Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
04/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, №502-01-85, внесен от Министерски съвет на 14.10.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, №502-01-85, внесен от Министерски съвет на 14.10.2015 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 4 ноември 2015 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, №502-01-85, внесен от Министерски съвет на 14.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Таня Каракаш – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Държавна агенция „Национална сигурност“, г-н Михаил Чилев – началник отдел в дирекция „Информационна сигурност“ в Държавна агенция „Национална сигурност“ и г-жа Мария Рангелова - началник сектор „Правно осигуряване“ в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“ в Министерство на вътрешните работи.
  Законопроектът беше представен от г-жа Таня Каракаш.
  През 2013 г. стартира Проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България”, с бенефициент по проекта - Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). В проекта се предвижда Националното звено да бъде изградено като част от структурата на Държавна агенция „Национална сигурност”.
  На 23 март 2015 г. във Вашингтон, Съединените американски щати, е подписано и Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците. Въпреки липсата на правна уредба ЕС е подписал споразумения със Съединените американски щати, Канада и Австралия за предоставянето на резервационни данни на пътниците.
  Резервационните данни на пътниците (PNR данни) представляват информация, предоставена от пътниците и събирана и съхранявана от въздушните превозвачи. Те включват информация, като дата на резервация/издаване на билета, планирана(и) дата(и) на пътуването, имена на пътника, дата на раждане, адрес и координати за връзка, информация относно плащането, данни за пълния маршрут на предвиденото пътуване, пътническа агенция или пътнически агент, данни от самолетния билет, всички събрани предварителни данни за пътниците (API данни) и др. Използването на информацията за пътниците, събирана от авиопревозвачите, е важен инструмент за осъществяване на превенция, установяване и разследване на престъпления и наказателно преследване на извършителите. Анализът на резервационните данни на пътниците (Passenger Name Record - PNR) подпомага идентификацията на високорискови пътници, непознати до момента на компетентните органи, в контекста на борбата с тероризма, трафика на наркотици, трафика на хора, сексуалната експлоатация на деца и други тежки престъпления. Всички анализи и оценки недвусмислено сочат, че действията на организираната престъпност включват най-често международни пътувания, обикновено насочени към трафик на хора, наркотици или други незаконни стоки, а тероризмът има подчертано трансграничен характер и маршрутите на терористите преминават множество национални граници. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ЗИДЗДАНС) се създава национална правна уредба на получаването и обработването на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух.
  С оглед обстоятелството, че API данните са част от PNR данните, са въведени изискванията на Директива 2004/82/ЕО на Съвета относно задължението на авиопревозвачите да съобщават данни на пътниците, като е предвидена отмяна на съответните текстове в Закона за чужденците в Република България, който уреждаше обработването на API данните.
  Предложени са промени и в Закона за гражданското въздухоплаване, с които се предвижда задължението на въздушните превозвачи да събират и предават резервационни данни на пътниците и се дава легална дефиниция на тези данни. Предвидени са наказания за въздушните превозвачи при неизпълнението на задълженията им по закона, а именно - за непредоставяне на данните или за частичното им предоставяне, за предоставянето им в срок, по начин или във формат, различен от предвидения.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно, с 8 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, №502-01-85, внесен от Министерски съвет на 14.10.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума