Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
04/11/2015 първо гласуване

  Проект на Закон за електронната идентификация, № 502-01-81, внесен от Министерски съвет на 05.10.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Проект на Закон за електронната идентификация, № 502-01-81, внесен от Министерски съвет на 05.10.2015 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 04.11.2015 г., бе обсъден проект на Закон за електронната идентификация, № 502-01-81, внесен от Министерски съвет на 05.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Жанета Рогова – началник на отдел в дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът бе представен от г-н Валери Борисов.
  В своето изложение г-н Борисов подчерта, че основните цели на законопроекта са постигане на по-висока степен на ефективност на електронното управление в Република България, осигуряване на подходящо равнище на сигурност на електронните трансакции и оперативна съвместимост на средствата за електронна идентификация в контекста на Цифровата програма за Европа и правната рамка на европейско ниво. Законът за електронната идентификация е изцяло съобразен с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Предмет на законопроекта е уреждането на обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица, потребители на електронни услуги – български граждани или чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България. Проектът на закон създава възможност тези лица да притежават уникален електронен идентификатор, за който се издава удостоверение за електронна идентичност. Г-н Борисов подчерта, че предложената уредба е подчинена на принципа за техническа и технологична неутралност на инструментите и механизмите за електронна идентификация, включително и на носителите на електронна идентичност – такива могат да бъдат документи за самоличност с чип, банкови карти с чип, други смарт карти с чип и мобилни устройства.
  Компетентният административен орган във връзка с издаването и управлението на удостоверенията за електронна идентичност е министърът на вътрешните работи. Законопроектът предвижда и възможността тези дейности както и други спомагателни дейности по реализацията на услугите от технически характер да бъдат осъществявани от частноправни субекти в условията на регистрационен режим.
  Законопроектът съдържа и правила за извършване на проверка за валидност на издадените удостоверения от центрове за електронна идентификация. Предвидено е създаването на такъв център в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като е допусната възможност и други лица да осъществяват функциите на такъв център след регистрация в Министерството на вътрешните работи.
  След представянето на законопроекта се проведе дискусия, по време на която бяха обсъдени въпроси, свързани с гарантирането на сигурността на личните данни на потребителите на електронни административни услуги.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за електронната идентификация, № 502-01-81, внесен от Министерски съвет на 05.10.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума