Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
15/11/2016 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 15 ноември 2016 г., бе обсъден законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Милчо Ламбрев - генерален директор на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, г-н Ангел Забуртов- генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, г-н Валери Василев - главен директор на ДП "Транспортно строителство и възстановяване", г-н Деян Дънешки - главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, г-н Владимир Владимиров - изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. В заседанието взеха участие и г-н Никола Колев – заместник - председател на Комисията за регулиране на съобщенията, и г-н Константин Тилев – член на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Александър Йоловски – заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“, както и представители на Министерството на финансите и синдикалните организации.
  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2017 г. бе представен от г-н Ивайло Московски. Той подчерта, че бюджетът в частта транспорт за 2017 г. е съобразен с основните допускания и параметри, посочени в проекта на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.
  Концепцията на проекта се изгражда върху следните задължителни правила:
  - Одобрените от Министерския съвет тавани на разходите като рамка за разработване на проектобюджетите за периода 2017-2019 г.;
  - Средства от фондове на Европейския съюз, включително и за национално съфинансиране, както и усвояването на ДИЗ, включително и за заеми с краен бенефициент търговски дружества се планират по централния бюджет;
  - За 2017 и 2018 години се предвижда повишаване размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО с по един процентен пункт;
  - Отчетено е и увеличаването на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. на 460 лева, като този размер се запазва за 2018 и 2019 г.
  - Запазването на здравноосигурителната вноска в размера от 8%.
  По отношение на идеологията на изготвянето на бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за 2017 година министър Московски постави акцент върху факта, че с последните изменения на Закона за електронното управление се създаде Държавна агенция „Електронно управление“. Във връзка с това програмната структура за 2017 г. е променена, като е формирана от две политики и 6 програми, а именно:
  - Политика в областта на транспорта;
  - Политика в областта на съобщенията и информационните технологии.
  Програми
  Програма 1 Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура;
  Програма 2 Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност;
  Програма 3 Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт;
  Програма 4 Разследване на произшествия във въздушния водния и железопътния транспорт;
  Програма 5 Развитие на съобщенията и информационните технологии;
  Програма 6 Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза.
  Предвидените собствени приходи по бюджета на МТИТС за 2017 г., които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители с бюджет, са в размер на 53,4 млн. лв. Голямата част от тях, около 42%, се генерират предимно от държавни такси, събрани по Тарифа № 5. Съществен дял имат и събраните глоби – около 10%.
  Съществен елемент на приходната част са приходите от концесии, като очакванията са общият им обем да бъде почти 25 млн. лева, т.е. 46% от общо предвидените приходи.
  Общите разходи по бюджета на МТИТС за 2017 г. възлизат на 270 668,6 хил. лв., като по основни направления се разпределят, както следва:
  За персонал 27 330,2 хил. лева;
  За текуща издръжка 233 867,0 хил. лева;
  За капиталови разходи 9 471,4 хил. лева.
  В програмния формат на бюджета на МТИТС за 2017 г. са включени следните предоставени субсидии и капиталови трансфери:
  „БДЖ – “Пътнически превози” ЕООД
  В предложената бюджетна рамка от Министерството на финансите (МФ) са планирани средства за БДЖ в размер на 227,0 млн. лв., разпределени както следва:
  - капиталов трансфер в размер на - 35 млн. лв. за доставка на вагони;
  - субсидия за пътнически превози - 175 млн. лв.;
  - компенсации за някои категории пътници - 17 млн. лв.
  ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
  Осигурени са 240 млн. лева, разпределени по направления:
  - капиталов трансфер в размер на 105 млн. лв. за ремонт, модернизация и строителство на съоръжения по жп инфраструктура и
  - субсидия от 135 млн. лв. за текущо поддържане и експлоатация.
  Предвидените за НК „ЖИ“ капиталови трансфери възлизат на 105 000 хил. лв., за текуща поддръжка – 135 000 хил. лв.
  ДП „Пристанищна инфраструктура”
  В съответствие с предложената от МФ рамка е предвиден капиталов трансфер в размер на 11 млн. лв. за рехабилитация и модернизация на пристанищни терминали през 2017 г.
  Автомобилен транспорт
  Предвидена е общо субсидия в размер на 52,3 млн. лева, разпределена както следва:
  - субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и гранични райони, в размер на 14,5 млн. лв. и
  - компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания на граждани в страната, в размер на 37,8 млн. лв.
  „Български пощи“ ЕАД
  В бюджетната рамка за 2017 г. се предвиждат компенсации за „Български пощи“ ЕАД в размер на 38,0 млн. лева. Увеличението на средствата за 2017 г. е свързано с осигуряване на допълнителни средства в размер на 24,6 млн. лв. за докомпенсиране на дружеството за извършваната от него универсална пощенска услуга за периода 2011-2014 г. и 13,4 млн. лв. за компенсиране на тази услуга за 2015 г.
  Необходимите средства на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за 2017 г. по първоначалния проект на бюджет са 560 млн. лева. Във връзка с извършена нотификация пред Европейската комисия за предоставяне на държавна помощ на „Холдинг БДЖ“ ЕАД сумата е конкретизирана в размер на 602 млн. лева, като средствата са необходими за:
  - Изплащане на задължения към финансови институции, МФ, ДП „НКЖИ“ - 392 млн. лева;
  - Инвестиции в нов подвижен състав - 210 млн. лева.
  В доклада на министъра на транспорта по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. е засегнат проблема, свързан с поддържането на плавателния път по река Дунав. Във връзка с предстоящите решения на смесената българо-румънска комисия е необходимо сключването на договор за драгиране през 2017 г., което е изцяло национален ангажимент. В тази връзка като допълнение се явява потребността от средства за извършване на драгаж на река Дунав в конкретните критични точки на база хидрометеороложките очаквания през 2017 г. в размер на 3 964, 8 хил. лева.
  Държавната политика в областта на съобщенията за периода 2017-2019 г. ще бъде насочена към изпълнението на следните приоритети:
  - Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция както на пазара на електронните съобщения, така и на пазара на пощенските услуги, като част от единния вътрешен пазар в ЕС;
  - Развитие на модерна електронна съобщителна и пощенска инфраструктура;
  - Създаване на условия за ускорено изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи;
  - Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони;
  - Осигуряване предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна универсална пощенска услуга и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги;
  - Развитие и модернизиране на националните пощенски мрежи.
  Бюджетът на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за 2017 г. бе представен пред членовете на комисията от г-н Никола Колев - заместник-председател на КРС.
  Предвидените приходи по бюджета на КРС за 2017 г. са в размер на 60 000 хил. лв., като предвидените капиталови разходи възлизат на 1 660 хил. лв.
  Основните приоритети и политиката в областта на електронното управление бяха представени от г-н Александър Йоловски. Политиката в областта на електронното управление ще се реализира чрез дейности и мерки, насочени към:
  - разработване и провеждане на цялостна държавна политика в областта на електронното управление, електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация, мрежовата и информационната сигурност;
  - разработване, изпълнение, координиране и контрол на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите;
  - координация и контрол върху дейностите за прилагане на изискванията за вътрешния оборот на електронни документи и за съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост, както върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на национална инфраструктура за пространствена информация;
  - развитие, управление, поддръжка и експлоатация на Единната електронна съобщителна система;
  - изпълнение на функциите на Национален център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност;
  - изграждане, поддръжка и експлоатация на съобщителни обекти със специално предназначение, които са част от интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на „извънредно положение“, „военно положение“ и/или „положение на война“.
  Предвидените разходи по бюджета на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2017 г. възлизат на 19 996,9 хил. лв.

  След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа “ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ и 1 глас „ПРОТИВ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума