Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
14/09/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 14 септември 2014 г. бе обсъден Законопроект за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.
  На заседанието присъстваха Нина Христова - държавен експерт в отдел „Търговски механизми“, дирекция „Външноикономическа политика“ и г-жа Светослава Малчева - главен експерт в отдел „Търговски механизми“, дирекция „Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката.
  Законопроектът беше представен от г-жа Христова.
  Съгласно чл. 35б и следващите от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия изделия, производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, тютюневи изделия, да представят по електронен път на Института по тютюна и тютюневите изделия данни и информация за съставките и емисиите от тези изделия, както и за обема на извършваните продажби. Данните и информацията следва да се предоставят посредством общ портал за представяне на данни. Директива 2014/40/ЕС въвежда изискване държавите членки да съхраняват предоставената от производителите и вносителите на тютюневи изделия, нови тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене информация в електронен вид и да осигуряват достъп на Европейската комисия и останалите държави членки до нея. Държавите членки могат да осигурят съхраняването на тази информация и достъпа до нея, като използват предлаганите от Европейската комисия услуги за съхранение на данни, при условие че са подписали с нея споразумение за нивото на обслужване съгласно чл. 3 от Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията и чл. 3 от Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2183. С допълнителни споразумения към това Решения се определят сроковете и условията за използване на предложената от Европейската комисия услуга, ролите и отговорностите на Комисията и на Република България във връзка с функционирането и използването на съответната база за съхранение на данни, както и защитата на данните. Европейската комисия следва да предоставя услугите по съхранение и обмен на данните в защитена среда, без да изисква заплащане, освен при съществена промяна на обстоятелствата, като например необходимост от значително увеличаване на капацитета за съхранение. Предвижда се и съдебно уреждане при възникване на спорове.
  След представяне на законопроектът, господин Иван Вълков постави въпрос относно периода на съхранение на данните съгласно споразумението. Представителите на вносителите разясниха, че продължителността на действие на споразумението, първоначалният срок, за който се сключва споразумението, е петгодишен. По време на този петгодишен период то може да бъде прекратено само в случай, че Комисията пожелае да й се заплащат такси, за да предоставя услугата. Ако тя реши, че е необходимо да се плащат такива такси, държавите членки могат да се откажат от ползването на нейните услуги и съответно да си разработят сами цялата система за съхранение на данни. След изтичането на първоначалния петгодишен период споразумението може да бъде прекратено и по други причини, освен евентуално въвеждане на такси с едногодишно предизвестие.
  Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения със 12 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  Настимир АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума