Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/03/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02 март 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02 март 2016 г.

  На заседание проведено на 17 март 2016 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, съвместно с Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02 март 2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Красимир Калайджиев – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите и представители на браншови организации в областта на таксиметровия превоз на пътници.
  Законопроектът бе представен от г-жа Диана Йорданова.
  С изменението на Закона за местните данъци и такси се предлага въвеждането на нов алтернативен данък, с който да се облага дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници. С него се въвеждат граници на годишният размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници. Предвидено е конкретният размер на данъка да се определя с наредба от общинският съвет на общината, на територията на която ще се извършва таксиметровия превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници ще се дължи за всеки отделен автомобил, с който ще се извършва таксиметров превоз на пътници.
  Законопроектът предвижда данъкът върху таксиметровия превоз на пътници да се декларира до 31 декември на предходната година и да се внася на две равни вноски в следните срокове – до 31 декември на предходната година и до 30 юни на годината, за която е дължим в общината, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  На предплатилите до 31 декември на предходната година целия размер на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници е предвидено да се прави отстъпка в размер от пет на сто.
  Предвижда се и специфичен ред за деклариране и внасяне на данъка при започване на дейността през годината, както и възможност за възстановяване на надвнесен данък в резултат на прекратяване на дейността през годината за която е внесен пълният размер на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници.
  Данъчното облагане на таксиметровия превоз на пътници е свързано с разрешението за извършване на тази дейност, поради което са предвидени промени и в Закона за автомобилните превози. С тях се определят изискванията към водачите на леки таксиметрови автомобили. Предлага се водачите да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление по транспорта и/или да не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство. Също така да нямат наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, да са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата и да притежават удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.
  Според вносителите на законопроекта така посочените изисквания имат за цел да подобрят качеството на таксиметровите превози, да гарантират сигурността и безопасността на пътниците и на другите участници в движението.
  С изменението на определени разпоредби от Закона за автомобилните превози е предвидено извършването на таксиметровите превози на пътници да се осъществява както от регистрирани превозвачи, така и от лица, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.
  Друга промяна в Закона за автомобилните превози е свързана със срока на действие на разрешението за таксиметров превоз на пътници издавано от съответната община, който става задължително едногодишен. Разписани са и основанията за отказ за издаване на разрешение и за прекратяване на правата, произтичащи от разрешението, тъй като в момента тези правила не са уредени в закона.
  Предвиден е преходен период по отношение на издадените до влизането в сила на предложените разпоредби разрешения за таксиметров превоз на пътници. Издадените разрешения ще запазят действието си за срока за който са издадени, но същият не може да бъде по дълъг от 31 декември 2017 година. Същият преходен период е предвиден и по отношение на удостоверенията на водачите на леки таксиметрови автомобили.
  В хода на дебатите по законопроекта бяха изказани мнения от народните представители за прецизиране на определени разпоредби, отнасящи се до възможността лица, да извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.

  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 8 гласа “За” и 6 гласа „Против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02 март 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:


  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума