Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
16/09/2015

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, № 502-02-24, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, № 502-02-24, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 16 септември 2015 г., бе обсъден законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, № 502-02-24, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.
  От страна на вносителите, на заседанието присъства г-н Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи.
  Законопроектът беше представен от г-н Красимир Ципов.
  Целта на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, е създаване на двустранна правна рамка за идентифициране на конкретни лица, участващи в международни пътувания, които е възможно да представляват риск за другата страна. По този начин ще се увеличат възможностите за превенция, разкриване, разследване и наказателно преследване на тероризъм и други тежки престъпления. Двете страни желаят да си сътрудничат при ползването на информацията за пътниците, за да подпомогнат сигурността на международното пътуване по въздух. Информацията за пътниците, предмет на споразумението, означава лична и друга информация за пътниците и екипажа. Тази информация включва данни, получени от:
  - резервационните данни на пътниците (PNR данни) - запис на данните, изисквани при пътуването на всеки пътник, в който се съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на резервацията от въздушните превозвачи (името на пътника, маршрута, начина на плащане и други подобни данни, необходими за обработката на резервацията, които по принцип се събират от превозвачите);
  - предварителната информация за пътниците (API данни) - биографична информация, взета от машинночетимата част на паспорта, която съдържа името, мястото на раждане и гражданството на лицето, номера на паспорта и датата, на която изтича валидността му.
  Събраните PNR данни могат да се обработват единствено за целите на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на тероризъм и на други тежки престъпления.

  Въз основа на мотивите, изложени от вносителите и проведените дебати, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, № 502-02-24, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума