Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
03/06/2015 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-34, внесен от Министерски съвет на 29.04.2015 г.
  `Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД


  Oтносно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-34, внесен от Министерски съвет на 29.04.2015 г.  II –ро гласуване
  Проект


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

  (Обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 17 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законa.

  § 1. В чл. 30, ал. 1 и 5 думите „министъра на регионалното развитие“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §1.

  § 2. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Железопътно предприятие, което не притежава лицензия за извършване на товарни превози, има право на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура, необходима за извършване на дейностите на дружества и предприятия по чл. 2, т. 3.
  (4) Достъпът по ал. 3 се осъществява при наличие на сертификат за безопасност, договор за застраховка „Гражданска отговорност” и договор с управителя на железопътната инфраструктура.“
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §2.

  § 3. В чл. 33, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Лицензия не се изисква в случаите по чл. 37а.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3.

  § 4. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 запетаята след думата „превози” се заличава и се добавя „и/или”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При отнемане или след изтичане на срока на сертификата за безопасност достъпът по чл. 31, ал. 4 се прекратява.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 2” се добавя „и 3”, а думата „превозвачът” се заменя с „железопътното предприятие”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §4.

  § 5. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари, издадена в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, е валидна на територията на държавите – членки на Европейския съюз.”
  2. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §5.

  § 6. Създава се чл. 37а:
  „Чл. 37а. Лицензия не се изисква за извършване на дейности по чл. 2, т. 3 за железопътен превоз на товари от дружества и предприятия за техни нужди.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §6.

  § 7. Създава се нов чл. 48:
  „Чл. 48. Железопътното предприятие е търговец, притежаващ лицензия за извършване на железопътни превози, валидна на територията на държавите – членки на Европейския съюз, както и търговец с предмет на дейност - превоз на пътници и/или товари с железопътен транспорт, като предприятието осигурява локомотивна тяга. Железопътно предприятие е и търговец, който осигурява само локомотивната тяга.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §7.

  § 8. Досегашният чл. 48 става чл. 48а и в него ал. 1 се изменя така:
  „(1) Железопътeн превозвач е железопътно предприятие, лицензирано за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §8.

  § 9. В чл. 50, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. за железопътен превозвач – заверено копие от сертификата за безопасност и лицензията; за железопътно предприятие, извършващо превоз на товари по чл. 31, ал. 3 – заверено копие от сертификата за безопасност;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §9.

  § 10. В чл. 62, ал. 8 думите „Учебната програма” се заменят с „При регистрация на лицата по ал. 6 учебната програма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §10.

  § 11. В чл. 115и се създава ал. 4:
  „(4) В своята организация и при вземане на решения специализираното звено по ал. 3 е независимо от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, управителя на железопътната инфраструктура, железопътните превозвачи, както и от всяко друго лице, чиито интереси биха могли да са в противоречие с функциите на звеното.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §11.

  § 12. В чл. 115к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. произшествия и инциденти по своя преценка, които при различна обстановка са могли да доведат до последиците на тежките железопътни произшествия, включително технически повреди в структурните подсистеми или в елементите на железопътната система;
  3. по своя преценка – произшествия и инциденти извън тези по т. 1 и 2.”
  2. В ал. 2 запетаята и думите „а при необходимост и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Ръководителят на специализираното звено изготвя проект на доклад, който се предоставя за становища и коментари на управителя на железопътната инфраструктура, железопътния превозвач, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, участващите аварийни служби, представители на персонала, както и на всички други заинтересовани страни.”
  4. В ал. 4 накрая се добавя „и се изпраща на всички засегнати от произшествието или инцидента страни, както и до компетентните органи на други държави – членки на Европейския съюз”.
  5. В ал. 5 думата „Служителите” се заменя с „Инспекторите по разследване”.
  6. В ал. 6 думата „Служителите” се заменя с „Инспекторите по разследване”.
  7. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” предоставя на специализираното звено информация и документи за разследванията.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §12.

  § 13. В чл. 115л, ал. 2 след думата „незабавно” се добавя „специализираното звено и”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §13.

  § 14. В чл. 115н, ал. 1 думите „и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” съгласуват действията си и обменят“ се заменят със „съгласува действията си и обменя“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §14.

  § 15. В чл. 128 се създава ал. 5:
  „(5) При нарушение на задължение, свързано с поддържането на система за управление на безопасността, включително по отношение на спазването на техническите изисквания към вложените материали и резервни части и спазването на изискванията при договаряне на услуги спрямо потребители, клиенти, служители и трети страни, при което се намалява нивото на безопасност, на железопътния превозвач или на управителя на железопътната инфраструктура се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 50 000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §15.

  § 16. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. за непредоставяне на билет или друг вид превозен документ и за непредоставяне на информация в съответствие с чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 – в размер от 2000 до 5000 лв.;”.
  2. В т. 20 след думата „неопределяне“ се добавя „и неизпълнение“.
  3. Създават се т. 27, 28 и 29:
  „27. при непоемане или отказ от поемане на отговорност спрямо пътниците и техния багаж в съответствие с чл. 11 от Регламент (ЕО)
  № 1371/2007 – в размер от 2000 до 5000 лв.;
  28. за неизпълнение на задълженията по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 – в размер от 25 000 до 50 000 лв.;
  29. за неизпълнение на член 27 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 – в размер от 1000 до 3000 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §16.

  § 17. В § 52 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ДВ, бр. 47 от 2011 г.) т. 2 се изменя така:
  „2. Параграф 46 относно чл. 139, т. 2, 3, 5-12, 15-19, 22 и 23, чл. 140, т. 1, 3-6 и 9 и чл. 141, които влизат в сила от 4 декември 2019 г.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §17 и предлага следната редакция:
  § 17. В § 52 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ДВ, бр. 47 от 2011 г.) т. 2 се изменя така:
  „2. Параграф 46 относно:
  a) чл. 139, т. 1, 20, 21, 25 и 26, чл. 140, т. 8 и 10 и чл. 143, които влизат в сила от 4 декември 2014 г.;
  б) чл. 139, т. 2, 3, 5-12, 15-19, 22 и 23, чл. 140, т. 1, 3-6 и 9 и чл. 141, които влизат в сила от 4 декември 2019 г.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага следната редакция:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“

  § 18. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г. и бр. 109 от 2013 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 т. 31 се изменя така:
  „31. Извършване на железопътен превоз на пътници и/или товари.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §18.

  Комисията предлага да се създаде § 19:
  § 19. Параграф 17 влиза в сила от 3 декември 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума