се въвеждат конкретни правила, различаващи се от приложимите за останалите субекти, включително и по отношение на таксуването.
  Предложени са и промени, отнасящи се до националната практика и особености, сред които:
  • всяка информация от обществения сектор, създадена след 1 октомври 2015 г., да се поддържа в електронен вид;
  • възможност достъпът до обществена информация да се извърши по електронен път при поискване от заявителя;
  • нова форма за предоставяне на достъп до обществена информация - чрез копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват данните.
  В законопроекта е предвидено задължение за всеки ръководител на административна структура в изпълнителната власт ежегодно да обявява списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на съответната администрация, като определя и сроковете за актуализация на публикуваната информация и форматите, в които е достъпна. Редът и начинът за публикуване на информацията ще се определят с наредба, приета от Министерския съвет.


  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 11 гласа „ЗА”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29 април 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума