Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
28/10/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-162, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08 октомври 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-162, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08 октомври 2015 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 28 октомври 2015 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-162, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08 октомври 2015 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи и г-н Петко Петков - заместник-министър на правосъдието.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Иван Вълков.
  Основната цел на законопроекта е набелязването на мерки за подобряване на пътната обстановка в страната, ограничаване и намаляване броя на пътнотранспортните произшествия, на загиналите и ранените при пътни инциденти.
  Законопроектът предвижда въвеждане на задължение за използване на гуми за моторните превозни средства, предназначени за зимни условия в периода от 1 ноември до 1 март. Предвидено е и завишаване на глобите за водач, който управлява моторно превозно средство след употреба на алкохол или е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества.
  Проектът на закон предвижда нова принудителна административна мярка - отнемане на регистрационна табела на моторното превозно средство.
  Предлага се завишаване на санкциите за нарушенията, отнасящи се до превишаване на максимално разрешената скорост за движение.
  Въвеждат се и принудителна административна мярка - временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане, както и на собственик, който при управление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h - за срок от един месец.
  В проекта е предложено опростяване на процедурата по налагане на наказанията на нарушителите чрез съставяне на фиш за нарушения, установени от контролен орган, за които не е предвидено лишаване от право на управлява МПС или отнемане на контролни точки. Според вносителите по този начин ще се избегне многократното търсене на нарушителя за връчване на наказателни постановления и се съкращава срока за налагане на наказанието.
  Направени са промени и по отношение на връчването на електронния фишове, в случай, че лицето не е намерено на посочения от него постоянен адрес. В тази връзка се предвижда и изменение в Закона за административните нарушения и наказания.


  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 10 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-162, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08 октомври 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума