Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
20/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерски съвет на 31.03.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерски съвет на 31.03.2016 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20.04.2016 г., бе обсъден законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерски съвет на 31.03.2016 г.
  На заседанието присъствах г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът бе представен от г-н Гинев, който изтъкна че спогодбата ще замени съществуващата, сключена на 29 ноември 1989 г. в град София, като по този начин ще бъде актуализирана правната основа на двустранното сътрудничество в областта на въздушния транспорт от гледна точка на настъпилите изменения в съвременния етап на развитие на отношенията. Заедно с това ще бъдат изпълнени част от ангажиментите на Република България, произтичащи от членството й в Европейския съюз, за привеждане на двустранните договори в областта на въздухоплаването с правото на ЕС.
  Спогодбата съдържа и необходимите нормативно правни условия за трайна и взаимоизгодна експлоатация на редовните международни въздушни линии при съвременните условия на действие на международните стандарти за техническа безопасност, за сигурност и икономическа ефективност. Спогодбата включва и комплекс от правни положения, предоставящи на превозвачите и по-големи възможности за достъп до пазари, прилагането на които ще има и положителен ефект по отношение на намаляването на ограниченията по маршрутите, увеличаването на превозната мощност и честота, гъвкавостта при ценообразуването, общото намаление на експлоатационните разходи, възможности за коопериране между превозвачите на основата на пазарни споразумения и бизнес правила, трансграничното привличане на капитали и общо стимулиране на развитието на производствените, финансовите и туристическите сектори на икономиката. Този комплекс от права ще съдейства за увеличаване броят на пътниците и товарите, за намаляване на цените на самолетните билети по линии с реална конкуренция, за подобряване обслужването на пътниците, за увеличаване на приходите в транспортната инфраструктура на въздушния транспорт, за стимулиране на туристическия сектор и за разширяване на културните, политическите и научно образователните връзки между страните.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 10 гласа „ЗА”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, № 602-02-14, внесен от Министерски съвет на 31.03.2016 г.

  На основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага да бъде приет и на второ гласуване следния:

  Проект

  З А К О Н

  за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии

  Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 25 януари 2016 г. в гр. Дубай.

  Заключителна разпоредба

  Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  Настимир АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума