Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
11/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2015 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 ноември 2015 г., бе обсъден законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2015 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Антон Гинев и г-н Валери Борисов – заместник-министри на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Милчо Ламбрев - генерален директор на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, г-н Ангел Забуртов- генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, г-н Валери Василев - главен директор на ДП "Транспортно строителство и възстановяване", г-н Деян Дънешки - главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, г-н Велик Занчев – председател на съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и г-н Владимир Владимиров - изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. В заседанието взеха участие и г-н Никола Колев – заместник - председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-жа Андреана Атанасова, г-жа Ирина Романска и г-н Константин Тилев – членове на комисията, както и представители на Министерството на финансите.

  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2016 г. в частта транспорт, информационни технологии и съобщения бе представен от г-н Ивайло Московски. Той подчерта, че разчетените собствени приходи по бюджета на МТИТС, които се администрират от Централното управление и второстепенните разпоредители за всяка от годините на периода 2016 - 2018 г. са в размер на 55 613,5 хил. лв. Около 42 % от тях е предвидено да се генерират от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  През 2016 г. МТИТС предвижда да разходва, трансферира и координира 1 439 132,7 хил. лв. за програми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  В общия размер на разходите e висок относителният дял на капиталови разходи за големи инвестиционни проекти , в т.ч. за: Разширение на метрото в София: Трета метролиния депо „Ботевградско шосе - бул. Владимир Заимов - Централна градска част - ж.к. Овча Купел”; Разширение на линия 2 „МС Джеймс Баучер – ул. Сребърна”; Рехабилитация на жп инфраструктура по жпл Пловдив – Бургас – фаза 2; Модернизация на жпл София – Септември, участък Елин Пелин – Септември; АМ „Струма“ – Лот 3 - „Благоевград – Сандански“; АМ Калотина – София, Лот 1; Изграждане на интермодален терминал в Русе; Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитацията на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав; Проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас; Осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация; Подобряване управлението на въздействието върху околната среда на гражданското въздухоплаване в района на летищата и други.
  От общия размер на разходите за 2016 г. – 1 439 132,7 хил. лв., се предвиждат 752 331,2 хил. лв. да бъдат осигурени от сметки за средства от ЕС, а 431 590,3 хил. лв. – от централния бюджет.
  Към бюджета на МТИТС за периода 2016-2018 г. в програмния му формат са отнесени трансферите за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за ДП НК “Железопътна инфраструктура”.
  Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги, субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани. Средствата от републиканския бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на съответните специфични закони.
  Разчетените средства от републиканския бюджет, под форма на субсидия за ДП ”Транспортно строителство и възстановяване” са в размер на 1 400 хил. лв. и за ДП “Съобщително строителство и възстановяване“ - 500 хил. лв. Средствата са предвидени за изпълнението на възложените им публични задачи.
  Политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара както на електронните съобщителни мрежи и услуги, така и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация на законодателството в съответствие с европейската регулаторна рамка при отчитане на националните особености. Предвидените средства за нейното обезпечаване са в размер на 24 246, 9 хил. лв.
  При представянето на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. бе отбелязан и факта, че съгласно Закона за пощенските услуги пощенският оператор със задължение за извършване на универсална пощенска услуга („Български пощи” ЕАД) получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на тази услуга води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него.
  Разчетеният с проекта на Закон за държавния бюджет за 2016 г. размер на субсидията за „Български пощи“ ЕАД е 12 500 хил. лв.
  Бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за 2016 година бе представен пред членовете на комисията от г-н Никола Колев- заместник-председател на КРС.
  Предвидените приходи по бюджета на КРС за 2016 година са в размер на 60 000 хил. лв., в т.ч. приходи от държавни такси - 59 250,0 хил. лв.
  Предвидените капиталови разходи възлизат на 1 651 хил. лв.

  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 11 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 3 гласа „ПРОТИВ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума