Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
28/10/2015 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-63, внесен от Министерски съвет на 27 юли 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ  ДОКЛАД  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-63, внесен от Министерски съвет на 27 юли 2015 г.  II –ро гласуване
  Проект

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

  (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 28 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законa.

  § 1. В чл. 8 се създава ал. 4:
  „(4) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е компетентният орган по прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79 от 19 март 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 216/2008”, и на произтичащите от него регламенти за изпълнението му.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §1 и предлага следната редакция:
  § 1. В чл. 8 се създава ал. 4:
  „(4) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е компетентният орган по прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79/1 от 19 март 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 216/2008”, и правилата за неговото изпълнение.”

  § 2. В чл. 16б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ контролира изпълнението на задълженията на въздушните превозвачи по Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (OB, L 46 2004 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 261/2004”, в качеството й на национален орган, отговарящ за изпълнението на този регламент.”
  2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §2 и предлага следната редакция:
  § 2. В чл. 16б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 261/2004 за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет“ се заменят с “Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (OB, L 46/1 от 17 февруари 2004 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 261/2004”.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ контролира изпълнението на задълженията на въздушните превозвачи по Регламент (ЕО) № 261/2004, в качеството й на национален орган, отговарящ за изпълнението на този регламент.”
  3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

  § 3. В чл. 19 ал. 4 се изменя така:
  „(4) В регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България се вписват въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008 или на националните норми за летателна годност, определени с наредбата по чл. 24, ал. 6.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3.


  § 4. В чл. 48и, ал. 1 думите „или въздушният превозвач, извършващ самообслужване“ и запетаята след тях се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §4.

  § 5. Член 71 се изменя така:
  „Чл. 71. Пътникът може да се откаже от договора за превоз и да получи обратно превозната цена в случай на заболяване, включително на член от семейството му, който ще пътува с него, установено от лечебно заведение.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §5 и предлага следната редакция:
  § 5. Член 71 се изменя така:
  „Чл. 71. Пътникът може да се откаже от договора за превоз и да получи обратно превозната цена при заболяване, включително на член от семейството му, който ще пътува с него, установено от лечебно заведение.”
  § 6. Член 76 се изменя така:
  „Чл. 76. При превоз на багаж отговорността на превозвача е съгласно Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Монреалска конвенция) от 28 май 1999 г. и Регламент (ЕО) № 2027/97 на Съвета относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §6 и предлага следната редакция:
  § 6. Член 76 се изменя така:
  „Чл. 76. При превоз на багаж отговорността на превозвача е съгласно изискванията на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, изготвена в Монреал на 28 май 1999 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 67от 2003 г.) (ДВ, бр. 6 от 2004 г.) и Регламент (ЕО) № 2027/97 от 9 октомври 1997 г. на Съвета относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия.”
  § 7. В чл. 143 се създава ал. 6:
  „(6) Налага се имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. на:
  1. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си в случай на отказан достъп до борда съгласно чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  2. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията да компенсира пътниците при отказан достъп на борда против тяхната воля съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  3. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си при отмяна на полет съгласно чл. 5, параграф 1, букви „а“, „б“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  4. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията да предостави съответната помощ на пътниците при закъснение на полет съгласно чл. 6, параграф 1, букви „i“, „ii“ и „iii“ от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  5. въздушен превозвач, който откаже да предостави правото на обезщетение съгласно чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  6. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си да изплати до 7 дни обезщетението съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  7. въздушен превозвач, който откаже правото на грижа съгласно чл. 9, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  8. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си да възстанови в рамките на 7 дни частта от цената на билета съгласно чл. 10, параграф 2, букви „а“, „б“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  9. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си да информира пътниците за техните права съгласно чл. 14, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  10. въздушен превозвач, който не отговаря на жалбите на пътниците в 6-седмичен срок считано от датата на подаването им;
  11. въздушен превозвач, който не отговаря в посочения срок на запитванията, отправени към него от национален орган по чл. 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261/2004.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §7 и предлага следната редакция:
  § 7. В чл. 143 се създава ал. 6:
  „(6) Налага се имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. на:
  1. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си при отказан достъп до борда съгласно чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  2. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си да компенсира пътниците при отказан достъп на борда против тяхната воля съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  3. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си при отмяна на полет съгласно чл. 5, параграф 1, букви „а“, „б“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  4. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си да предостави съответната помощ на пътниците при закъснение на полет съгласно чл. 6, параграф 1, букви „i“, „ii“ и „iii“ от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  5. въздушен превозвач, който откаже да предостави правото на обезщетение съгласно чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  6. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си да изплати в срок до 7 дни обезщетението съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  7. въздушен превозвач, който откаже правото на грижа съгласно чл. 9, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  8. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си да възстанови в рамките на 7 дни частта от цената на билета съгласно чл. 10, параграф 2, букви „а“, „б“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  9. въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си да информира пътниците за техните права съгласно чл. 14, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004;
  10. въздушен превозвач, който не отговаря на жалбите на пътниците в 6-седмичен срок, считано от датата на подаването им;
  11. въздушен превозвач, който не отговаря в посочения срок на запитванията, отправени към него от национален орган по чл. 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261/2004.”

  § 8. Създава се чл. 143б:
  „Чл. 143б. (1) За неизпълнение на задълженията за спазване на правилата, установени в глава VІ „Разпоредби относно ценообразуването“ от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (OB, L 293 от 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1008/2008, се налага имуществена санкция до 1000 лв. на:
  1. въздушен превозвач, който не изпълнява задълженията си за информиране за крайната цена с включените в нея тарифи и такси съгласно чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008;
  2. въздушен превозвач, който не изпълнява задълженията си да предоставя информацията по т. 1 без дискриминация по отношение на националността или мястото на пребиваване на потребителя или на мястото на установяване на представителя на въздушния превозвач или друго продаващо билети лице в рамките на Европейския съюз.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §8 и предлага следната редакция:
  § 8. Създава се чл. 143б:
  „Чл. 143б. Налага се имуществена санкция от 100 до 1000 лв. на въздушен превозвач, който не изпълнява задълженията си за информиране за крайната цена с включените в нея тарифи и такси съгласно чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (OB, L 293/3 от 31 октомври 2008 г.).

  Комисията предлага да се създаде § 9:
  § 9. В чл. 147б, ал. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума