Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
17/02/2016 първо гласуване

  Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016), № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29. 01. 2016 г.
  На основание чл. 114, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на свое редовно заседание, проведено на 17 .02. 2016 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения обсъди и прие проект на Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016) (ГРП), № 602-00-5, внесена от Министерски съвет на 29. 01. 2016 г.
  На заседанието от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията присъстваха г-н Антон Гинев - заместник – министър, г-н Валери Борисов заместник – министър, г-жа Красимира Стоянова – директор на Дирекция „Правна“, г-жа Калина Димитрова – директор на дирекция „Съобщения“.
  ГРП се изготвя от Министерския съвет на основание чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България и нейната главна цел е да се осигури основата за подготовката на българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси от дневния ред на институциите на Европейския съюз. При изготвянето на конкретни предложения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения отчита приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет, както и в Работната програма на Европейската комисия за 2016 г.
  На основание Глава единадесета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в кръга на своята компетентност, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2014 г. да бъдат включени следните проекти на актове:
  Нови инициативи:
  Изпълнение на стратегията за цифровия единен пазар: Стратегията за цифровия единен пазар, определена през май 2015 г., ще бъде доразвита с три набора от действия:
  1) Законодателно предложение относно преносимостта, последвани от законодателни предложения в областта на авторското право и преразглеждане на Директивата относно спътниковото излъчване и кабелното препредаване (REFIT), законодателни предложения относно цифровите договорни права, блокиране на географски принцип, ДДС за електронната търговия (REFIT) и преразглеждане на Регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите (REFIT)
  2) Преглед на регулаторната рамка в областта на далекосъобщенията (REFIT) и на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (REFIT) и
  3) законодателно предложение за свободното движение на данни.
  Преразглеждане и доразвиване на вече стартирали инициативи:
  В сферата на въздушния транспорт: В края на 2015 г. Европейската комисия представи Европейска стратегия за въздухоплаването, чиято цел е да постави по-силен акцент върху икономическото развитие на въздушния транспорт във всичките му измерения – конкурентоспособност, достъп до пазара, защита на околната среда и борбата с климатичните промени. Този всеобхватен документ за гражданското въздухоплаване предлага визия, подкрепена с индикативен план за действие с мерки, включително законодателни, за развитието на сектора в краткосрочен план с хоризонт до края на 2019 г. Част от Стратегията е и предложението за регламент за общи правила в областта на гражданската авиация и за създаване на Европейската агенция за авиационна безопасност, който цели да подготви правната рамка в сферата на авиационната безопасност на ЕС за посрещане на предизвикателствата, свързани с осигуряването на безопасен, сигурен и щадящ околната среда въздушен транспорт през следващите 10-15 години.
  В сферата на Железопътния транспорт: През 2016 г. ще продължи провеждането на тристранни срещи по т. нар. „пазарен стълб“ на Четвърти железопътен пакет. Предстои текстовете на законодателните предложения да бъдат финализирани и одобрени в рамките на м. април 2016 г. В хода на преговорите, България ще продължи да отстоява включването в текста на предложението за Регламент 1370/2007 на изключения от предвиденото правило за конкурентно възлагане на договорите за обществени услуги. Тези изключения имат за цел да се преодолеят някои опасения, свързани с пригодността на конкурентната тръжна процедура за малките пазари и необходимостта от гарантиране в дългосрочен план на непрекъснатостта на обществените услуги в железопътния транспорт.
  Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016), № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29. 01. 2016 г. бе подкрепена с 11 гласа „За” и 3 гласа „Въздържал се”.
  Форма за търсене
  Ключова дума