Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
14/09/2016 първо гласуване

  Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23.06.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23.06.2016 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 14.09.2016 г., беше обсъден Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23.06.2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Валери Борисов - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Калина Димитрова – директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на браншовите организации, на мобилните оператори и на операторите на мрежи за пренос и разпределение на електрическа енергия.
  Законопроектът бе представен от г-н Валери Борисов.
  Предлаганият проект на закон е изготвен във връзка с въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (Директива 2014/61/ЕС) и осъвременяване на нормативни актове, с които се определят изисквания към разполагането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им инфраструктура. Г-н Борисов отбеляза, че законопроектът е резултат от дейността на междуведомствена работна група към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в която са участвали представители на администрацията и бизнеса, както в областта на телекомуникациите, така и сред мрежовите оператори, чиято дейност е обект на регламентация в законопроекта.
  Проектът на закон регламентира предоставянето на права и сервитути, свързани с изграждане на физическа инфраструктура и с разполагането на мрежи. Тези норми са създадени на основата на глава седемнадесета от Закона за електронните съобщения, като са отстранени остарели разпоредби, несъвършенства в процеса на прилагането, а други са адаптирани и съобразени с технологичното развитие и облекченията, които създава новият специален закон. Предвижда се и задължение на мрежовите оператори да предоставят достъп до и съвместно ползване на съществуващите инфраструктури при предварително обявени условия, включително цена, като сключват писмен договор с оператора на електронна съобщителна мрежа.
  Регламентира се създаването на Единна информационна точка, чиито функции ще се изпълняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Единната информационна точка има съществено значение за постигането на целите на закона, защото са й възложени функции за поддържането на единна база данни с актуална информация, която да улесни координирането на съвместното изграждане и ползване на физическа инфраструктура, както и разполагането на електронни съобщителни мрежи.
  Законопроектът предвижда Комисията за регулиране на съобщенията да изпълнява ролята на орган за решаване на спорове, свързани с предоставяне на достъп до съществуваща инфраструктура, включително определяне на цени за достъп, координиране на строежи, предоставяне на информация относно планирани строежи, предоставяне на достъп до физическа инфраструктура в сгради и разполагане на електронни съобщителни мрежи.
  След представянето на законопроекта се проведе дискусия. Представителите на браншовите организации и на бизнеса изразиха своето задоволство от изготвения проект на закон, тъй като ще облекчи и ускори процеса на изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
  Народният представител Георги Търновалийски обърна внимание на постъпилото становище по законопроекта от Националното сдружение на общините в Република България и на предложените в него редакции на текстове.
  Народният представител Иван Вълков изрази своята подкрепа на проекта на закон, като подчерта, че констатираните недостатъци могат да бъдат отстранени при второто му гласуване.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23.06.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума