Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
09/03/2016
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 654-01-25, внесен от н.п. Иван Вълков и група народни представители на 01. 03. 2016 г. - за първо гласуване.
  2. Разни.
  На 09 март 2016 година от 14.30 часа в зала 356 в сградата на пл. „Княз Александър 1” се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, при следния
  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 654-01-25, внесен от н.п. Иван Вълков и група народни представители на 01. 03. 2016 г. - за първо гласуване.
  2. Разни
  Заседанието беше открито и ръководено от председателят на комисията Настимир Ананиев.
  Списъкът на присъствалите народни представители ще бъде приложен към протокола.

  ***

  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Добър ден, колеги. Имаме кворум и можем да започнем заседанието. Преди да преминем към дневният ред искам да ви съобщя няколко неща.
  Първото е свързано с общият законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, изготвен на основание чл.78, ал. 2 от Правилника за организацията и и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-162, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г. и законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-161, внесен от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев на 08.10.2015 г.
  С писмо ще бъде изпратен до председателката и след обявяването му от трибуната на Народното събрание ще започнат да текат сроковете за предложения на народните представители между първо и второ четене, като идеята е да се удължи максимално срока, което сме обсъждали, тъй като самия законопроект е доста специфичен.
  Искам също така да ви напомня, че утре, 10 март 2016 г. в 14. 30 часа в зала Изток имаме съвместно заседание с Комисията по културата и медиите, като темата е „Ролята и мястото на регулаторните органи и обществените медии и възможността за промяна на тяхната дейност в обществен интерес.
  Също така да ви напомня, че следващият вторник, 15 март 2016 година от 14.00 часа в зала Запад ще проведем дискусия на тема „гонки”. На нея сме поканили да присъстват народни представители, представителите на държавната и местна власт, експерти, журналисти и други заинтересовани лица, като идеята е да видим може ли да измислим някакъв ЗИД, който да регламентира това хоби или някакъв работещ сценарии.
  Накрая, преди да започнем разискванията по дневния ред, искам да поставя още един въпрос. Аз разговарях с повечето от вас, не успях да говоря само с един – двама от вас. Имам едно предложение да провеждаме заседанията с 15 минути по-късно, вместо в 14.30 часа в 14.45 часа. Така че искам да чуя вашето мнение за това предложение.
  Днес няма да имаме блиц контрол както знаете. Министър Московски е в Иран. Така че блиц контролът най-вероятно след съгласуване с него ще се проведе следващата седмица.
  Дневният ред, който е обявен за днес е следния:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 654-01-25, внесен от н.п. Иван Вълков и група народни представители на 01. 03. 2016 г. - за първо гласуване.
  2. Разни
  Ако има други предложения, моля да ги представите.
  Има ли някой предложения. Няма предложения.
  Предлагам да гласуваме дневния ред.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 11, против – няма, въздържали се – няма.
  Дневния ред е приет.
  Преминаваме към ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред, а именно: Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 654-01-25, внесен от н.п. Иван Вълков и група народни представители на 01. 03. 2016 г. - за първо гласуване.
  Преди да дам думата на колегата Вълков да представя и гостите. Гостите по тази точка от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са:
  Г-н Антон Гинев - заместник министър
  Г-жа Красимира Стоянова – директор на Дирекция Правна
  Давам думата на г-н Иван Вълков.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин заместник министър, уважаеми гости, уважаеми колеги народни представители, като един от съвносителите ще ви представя законопроектът, който е много кратък. Един основен параграф има и една заключителна разпоредба.
  Смисълът на законопроектът е, че даваме правомощия на Министерски съвет да определя размера на таксите за регионалните пристанища. В законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се възлага на Държавното предприятие Пристанищна инфраструктура да събира таксите по чл. 103, буква „в” в пристанища с регионално и национално значение, но за да се определи размера на таксите, това зависи от Закона за държавните такси, който съгласно § 2 този размер на таксите може да се определя само от Министерски съвет. Сами разбирате, че се получава една колизия. В единият закон може да го прави само Министерски съвет, а в другият закон тези такси може да се събират от Държавното предприятие Пристанищна инфраструктура, а техния размер може да бъде определян от Министерски съвет само за пристанища с национално значение, т.е. ние прибавяме пристанищата с регионално значение. По този начин решаваме казусът, който не е съществувал тогава, когато е създаден законопроекта. Последната промяна на тарифата за таксите на пристанищата е извършена през 2008 година и от тогава не е имало такава наложителност.
  Това е по същество промяната. Тя е в текстът на чл.103, буква „в”, ал. 4 , думите „по ал. 2 и 3” се заменят с думите” по ал. 2, 3 и 5” и влиза в сила съгласно Заключителните разпоредби веднага.
  В тази насока сме поискали писмо разяснение от страна на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Получихме такова писмо, в което те ще изразят своето становище, но те са съгласни с така направеното предложение. Може да имат някакви допълнения или нещо, което да изразят като мнение.
  Аз предлагам да дадем думата на представителите на министерството и след това да проведем разискванията.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря Ви.
  Давам думата на представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Наистина сме получили от тях положително становище, с което са запознати всички народни представители.
  Г-ЖА КРАСИМИРА СТОЯНОВА: Благодаря, господин председател.
  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията подкрепя предложенията законопроект за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
  Предложеното изменение е изключително навременно и е необходимо. В допълнение на изразеното от господин Вълков, няма спор че Държавното предприятие Пристанищна инфраструктура по закон събира таксите както на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, така и на пристанищата за обществен транспорт от регионално значение – рибарските, яхтените и пристанищата със специално предназначение.
  Настоящият законопроект уеднаквява режимът относно органа, който определя размера на таксите, а именно Министерски съвет. По този начин се отговаря и на решение на Върховния административен съд, с което бяха отменени текстове от тарифата за таксите, събирани от Държавното предприятие Пристанищна инфраструктура, като в решението си Върховния административен съд подчертава, че към настоящия момент не съществува правомощие на Министерския съвет да определя размера на таксите за пристанища на обществения транспорт с регионално значение и не обходимо да бъде уеднаквен съответно режима.
  Предвид изложеното ние подкрепяме предложеният законопроект.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря Ви.
  От страна на народните представители има ли колеги, които желаят да вземат отношение.
  Заповядайте, господин Кадиев.
  Г-Н ПЕТЪР КАДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми заместник министър, уважаеми колеги, аз мисля че законът не само че е навременен, мисля че даже е закъснял, защото не знам в света в някое пристанище да акустираш и да не ти вземат такса, поне аз не знам. Така че мисля, че е крайно време този закон да бъде приложен, защото страшно много пари се губят, в пристанищата влизат много кораби, яхти и т.н. и в същото време няма как ние да ги обложим със съответната такса, така че подкрепям напълно закона. Благодаря ви.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря. Някой друг. Не виждам.
  Подлагам на гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 654-01-25, внесен от н.п. Иван Вълков и група народни представители на 01. 03. 2016 г. - за първо гласуване.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 11, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Благодаря на гостите от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Преминаваме към точка Разни.
  Тук единствено искам ако някой има някакво различно мнение от това, което говорихме за началният час на започване заседанието на комисията да го променим от 14.30 часа на 14.45 часа, моля да го изрази. С повече от вас, с които говорих сте съгласни, единствено господин Христов изрази някакви притеснения.
  Г-Н АТАНАС ТАШКОВ: На мен просто не са ми ясни мотивите за промяна на часът започване на заседанието. Аз също участвам в друга комисия, която започва заседанието в 15.30 часа и предлагам да остане същият час на провеждане на заседанията.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Мотивите са, че нашият председател също участва в друга комисия в 14.30 часа и основно от тази гледна точка беше поставен въпроса пред ръководството, защото в другата комисия той няма да участва толкова пълноценно, но в тази комисия като председател трябва да е тук и да си води комисията.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Аз не знаех какви са мотивите,господин Ананиев. По принцип подкрепих това Ваше предложение, но ако това само е проблема Вие може да се разпишете в другата комисия и до 5 минути да дойдете тук. Не е проблем да започнем 5 минути по-късно, просто без да променяме официално часа. Мисля, че никой няма да има нещо против това мое предложение, не знам колегите какво мислят по този въпрос
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Аз ще подложа на гласуване това предложение.
  Който е за промяна на часа от 14.30 на 14.45 часа да започват заседанията на комисията, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – 1, въздържали се – 1.
  Предложението се приема.
  Заседанията на комисията ще започват в 14.45 часа.
  Има ли други предложения за обсъждане в точка Разни. Няма.
  Закривам заседанието.

  Край на заседанието: 14.45 часа.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:

  /Настимир Ананиев /
  Форма за търсене
  Ключова дума