Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
28/09/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 602-01-33, внесен от Министерски съвет на 16 юни 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 602-01-33, внесен от Министерски съвет на 16 юни 2016 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 28 септември 2016 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 602-01-33, внесен от Министерски съвет на 16 юни 2016 г.
  На заседанието присъстваха г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-н Красимир Калайджиев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
  Законопроектът бе представен от г-н Красимир Калайджиев.
  Измененията и допълненията, предложени с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози предвиждат мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт. Новите промени са свързани с въвеждане използването на интелигентни тахографи, свързани с глобалната навигационна спътникова система, което ще направи възможно автоматичното регистриране на местоположението на превозното средство от служителите на контролните органи, както и въвеждане на задължително обучение на служителите на контролните органи на държавите – членки на Европейския съюз, относно анализирането на данните, регистрирани от тахографите и контролирането им.
  Другите изменения на Закона за автомобилните превози се отнасят до условията за лицензиране при превоза на пътници или товари; основанията за отказ за лицензиране и за прекратяване на лицензирането, както и условията за извършване на регистрация за таксиметров превоз на пътници и отказа за регистрация.
  Предлага се да се въведе ограничение по отношение на лицензите, които може да получи едно и също лице. Предвидено е, че един и същи превозвач може да има само два лиценза за обществен превоз – един за превоз на пътници и един за превоз на товари.
  От вносителите на законопроекта бе обяснено, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1071/2009 условията за издаване на двата вида лиценз са едни и същи, но правата, които се предоставят с двата вида лиценз, са различни. Разликата между двата лиценза е само по отношение на териториалния обхват на правата, които се предоставят с тях. Лицензът на Общността дава право на превозвача да извършва превози както на територията на Република България, така и международни превози, докато с лиценза за извършване на превози на територията на Република България могат да се извършват превози само на територията на страната.
  Проектът на закон предвижда да се допълни основанието за отказ за издаване на лиценз за обществен превоз на пътници или товари на търговец, който вече е имал лиценз и той е бил отнет през последните две години. Предложението е отказ да бъде постановяван не само когато е бил отнет лицензът на същия търговец (превозвач), а и когато е бил отнет лицензът на свързано лице с търговеца, който кандидатства за издаване на лиценз. Вносителите изтъкнаха, че посочената мярка има за цел отнемането на лицензите да се прилага ефективно, като се ограничи възможността свързани със същия превозвач лица да получат правото да извършват дейността, правата за извършването на която са били прекратени за нарушения, за които е отговарял превозвачът. Аналогично основание за отказ е предвидено и във връзка с регистрацията за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  Друга промяна на закона е свързана с основанията за отнемане на заверените копия на лиценза на Общността и удостоверенията за обществен превоз на моторните превозни средства, когато броят им е по-голям от автомобилите с българска регистрация, които са на разположение на превозвача, или когато броят на издадените копия на лиценза или удостоверения е по-голям от броя на автомобилите, за които превозвачът може да докаже финансова стабилност.
  В законопроекта са залегнали и промени, отнасящи се до възлагането на превозите по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии.
  Променят се определенията за републиканската и областната транспортна схема, с което се цели текстовете да станат по-ясни и точни, без да се променят понятията по същество. Предлага се също така да се предвиди възможност министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да оправомощи длъжностно лице, което да утвърждава републиканската транспортна схема.
  Една част от измененията и допълненията, предложени със законопроекта са свързани и със санкциите, предвидени в административнонаказателните разпоредби, правомощията на органите за контрол по Закона за автомобилните превози и производството по установяване на нарушенията и издаване на наказателните постановления.
  В чл. 91, ал. 3 се създава изрично правомощие на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с контролни функции да изискват сведения от присъстващите при извършването на проверките трети лица. В хода на дискусията по темата становището на Фондация „Българско либертарианско общество“ бе представено от г-н Димитър Карагегов. В него се изразява опасение относно текстовете от законопроекта, с които се дават правомощия на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да събират данни от трети лица. От вносителите бе отговорено, че това правомощие е необходимо за установяване на вида на превозите – дали са срещу заплащане или не, което от своя страна има огромно значение при установяване на нарушенията, извършвани от лица, които превозват пътници на цената на билета, а твърдят, че не получават цена за извършването на превоза. Събирането на сведения от превозваните лица е способ за събиране на доказателства в административнонаказателното производство, какъвто към настоящия момент е неприложим, поради липсата на посоченото правомощие на органите за контрол.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 602-01-33, внесен от Министерски съвет на 16 юни 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума