Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
01/12/2015 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 554-01-178, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 19.11.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД  Oтносно: Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 554-01-178, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 19.11.2015 г.


  II –ро гласуване

  ПРОЕКТ!
  ЗАКОН
  за изменение на Закона за автомобилните превози

  (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г. и бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г.,. бр.11, 60, 98, 107 от 2014 г., бр.14, 60 и 81 от 2015 г. )
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законa.

  §1. В заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 81 от 2015 г.) в §3 думите „един месец след обнародването му в „Държавен вестник“ се заменят с „от 1 юли 2016 г.“

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Горов и Георги Търновалийски

  В §1 думата „юли“ се заменя с „април“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §1 и предлага следната редакция:
  §1. В заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 81 от 2015 г.) в §3 думите „един месец след обнародването му в „Държавен вестник“ се заменят с „от 1 април 2016 г.“


  Заключителна разпоредба
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  §2. Законът влиза в сила от 20 ноември 2015 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §2.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума