Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
16/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-15, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 май 2016 г., бе обсъден законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-15, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Ивайло Московски - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Михаил Захариев – главен секретар на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, експерти от Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи, както и представители на Асоциацията на българските авиокомпании.
  Законопроектът беше представен от Михаил Захариев.
  Проектът на закон за изменение на Закона за чужденците в Република България e свързан с прилагането на чл. 4, параграф 1, буква „а“ от Директива 2001/51/ЕО на Съвета от 28 юни 2001 г. за допълнение на разпоредбите на член 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година.
  При представянето на законопроекта бе заявено, че е взета в предвид практиката по прилагане на посочения текст на директивата в други държави - членки на Европейския съюз. Във връзка с това и с оглед икономическите реалности в Република България със законопроекта се предлага в българското законодателство минималният праг на санкцията по чл. 4, параграф 1, буква „а“ от Директива 2001/51/ЕО, въведен в чл. 51 от Закона за чужденците в Република България, да е в размер на 2000 лева, вместо досегашните 6000 лв.
  С друга промяна се предлага превозвач, който превозва по суша, по въздух или по вода до и/или от Република България чужденци, преди да извърши услугата, да е длъжен да установи наличието и валидността на документа за пътуване и на визата, когато такава се изисква, както и дали същите съдържат явни преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други в данните, следи от подмяна на снимката, както и дали изображението на снимката позволява установяване на самоличността на притежателя.
  Прецизирането на разпоредбата на чл. 20, ал.1, т. 1, отнасящо се до замяната на думите „българска виза”, с „виза“, има за цел да се избегнат различия в тълкуването и да се обхванат случаите на признаване от страна на Република България на визи, равностойни на националните съгласно Решение № 459 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. и Решение № 48 на Министерския съвет от 2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн.
  В хода на дискусията вносителите заявиха, че законопроектът е подготвен от междуведомствена работна група, в която са участвали представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Асоциацията на българските авиокомпании.

  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 9 гласа “ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-15, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума