Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
17/03/2016
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02.03.2016 г.
  На 17 март 2016 година /четвъртък/ от 14.30 часа в зала 134 на Народното събрание, се проведе съвместно заседание на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по транспорт и информационни технологии. /Заседанието е съвместно по точка първа от дневния ред./

  Заседанието бе открито в 14.30 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията по бюджет и финанси.

  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.


  * * *


  / Начало 14 часа и 30 минути /


  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, Комисията по бюджет и финанси има кворум и Комисията по транспорт и информационни технологии има кворум, така че позволете ми да открия днешното съвместно заседание на двете комисии.
  Господин Петър Петров като заместник-председател ще води заседанието от името на Комисията по транспорт и информационни технологии, когато се налага.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Уважаеми колеги, аз се обръщам най-вече към Комисията по транспорт и информационни технологии, тъй като знам от предишни заседания на Комисията, че този законопроект възбуди доста страстите и от страна на народните представители и от страна на браншовите организации.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Ние не сме приели дневния ред. Кой законопроект коментирате?
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Единственият, който имаме за нас като Транспортна комисия.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Може да не го приемем като точка в дневния ред.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Тъй като законопроектът е видно, че влиза в сила от 1 януари и има достатъчно време да бъде обсъждан на спокойствие, аз предлагам в момента, когато имаме по-пълен състав на Комисията, тъй като в момента сме 7 – 8 човека от 20. Явно всички са си намерили някаква работа точно в днешния ден, когато трябва да гледаме този доста важен законопроект. Така че предлагам точката да отпадне за следващото заседание, когато имаме по-пълен кворум. Тъй като със 7 човека от 20 Транспортната комисия да решава такъв важен законопроект и ще започнат, аз съм упълномощил този гласува, другия да гласува и т.н. Така че колеги, предлагам точката да не влиза в дневния ред, поне на Транспортната комисия.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря ви. Предлагам ви заседанието до протече по следния дневен ред.
  Първа точка е въпросния законопроект, който е обект на съвместното заседание. А той е законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, по който сме водеща комисия ние. Но има изключително важни промени, които са свързани с местните данъци и такси в Закона за автомобилните превози, затова правим и тази съвместна комисия.
  Д н е в е н р е д:

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02.03.2016 г.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – второ четене.
  3. Проект за решение за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие – 2010 г., № 602-03-2, внесен от МС на 25.02.2016 г.
  4. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3/20.01.2016 г. с вносител Петър Славов и гр. н.п.
  5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма – второ четене.
  Предлагам да гласуваме поотделно двете комисии.
  Първо Бюджетна комисия, който е за така предложения дневен ред, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Двама.
  Дневният ред е приет.
  Моля Транспортната комисия да си проведе гласуването. Ако искате първо си гласувайте процедурата, господин Петров, да отпадне. Но сега, ако не го гласувате, а вие имате точка единствена,тя отпада. Така че двете неща съвпадат.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ПЕТРОВ: Гласуваме първо процедурата за отпадане на точката.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували трима „за“.
  Въздържали се? Шест въздържали се? Против? Няма.
  Предложението не се приема. Остава да гласуваме първа точка съвместно с Комисията по бюджет и финанси.
  Който е съгласен първа точка на Комисията по транспорта да бъде и първа точка на Бюджетната комисия, моля да гласува.
  Против? Трима. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Още една процедура.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Процедурата също касае Транспортната комисия. Тъй като законопроектът е доста важен, предлагам на тази Комисия да не приемате предвид гласовете, които са заявени по някакъв неясен начин. Няма подпис и пълномощия и т.н. Нека хората, които са в зала те да решат, дали ще бъде приет или няма да бъде приет законопроекта.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Подлагаме на гласуване процедурата. Гласува само Транспортната комисия.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ПЕТРОВ: Който е съгласен да гласуваме само присъстващите в залата, моля да гласува. Без упълномощените, само присъстващите.
  Гласували 7 „против“ и 1 „за“.
  Против? Значи не се приема.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Продължаваме по дневния ред.
  По точка първа
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02.03.2016 г. съвместно с Комисията по транспорт и информационни технологии.
  По тази точка при нас са от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
  Антон Гинев - зам.-министър
  Красимира Стоянова – директор, Дирекция „Правна“
  Красимир Калайджиев – зам.-изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
  Освен представителите на Министерство на финансите по тази точка сме поканили и различни организации.
  Асоциация на таксиметровите синдикати в България
  Сава Комитов
  Съюз „Такси“
  Кирил Ризов
  Съюз за стопанска инициатива
  Бойко Вучков
  Национална асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи
  Георги Ряпов
  Мариан Киров
  Емил Михайлов
  Независимия транспортен синдикат – „АВТО 94“
  Габриел Герасимов
  Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи
  Спас Атанасов
  Национален съюз на превозвачите
  Емил Игнатов
  Найден Петров
  Владимир Чавдаров
  Поканихме всички браншови организации, за да може на това обсъждане да чуем и тяхното мнение, което е важно.
  Кой ще представи законопроекта?
  ДИАНА ЙОРДАНОВА: Добър ден, колеги!
  Законопроектът, който сме внесли група народни представители от различни политически партии, държа да подчертая, не е еднолична инициатива само на ГЕРБ, а е съвместна, касае основно облагането с така наречения алтернативен данък на таксиметровата дейност. Видно е от внесените данъци на колегите от тези компании, които се занимават с този бизнес, че сумата е изключително ниска като постъпление в бюджета. Ще дам примери.
  За 2014 г. внесения корпоративен данък в Териториална дирекция НАП в Бургас обхващаща Бургас, Сливен, Ямбол. Внесен корпоративен данък от таксиметрова дейност 10 620 лв. при условие, че са подадени единствено 150 декларации. При условие, че, забележете, издадените разрешения за таксиметрова дейност за Бургас са 700, за Сливен са 280, за Ямбол са 260. Може да направите съпоставка колко разрешения са издадени, колко декларации са подадени и колко е внесения данък.
  Мога да дам примери с НАП – Пловдив – 26 000 за 2014 г. при регистрирани 1700 превозвачи. Таксиметрови автомобили получили разрешения за извършване на таксиметрова дейност. Нямам за Пловдив брой декларации подадени. Но ще изискаме и такава справка, ако е нужно. Мисля, че цифрите са достатъчно красноречиви.
  Каква е нашата цел? Видно е, че отменения на времето 2007 г. патентен данък и съответно преминаването към общо облагане по Корпоративния закон не дава своите резултати. Още повече на фона на коментарите за финансова децентрализация на общините, за увеличаване местните приходи на общините считаме, че е добре за самите общински бюджети, тази сума на патентния данък да влиза като приход в общините.
  При така цитираните цифри, в зависимост от това каква сума ще определят общинските съвети, защото даваме и такова правомощие, т.е. самите общински съвети да решат между 400 и 1000 лв., какъв данък да въведат за съответната община, съобразно размера на общината, брой издадени разрешения и т.н. Подробно е описан реда.
  Считаме, че това е един приход, който на общинските бюджети ще им бъде добре дошъл. Приход, който те могат да използват за транспортна инфраструктура и за всичко останало по преценка отново на самите общински съвети. Редно е да дадем такива правомощия. Още веднъж подчертавам, на фона на цифрите, които преди малко споменах, това е официална информация.
  Ако се направи справка в другите териториални поделения на НАП едва ли цифрите ще бъдат по-различни. Това е нашата единствена цел с предлаганите промени в закона.
  Надявам се ще чуем мнението. Има постъпили становища както на Министерство на финансите, така и на Министерство на транспорта, които колегите от Бюджетна комисия със сигурност са получили. И Министерство на транспорта и Министерство на финансите подкрепят предлаганите промени. Готови сме на дебат. Готови сме на изчистване, тъй като има голям интерес на определени норми, на определени членове и алинеи, които сме записали между първо и второ четене. Но считаме, че това е правилната мярка.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Аз искам да направя допълнение към представянето на госпожа Йорданова, макар че не съм формално вносител. Искам да кажа, че през 2014 и 2015 г. в Пловдив беше извършена мащабна проверка от Пловдивска прокуратура заедно с Националната агенция за приходите и Автомобилна администрация. Ще ви прочета заключението от тази проверка. В резултат на нея са повдигнати обвинения на управителите и съдружниците на два големи таксиметрови превозвачи от Пловдив. Това са двата, които имат най-много автомобили и по принцип обслужват града основно, за укрити в особено големи размери над 1 млн. и половина недекларирани и неплатени корпоративни данъци. Ще ви прочета заключението на доклада на Пловдивска прокуратура.
  В хода на проверката бе установено, че на територията на Пловдив се обслужват общо 1700 таксиметрови автомобила за 600 от които в рамките на водените досъдебни производства е установено, че не са плащали каквито и да било данъци за резултатите от дейността си.
  Констатирано е, че до 2007 г., до който момент на извършване на таксиметрова дейност е бил заплащан патент, фискалните приходи от дейността на територията на Пловдив са възлизали на около 750 000 лв. годишно. След тази дата и към момента приходите от данък печалба на дружества притежаващи лиценз за извършени таксиметрови превози не надвишават 60 000 лв. годишно за територията на Пловдив, като през 2014 г. са били платени едва 26 000 лв. корпоративен данък.
  Предвид така констатираното над 25-кратно понижение на заплащаните от извършващи таксиметрова дейност данъци на фона на липсата на намаляване на броя на автомобилите, през пролетта на 2015 г. Окръжна прокуратура е направила предложение до данъчната администрация за предприемане на действия по реализиране на законодателни промени в пакета данъчни закони.
  Казах, че са повдигнати обвинения. Водят се дела в момента. Като едно допълнение трябва да ви кажа, че и двете компании освен, че не са внасяли корпоративен данък, не са внасяли и осигурителните вноски на работниците си, таксиметровите шофьори назначени по трудов договор в тези компании, които те са дали такива показания, на ръка ежемесечно са давали на превозвачите, за да могат те да ги внесат независимо, че знаете по трудовото законодателство кой и как трябва да внася осигурителни вноски.
  Хората не са ощетени. Държа да го кажа, тъй като тук има и медии. Хората не са ощетени, защото тези превозвачи са подавали коректно декларации образец 1, с което се запазват осигурителните и здравни права на хората, но пари в бюджета няма. Парите от джоба на шофьорите по трудов договор към тези превозвачи попадат в джоба на въпросните лица срещу които е повдигнато обвинение.
  И ще ми позволите, независимо че основната цел на законопроекта е всъщност Закона за местните данъци и такси и патента, да кажа, че в Преходни и заключителни разпоредби на този законопроект естествено във връзка с тези предложения е предвидена промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане, за да кажем, че няма да се облагат с корпоративен данък, а с този алтернативен данък. Защото той не се нарича патентен, макар че така в публичното пространство е широко известно. Така и в Закона за автомобилните превози, като аз държа да кажа, че имам определени бележки към някои от текстовете на Закона за автомобилните превози, които ще споделя в хода на дискусията. И които ако се възприемат, мисля че ще подобрят значително контрола и ще се постигне ефекта, който се цели.
  Благодаря
  Има думата господин Михов за процедура.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
  Наистина законът е доста сложен и като материя. Аз бих желал самото обсъждане и самото представяне да бъде разделено на две. Тъй като мисля, че всички в тази зала сме съгласни с първата част, която касае Закона за местните данъци и такси. И мисля, че там нямаме кой знае какъв спор, освен чисто технически редакционен. Но на мен ми е интересно някой от вносителите на проектозакона, който е решил да промени сега действащия Закон за автомобилните превози в частта си за таксиметров превоз, да изложи своите мотиви, което е наложило също тази поправка, тъй като знаете, че само преди три месеца беше отхвърлена от цялото Народно събрание точно тази поправка. И тогава изпаднахме в същия конфузен момент, всички да подкрепяме промените в местните данъци и такси, касаещи въвеждането на патентния данък, а да не подкрепяме поправката, която е свързана със Закона за автомобилните превози. Затова много моля наистина някой да обясни от вносителите, който е направил поправките, свързани със Закона за автомобилните превози.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте за процедура, господин Търновалийски.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Уважаема госпожо председател, тук цитирате информация, която предполагам, че имате служебно. Моята процедура е защо Комисията не разполага с тази информация? Защо не ни е предоставена? Ясно е записано в нашия Правилник, че тези становища, информации трябва да ги имаме 24 часа преди заседанието и не могат да бъдат приемани тези закони, ако ги нямаме, ако не разполагаме с тази информация. Още повече вие мотивирахте този закон на база на всичко това, което чухме. Но аз после в изказването си ще коментирам изложеното.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Търновалийски, мога ли да ви задам въпроса, вие присъствахте ли на отчета на РДВР – Пловдив, който беше преди месец, месец и половина в Пловдив?
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Не знам защо ме питате? Но след като ме питате, ще ви отговоря. Не, не присъствах, защото трябваше да чакам час и половина министърката.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Имаше ваши представители и там всъщност окръжният прокурор изнесе данни точно за този доклад. Аз не притежавам целия доклад по ясни причини. Но имам заключенията от този доклад предоставени ми от него.
  Преди да преминем към разискванията искам да уведомя, че по този законопроект са постъпили: Становище от Министерство на финансите за подкрепа. Становище на Министерство на транспорта и информационните технологии и съобщенията за подкрепа. Становище на Националното сдружение на общините за подкрепа. Становище от Сдружение с нестопанска цел Съюз „Такси“. Становище от браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи, становище на Асоциацията на таксиметровите синдикати в България. Становище от Националния съюз на превозвачите. Всичките са с подкрепа и бележки по някои от текстовете.
  Против законопроекта и то против частта на алтернативния данък са дали становище Националната асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи със седалище Пловдив и Независимия транспортен синдикат „Авто 94“ със седалище Варна, чиито представители имаме тук.
  Господин Иванов да допълни от името на вносителя.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, наистина правим промени в частта в Закона за автомобилните превози, тъй като доколкото си спомням мотивите на внесеното сега действащо предложение, поне след като се запознах със стенограмата бяха, че трябва да се изчистят копърките, че трябва да се въведе ред, че не може превозвачът да казва, това такси не ме интересува. То няма нищо общо с мен. То е ЕТ и до тук.
  Поради тази причина ние правим промени в Закона за автомобилните превози, като въвеждаме редица изисквания и подобряваме взаимовръзката между превозвача и водачите. Това е нещо изключително важно, тъй като досега наистина съществуваше това положение. Някои фирми се измъкваха, като казваха, че това не са техни водачи. Това са ЕТ или са водачи за собствена сметка, които нямат нищо общо с фирмата от една страна.
  От друга страна въвеждаме изисквания по отношение на самите водачи. Ако са употребили алкохол от 0,5 до 1,2 на хиляда, да нямат право да управляват таксиметров превоз. Тъй като, ако е над 1,2 на хиляда, те ще бъдат с влезнали в сила присъда. Това е ясно на всички. Така че разглеждаме само ситуацията от 0,5 до 1,2. Считам, че това е нещо изключително важно.
  Второ, като предложение за регистрацията, решението за таксиметровия данък, да се обвърже с регистрацията на автомобилите. Да не може да се измъкват и да се карат автомобили без платен данък. Това са изключително важни неща, които мисля че всички ние ще подкрепим. И би трябвало да подкрепим.
  И нещо много важно, аз доколкото чух от госпожа Стоянова преди малко от допълнението със становищата, имаме две становища против Закона за местните данъци и такси. Против Закона за автомобилните превози не чух да има изказвания против от браншови асоциации, от фирми и т.н. Така че не виждам какъв е проблемът да се приеме законопроекта. След като всички приемаме Закона за местните данъци и такси и няма становища против Закона за автомобилните превози този законопроект в двете му части да бъде приет.
  Благодаря.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Госпожо председател, аз моля участващите в дискусията народни представители да спазват Правилника и да имат предвид точката, която разглеждаме днес е Закона за местни данъци и такси. И няма един и няма втори закон. Това че в Закона със заключителни разпоредби се променят няколко други закона, това ще го коментираме по време на дискусията. Но становищата са такива, каквито са и те касаят от тези, които са отрицателни, аз съм ги чел и ги имам, те са против закона. Те не са против първата част или против втората част. Така че Законът има две, три положителни, две, три отрицателни становища. Дискусията тук ще реши какво ще направи.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря ви.
  Предлагам да открием дискусията, като ми позволете аз да взема думата за малко, за да направя своето изказване.
  Искам да разкажа на практика какво се цели с този закон. И защо се налага да се променя и Закона за автомобилните превози.
  Всички знаем, че за да се извършват таксиметрови превози следва да се получи разрешение от Автомобилна администрация. В Закона и досега е записано, че такова разрешение получава търговец, който подаде заявление и отговаря на всички условия, които се изискват за това и този търговец получил такова разрешение се нарича превозвач. Ако бъркам някъде искам веднага да ме поправите, защото това все пак не е моята материя. Регистрация, тъй като е регистър. В този регистър се вписват всички получили.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Госпожо Стоянова, действително сте права и аз ще помоля от Министерство на транспорта, тъй като таксиметров превозвач, таксиметров водач, това са различни понятия.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Аз правя тази ретроспекция за колегите от Бюджетна комисия, защото ние не сме наясно с вашия закон. Мисля че за вас е ясно, но все пак нека да си го изясним.
  Това което се предлага в този законопроект сега, който се внася е освен търговец, който може да получи такава регистрация, такава регистрация да може да получи и лице, извършващо дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Това пише в закона.
  Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци притежаващи удостоверение за регистрация. Това са въпросните превозвачи и сега се добавя:„и/или от лица извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка“.
  И тук искам да кажа, че първото с което аз не съм съгласна е тук да е думата лица. Затова защото лица означава всичко – търговци, не търговци, АД, ООД и т.н. Аз както и колегите, с които го коментираме считаме, че тук трябва да фигурира физическо лице или водач, което е едно и също за мен. В случая физическо лице, което може да кара този автомобил.
  Освен това считам, че този член трябва да се допълни като изискаме задължително, тогава когато има лице, което извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, това да става с изричен писмен договор, който да бъде вписан също в регистъра на автомобилни превози, както и този регистър да бъде публичен. Ще го качат на сайта, за да могат да го гледат всички - КАТ, общинска полиция, данъчни и т.н.
  Другото което искам да допълня в тази посока е, че освен физическо лице, което да има такъв договор вписан в регистъра, тук трябва задължително да добавим и изискване за забрана за преотстъпване на този суплиценз да го нарека, макар че това всъщност е сключване на нов договор от името и за сметка. Това ако се направи, аз мисля, че ние постигаме две цели.
  Първо, даваме възможност на всеки един да избере как да осъществява тази таксиметрова дейност. Дали като нает работник, служител на превозвач. Дали за собствена сметка, но ползвайки разрешителното или регистрацията на превозвача с тези допълнителни изисквания, които ще ни гарантират, че няма да има злоупотреба. Първо, че ще се преотдават, така да се каже тези сублицензии и накрая ще тръгне един октопод.
  Второ, че тези въпросни лица, които са физически няма да могат да назначават други и отново да тръгне един октопод.
  Трето, че те ще бъдат публични в регистъра записани, официално регистрирани, така че всеки да може да ги види и да се знае кой с кого е сключил договор и какви са ангажиментите по този договор.
  За мен това са ключови неща, ако искаме да постигнем ефекта, който колегите миналата година искаха да постигнат чрез забраната на това физическо лице да може да работи от чуждо име и за своя сметка. Затвориха пазара така, че единствено и само, ако искаш да караш такси може да го правиш като нает работник. Смятам, че това не е правилно, по принцип не е правилно. Водач е нает работник. Мисля, че това не правилно, защото това е едно ограничаване на свободата на всеки един да осъществява определена трудова или стопанска дейност. Ние като законодатели не може да забраняваме. Ние трябва да дадем максимална възможност на всеки да прави това, което може и с което да се изхранва свободно, но чрез текстове в закона да предотвратим злоупотреба с това. И аз мисля, че това което сега ви казвам е стъпка точно в тази посока и тя е неразривно свързана и с въвеждането на самия данък алтернативен.
  И сега се връщам към данъка. Кой ще плаща данъка? Кой ще получава разрешението от общината, от кмета на общината? И тук в ал.2 на чл.24а, ние предлагаме разрешението да се издава на превозвача. Този който е регистриран в Агенцията, който е вписал в регистъра колите, с които той е получил въпросното разрешение и той да получава от общината разрешение да кара такси. И той ще е този, който ще плаща и въпросния алтернативен данък. Превозвачът, не лицето. Това го предлагам между първо и второ четене, защото концепцията мисля, че така ще се изчисти. Превозвачът е данъчно задължено лице за алтернативния данък. Този превозвач плащайки от 400 до 1000. Това е един диапазон, общините ще определят както преценят в зависимост от икономиката, ще плаща между 400 и 1000 на регистриран автомобил в публичния регистър на Агенцията.
  Превозвачът ще плаща алтернативния данък. По-нататък лицето, което е водач и работи на трудов договор има ясни взаимоотношения. Получава си заплата. Неговите данъци и осигуровки се удържат и внасят по общия ред. Физическото лице, което може и му даваме възможност и е сключило договор с превозвач да работи от негово име и за своя сметка. Този договор е вписан в регистъра. И лицето е вписано в регистъра и го знаем кое е, ще бъде данъчно задължено само като самоосигуряващо се лице за своите осигурителни вноски. Оборотът на това лице ще се отчита на него. Защото той осъществява за своя сметка дейността.
  Има ли въпроси по това, кой какво ще прави в цялата тази верига?
  Освен това искаме и да предложим още една точка, ал.5 на чл.24а, при възможността кметът да прекратява даденото разрешение и в случаите на неплатени данъци и уведомления от НАП по реда на ДОПК. Там си има ред, в който НАП, когато някой натрупа много задължения може да уведоми разни органи, които издават разрешение и лицензии, те да им бъдат отнемани.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Да попитам. Данъчно задължено лице за алтернативния данък е превозвача, а данъчно задължено лице по отношение на Закона за ДДС си остава лицето.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Естествено този, който за своя сметка извършва дейността. Превозвачът също ще бъде данъчно задължено лице, ако има над 50 000 лв. обороти. Това обаче е текст, който не се регулира в този закон. Това е текст, който се регулира в Закона за добавената стойност. Аз много държа да го подчертая. Аз го правя с ясното съзнание, защото тук е Транспортна комисия. Защото точно тук са разковничетата на раздорите. И това беше разковничето и миналия път в зала да не бъде приет закона. Затова го правя по този начин, макар че е малко необичайно. Тук са и браншовите организации. Всички да разберат за какво става дума и ако някой от тях има някакви възражения или друго мнение, тук и на тази маса в тази зала да ги кажат.
  Заповядайте, господин Михов.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Благодаря ви, госпожо председател. Аз лично приветствам това, което най-накрая се взе като решение, че е редно самият превозвач да бъде този, който трябва да бъде контролиран, а не водачите, които в края на краищата с много пот и мъка си изкарват хляба на пътя. Това е основното, което ние с колегата Вълков още преди шест месеца искахме да регулираме по някакъв начин.
  Само една корекция, ако ми позволите да направя. Тъй като вие казахте, че според нашия законопроект, който беше с колегата Вълков и се почувствах малко засегнат, сме ограничили правото и да осъществяват таксиметрова дейност могат само наети лица. Не е точно така. Наети лица или превозвачи. Законът не забранява по никакъв начин всяко едно лице, да си направи фирма и да стане лицензиран превозвач, без значение дали има един автомобил, два автомобила и т.н. Само това уточнение бих желал да направя. Уточнение на това, което казахте, че беше единствената възможност.
  Иначе приветствам това, което поемате като ангажимент.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: С ваша помощ.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Ще се надявам поетият ангажимент да стане реалност, а не както преди три месеца и администрацията в лицето на Министерство на транспорта и колеги, които тогава внесоха удължаване на времето, поеха ангажимент, че второ удължаване на времето няма да има. С ясното съзнание, че тогава излъгаха. Като са разчитали, че след като минат трите месеца ще внесат отново законопроекта. И с чиста съвест мога да кажа, че излъгаха тогава всички народни представители. Затова аз наистина ви вярвам в това, което казвате. И искрено се надявам между първо и второ четене да има тази промяна.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря ви, господин Михов. Само едно допълнение и ще дам думата на експертите. Само едно допълнение за яснота, понеже има много външни хора.
  Всеки един човек, който иска да си изкарва хляба карайки такси може да го направи по три начина, съгласно този закон.
  Първият начин е да се регистрира търговец. Може да е едноличен търговец, ООД и т.н. и да стане превозвач, като се получи разрешение от Министерството, впише се в регистъра и работи.
  Вторият начин е, ако той постъпи на работа като работник по трудов договор към регистриран превозвач. Това, което е и в момента.
  И третия начин е, ако този човек реши именно като физическо лице да работи за своя сметка, но да не се налага да прави ООД-та, да назначава счетоводители, да отговаря на други редица условия, които се изискват за превозвач, той ще работи по договор от името на превозвача и за своя сметка, но легитимно и прозрачно. Това всъщност са трите начина.
  Господин Свиленски, заповядайте и след това да чуем и Министерството.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми гости, аз ще направя кратък коментар и по това, което каза госпожа Стоянова и по внесения законопроект. Но преди всичко искам да поздравя госпожа Стоянова за това, че не е подписала този законопроект. Не се е ангажирала. Искам да й се извиня публично, ако в предишните изказвания в зала съм я нарекъл лобист. Извинявам ви се, госпожо Стоянова. Вие сте била подведена тогава и виждам, че в стремежа ви да научите истината за този закон, сте стигнали до много верни изводи през тези няколко месеца. За съжаление обаче, една друга част от вашите колеги също са били подведени, а други съвсем целенасочено са направил това нещо, за да гледаме днес този законопроект.
  Фактът, че вие днес представяйки законопроекта веднага ни казвате какво не трябва да се направи и какво мислите да се направи показва, че този законопроект е изцяло лобиски за онзи лобизъм, за който говорихме тогава и аз не искам да връщам дискусията, защитавайки едни големи фирми за сметка на едни обикновени шофьори, ако мога така да ги нарека, обикновени търговци, водачи и това нещо си проличава и днес.
  Моето първо предложение е този законопроект да бъде изтеглен така, както е внесен още днес. Да седнем и да работим върху варианта, който и вие предлагате и в който има разум. Защото вие коренно променяте философията на това, което се е случвало. Това което колегите се опитаха да поправят и това което би трябвало да се случи.
  Защото уважаеми колеги, целта на този законопроект е единствено датата 1 април, от която влизат новите промени в Закона за автомобилните превози. Тоест, ние като Парламент показахме, че в тази държава няма закони, че в тази държава няма български парламент, че в тази държава няма Министерски съвет, че в тази държава, ако господин Борисов слуша тази дискусия, вероятно ще се намеси и вероятно ще направи някакви предложения, за да възтържествува някакъв баланс в държавата. Защото за шест месеца, уважаеми колеги, в София са регистрирани само двама превозвачи. Защото всичките тези 3000 или 6000 или колкото са превозвачи, казаха с една дума не ни интересува, вие си приемайте каквото искате, а ние ще направим така, че от 1 април този закон да не действа. И те го направиха.
  В изказванията на голяма част от именно тези превозвачи цитирани, които събирайки шофьорите казват: Не се притеснявайте, не се регистрирайте, от 1 април този закон няма да влезе в сила.
  И вашата дума като председател и на колегата от Транспортна комисия като председател и на нас като народни представители, никой не ни обръща внимание. Защото направихме така, че за четири месеца променяхме закона четири пъти с три абсолютно противоположни становища на Министерство на транспорта. Вкарват господин Вълков и Михов поправка. Да, идеално, това решава проблема. Вкарва господин Станислав Иванов, да супер това решава проблема. Първи юли, добре готови сме. Аз предложих 1 април. Колеги 1 април добра дата ли е? Добра дата е, ще се справим. Няма проблеми. И какво стана - двама превозвачи.
  И ако имаше желание в тази държава някой да спазва закона, щяха да подадат 2000 заявления и те чисто технически да не могат да изпълнят и тогава виждам смисъл да продължаваме срокове, да отменяме дати и т.н.
  Първото ми предложение е този закон още днес да бъде оттеглен, за да може в рамките на една, две седмици да се направят два отделни закона. Вържете ги в един закон. Само че освен това, което вие казахте физическо лице, аз си позволявам тук да добавя, нека да запишем „и таксиметров водач“. Защото разликата между физическо лице и водач е, че водачът държи изпити при колегите. И тогава нямаме проблем. Имаме трите алтернативи – таксиметров превозвач, който е фирма, който има пет коли. Назначил е пет шофьора. Юридическо лице. Аз съм юридическо лице. Регистрирал съм си една кола и господин Търновалийски, който е един водач, който си вземе лиценза, изпита, плаща си патента и си кара колата и си изхранва семейството. А не да живее в този автомобил, за да може да плаща на тези, заради които вие ни изкарахте справката, че не са внасяли данъци, осигуровки и т.н.
  Защото, ако това, че няма нито едни лев приход в държавата от таксиметрова дейност, вината не е нито на превозвачите, нито на шофьорите. Вината е на държавата. Когато държавата не им събира парите, извинявайте, но и аз да съм и аз може би няма да го плащам.
  И ще ви питам за преотдаването на дейността. Защо трябва да я разрешаваме. Може ли един плод зеленчук да работи от името на Метро, с документите на Метро. Да не прави търговска регистрация, да не вади лиценз. Отива, сключва договор с Метро и отваря магазин и казва: Аз съм Метро. Може ли? Не може. Таксиметровата дейност е някаква дейност, която е застрашена от изчезване ли ? Ние трябва да наложим някаква специална закрила върху нея ли? Това искам да го дискутираме. Защо за една търговска дейност правим такива неща, а за друга не може? Нека да си ги обясним тези неща или една аптека или една книжарница. Книжарницата може да прави 200 000 лв. оборот и да бъде регистрирана по ДДС и да плаща корпоративен данък, а десет таксита, което вие предлагате, аз имам 10 таксита в момента в една малка община като Сливница и трябва да платя 4000 лв. Ще платя, а тези 10 таксита ще ми направят примерно 100 000 лв. оборот. Нито ще влезна по ДДС, нито ще платя корпоративен данък и ще платя само 4000 лв. Това се предлага.
  Така че предложението нека да се обсъди. Който работи, който изкарва пари да плаща, да имат възможност водачите самите да си получават този лиценз и да си работят. И от там нататък и общините ще са доволни, защото ще събират пари действително. Въпреки че събираемостта от патентен данък беше ниска до преди три, четири години. Сега не знам как е по общините. Но това си е проблем на общините. Ние сме им дали възможност. Този въпрос да го решим веднъж завинаги, а не само да отменяме срокове и тук да ни се смеят 50 човека, които са се събрали и тези, които ще ни гледат няколко дни след това, когато го обсъждаме в зала.
  А за пикантериите по начина на внасяне на законопроекта, на срещите, които се правят, позволете ми колеги да ви ги представя в зала. Защото начинът на този закон е доста скандален и нещата са действително притеснителни.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Свиленски, аз много ви благодаря за изказването. Искам да кажа две неща като реплика.
  Първо, абсолютно съм съгласна с вас, че вместо „лица“ трябва да бъдат „водачи“, не физически лица. Защото малко по-нататък в чл.24, ал.3 се правят едни предложения, които казват, че водач на лек автомобил трябва да има четири, пет изисквания най-различни. И в крайна сметка този водач ще получи удостоверение, че може да бъде водач именно от автомобилната инспекция. Така че това ваше предложение не само, че го приемам.
  Има и още един елемент, че водачът не може да не е физическо лице, защото нищо друго не може да бъде. Докато физическото лице може и да не е водач. И в този смисъл абсолютно приемам това, което казвате.
  Второто, което поставихте като въпрос, защо при такива условия е поставена тази таксиметрова дейност. Аз наистина не мога да ви отговоря. Може би тук Министерството трябва ни отговори. Защо се изисква специална регистрация в Автомобилната инспекция, за да можеш да извършваш таксиметрова дейност и съответно да бъдеш превозвач?
  Освен това в общините има ограничен брой разрешителни. И аз ви попитах, защо до момента след приемането на тези поправки няма нови регистрирани превозвачи? Вие не ми отговорихте. Но аз имам една идея. Тъй като общините имат краен брой определени разрешителни за таксиметров превоз и ако те са вече ангажирани безплатно от тези превозвачи, аз сега ще ги накарам да си платят патент за този ангажимент, то просто няма как да се регистрираш, да станеш превозвач и да отидеш да вземеш, защото няма свободно разрешително в общината. И мисля, че това е разковничето. Това е общото. Аз мисля, че това изяснява нещата на всички.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тъй като направихте реплика, да направя и дуплика. Аз мисля, че ясно отговорих, защо няма нови регистрирани през тези няколко месеца, не ни обръщат внимание. По-големият проблем е, че общините не спазват законите, които приемахме. И ви давам пример. Точно този Закон за автомобилните превози преди две години сме определили, че разрешенията трябва да бъдат за три години. Столична община и до ден днешен издава за една година и не си е променила. Няма санкции и те не ни обръщат внимание.
  Има изискване в закона, че общините трябва да определят минимална тарифа. Столична община няма такава тарифа. За Столична община Българския парламент не е нещо велико. Има в закона изискване, че трябва да определят брой на таксита. И това нещо го няма. Затова ви казвам, че държавността е заминала на вятъра и никой не ни обръща внимание.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Свиленски, това е въпрос на изпълнение на закони и на контрол, но ние сме длъжни да правим това, което трябва да се случва, а дали някой ще го изпълнява има други органи, които трябва да го контролират. Аз мисля, че за Столична община може би е така, но за останалите общини си изпълняват ангажиментите. Аз мога да гарантирам поне за две, три общини, които си имат минимални цени, които си определиха. Имат си и максимален брой таксиметрови автомобили. Точно там няма свободни, така да се каже разрешения, поради което хората не го правят и поради което този текст не може да влезе вече трети път.
  Аз тук въпреки всичко ви призовавам да помислите чисто процедурно, ако ние сега оттеглим този законопроект, ако вносителите го оттеглят и го внесем следващата седмица и го оправим по начина по който тук имаме съгласие. Какво се случва с 1 април? Или ще кажем няма да го изпълнявате, както не сте го изпълнявали досега. Това е моя въпрос. Иначе по принцип вие сте прав. Така че другия вариант е да го приемем на първо четене и да седнем на тази маса и да разпишем текстовете така, както ви ги казах преди малко, като всички се обединим около тях.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Госпожо Стоянова, нека да се опитаме да възвръщаме доверието в институциите. След като казваме и вие като представител на най-голямата партия твърдите, че това което е внесено не е това, което трябва, ще помислим какво да правим с 1 април. Нека да кажем веднъж край на този законопроект. Това ще го измислим, ако трябва ние в Транспортна комисия, защото това касае нас, транспорта. Това не е за местни данъци и такси. Ние го удължавахме три пъти срока. Ще влезе някой друг закон, ще го измислим, ако има съгласие по тези неща, които вие предлагате. Защото същото нещо е направено със Закона за движение по пътищата. Това са 80 поправки от които всички твърдят, че не стават и че трябват нови и сега ще правим нови. Така че нека да не продължаваме тази лоша практика в Парламента, а да покажем, че вие като финансисти и ние като транспортаджии да направим това.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: От гледна точка на Бюджетна комисия проблем няма, защото нашия патент влиза от 1 януари и ние така или иначе не може да го въведем по средата на годината. Така че, ако се премине на такъв вариант трябва да се намери някакво удължаване за още месец или два, за да не бъдат незаконни нещата. Но наистина да седнем още следващите дни и да го разпишем. Ние ги имаме почти текстовете разписани. Защото вчера работихме в тази посока с Министерство на финансите и Министерство на транспорта.
  Давам думата на господин Михов за въпрос.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Госпожо Петкова, ако на мен ми издадете разрешително за хазартна дейност, може ли колегата ми с това разрешително да си открие и той да работи хазартна дейност?
  ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Благодаря госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, по принцип преди да отговоря за хазарта ще кажа каква е идеята за самия данък. Данъкът, който се предлага е алтернативен данък и той е аналогичен на тонажния данък. Данъкът е насочен към транспортното средство и всъщност това, което предложи госпожа Стоянова, от една страна превозвача да изплаща данъка и да има възможност примерно тази дейност да се преотстъпва на друго лице, но да има информация, това е с цел да не се заобикаля данъчно облагане. Защото данъкът замества облагането с корпоративен данък и съответно за едноличните търговци заменя с облагането с данъци върху доходите на физическите лица. За разлика от патента, който е насочен към дейността, данъкът в този случай, както и при тонажния, е свързан с транспортното средство. Плаща се данък върху транспортното средство в определен размер и независимо кой ще осъществява дейността, данъкът е платен. За дейността с това транспортно средство всъщност се освобождава от корпоративен данък. Но за целите примерно на ДДС оборота, приходите, които се реализират, те се отчитат и това е друг вид данък.
  Така че при хазарта няма как да се преотстъпва, защото при хазарта е друг вид данък. Не е този данък, който е при такситата. Данъкът при такситата е аналогичен изцяло на тонажния данък за корабите.
  Преотдаването може и няма проблем, когато е свързано със самото транспортно средство. Тоест, това не е преотстъпване на самата дейност, а на транспортното за което е платен данъка. Да, но нали идеята е да се въведе алтернативния данък.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Михов.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Благодаря госпожо председател. Правим една грешка, като казваме данъка е върху превозното средство. Пак грешим. Защото има превозвачи, които имат по 100 лиценза и ги държат с цел някой закъсал да дойде и да каже, искам такси и той да каже, дай ми 3000 лева. Данъкът трябва да бъде върху брой лицензии, а не върху брой автомобили. Значи той като си извади от 100 лиценза ще си плати сто път патентен данък за тези 100 лиценза. А не да плати, има три коли и другите 98 ги държи за черни дни.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Михов, това пише тук.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Да, защото тя каза върху автомобила. Разрешението се облага. Като си продадете автомобила, колко време отива после да го отпишете.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Търновалийски.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Госпожо Петкова, вие обяснихте, че данъкът се плаща за автомобила. Данъчната основа е автомобила. С един автомобил работят трима и с три касови апарата, без значение колко е оборота. И в момента работят с по няколко касови апарата.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Не става въпрос за три физически касови апарата. Става въпрос за един физически касов апарат, в който има кодове за тези, които карат. Кой има процедура?
  ГЕОРГИ КОВАЧЕВ: Упълномощавам господин Петър Чобанов по всички точки да гласува от мое име.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Приемаме.
  Господин Гечев.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: То касае Министерство на финансите и може би ще вземе отношение колегата. Аз имам препоръка, изискване подобно на това, което беше с публичните финанси. В становището на моите приятели и колеги от Министерство на финансите няма числа. Аз се извинявам, но вие не пишете есета по литература. Искам да знам като икономист числата. Примерно, става дума въобще не ме интересува само Пловдив и Варна. Искам да видя за цялата страна. За страната и по региони колко пари са корпоративни данъци последните години, тенденция в тези данъци за такситата. Какъв е дела на ДДС и как се движи? И какъв ще бъде дела на алтернативния данък? Искам да видя как ще се промени структурата на данъците. Какъв ще е ефекта за Министерство на финансите и за бюджета. Всички за това сме се събрали, за да оптимизираме. Но Министерство на финансите със съответни други организации трябва да ни даде това, което липсва, освен тези числа, какъв ще е ефектът върху бизнеса - превозвачи, изпълнители и други, сфера в която аз не съм специалист. Защото ние трябва да гледаме не само да увеличим приходите в бюджета, което е важно. Но да видим какъв ще е ефектът върху ползвателите на тези услуги.
  Тоест искам да видя числа наредени в редички по години, за да мога да си преценя аз, като гласувам за тези данъци какво става.
  И накрая, госпожо председател, има една практика в комисиите и в правителствата. Ето тук бяха дадени примери от колеги. През няколко месеца се дават различни становища. Българската държава е крайно време да види и преди три години кои са експертите, които са подписали тези становища. Много е интересно. Понеделник подписва едно становище, другия понеделник подписва друго. Кои са тези лица? Те там ли са? Носят ли някаква отговорност морална или някаква друга?
  От 2007 г. е променен закона и няма постъпления от корпоративен данък. Символични са. Така ли? Какво прави Националната агенция по приходите от 2008 г. досега? Какво става? Девет години българската държава вижда, че губи милиони и си пият кафето някои хора. Как е възможно това?
  И ще помоля, както беше за публичните финанси, ако обичате сега дали ще се приеме или не, но между първо и второ четене да ни предоставите систематизирана информация, която вие можете и имате.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Има ли въпроси към Министерство на транспорта?
  Господин Караджов, заповядайте.
  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Благодаря, госпожо Стоянова. Тук дадохте едни разяснения преди малко по това, как този и без това доста сложен и гъвкав механизъм, който е предложен от ГЕРБ ще сработи на практика. Прав е колегата, на този колективен труд.
  Доколкото разбирам от вас, се каните да го доусложните и да направите механизъм при който единия данък ще се дължи от водача например, а другия данък ще се дължи от превозвача. И става една много тънка схема, която изисква много тънко познаване на този ново предложен, още повече механизъм.
  Аз госпожо Стоянова, когато едни такива тънки сметки се правят, знам че работата зад тях е дебела. И затова искам да кажа, че тук няма кой знае какви таксиметрови или дори да ги нарека превозвачески проблеми. Проблемите са данъчни. Ако трябва да хванем бика за рогата, би трябвало да отговорим на няколко въпроса. Те са простички и до голяма степен риторични. Нахвърлял съм нещо, което искам да ви кажа.
  На първо място, госпожо Стоянова, дали всички на тази маса се обединяваме около едно твърдение, че всички шофьори, включително и таксиметровите, т.е. всички лица в България трябва да си плащат данъците и осигуровките, особено данъка за добавената стойност. Защото ако продължаваме да си затваряме очите, че в таксиметровия бранш чрез така наречените трети лица извършващи за своя сметка, от името на регистриран превозвач, това е вратата през която минава абсолютно и изтича цялото ДДС, което се дължи в един бранш, който току що се информирах, 203 000 автомобила. Средно по 100 лв. като изкарат на месец, не на месец. Някои тук в София и на ден ги изкарват. Проверили сме. Кажете ми тези 40 или 60 млн. как така ги изпускате?
  Второ, говорим си за данъци, но шофьорите когато карат такситата, нас ни интересува вътре да е чисто, да е приветливо, да е сигурно, да са застраховани. Като стане катастрофа или се случи нещо фатално с хората, които са пасажери, които ползваме тази услуга, бих искал да запитам, тогава фирмите превозвачи ще носят ли отговорност? И кой носи отговорност. Или горкия водач, който го цедят за всяко нещо на месец с такси, радио и т.н.
  ДИАНА ЙОРДАНОВА: Политически изказвания правим в зала, съгласно правилата на нашата Комисия. Господин Караджов извинявам се, че ви прекъсвам. Тук говорим само по същество.
  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Тоест вас не ви интересува ДДС във вашата Комисия. Мога да преустановя. Току-що зададох този въпрос, дали ви интересува този данък. Защото над 60 млн. ги пропускат от вниманието си до този момент. Ако ми кажете, че не ви интересува прекратявам. Благодаря ви, че замълчахте.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Има си правилник и той се спазва.
  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Когато се вършат безобразия от някои таксиметрови шофьори, аз искам превозвача да носи отговорност. А не искам да е както сега, той да си извършва от името на превозвача, но за своя сметка. И тогава тази договорно изградена, хлабава връзка, не позволява на съда,нито на контролиращия орган, както и да го провери и да го санкционира, така и после това нещо да не падне в съда.
  Трето, ще положи ли държавата усилия от това да си събере от тези няколко фирми, защото примерно в София няколко фирми държат монопола върху тасиметровите превози. Някои казват, че са две даже. И да си събере от тях абсолютно всички приходи. Защото ако продължава да се укриват оборотите по начина, по който се случва това и до момента, това означава, че вас не ви интересува освен ДДС-то и така наречения корпоративен подоходен данък.
  Още нещо, което не опира до вашата Комисия, но ще го споделя тук пред колегите, това е монополизацията в сектора. Този тип договори изграждат такава мрежа от зависимости спрямо едни големи фирми, които когато дойде въпрос до отговорност, не носят никаква отговорност. Но когато дойде въпрос да си прибират парите, ги прибират и то на черно. И вашата Комисия няма желание да го чуе това нещо, но според вас госпожо Йорданова, защото ви си позволихте да ме прекъснете, вас не ви интересуват тези неща, но мен ме интересува и тази монополизация на сектора. Тоест кога държавата би се разшетала и не е ли време в този закон изобщо да се запише, че не се допуска такова монополизиране, на каквото сме свидетели в момента.
  И накрая, някакви привилегии ли има таксиметровия бранш, че всеки път когато ни заплашат с някакви протести и т.н. и то кой ни заплашва. Заплашват ни някакви техни организации. Но реално това са две, три фирми и техните собственици. Ако има управляващо правителството, то общо взето не би трябвало да се подаде на това изнудване. Но у нас веднага се внася законопроект. И най-вероятно този законопроект е бил обещан още през ноември месец, когато не мина номера, за да може да има само двама регистрирали се в София. Аз по друг начин не мога да си го обясня.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Димитров не съм ви дала думата. Заповядайте, господин Караджов.
  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Господин Димитров това е съвместно заседание, което означава, че тук трябваше да има още един водещ, който да бъде председателя на Транспортната комисия. Иначе изглежда сякаш аз съм дошъл на гости във вашия собствен апартамент.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: По правилник господин Караджов, когато има съвместна комисия води единия председател, иначе става пълен хаос. Имате думата.
  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Възползвам се от правото си да се изкажа. Говоря по същината на въпроса.
  Таксиметровите фирми и шофьори трябва да имат права и задължения като всички останали. Както беше отбелязано вече тук, било то производители, било то търговци, учители, лекари и т.н. просто по същия начин. И не може да има привилегии, каквито се създават с опашката на това изречение в този законопроект. От името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Това е липсата на отговорност у таксиметровите шофьори към извършване на самата таксиметрова услуга, която е обществен превоз, държа да разясня тук и която би трябвало да се извършва според изискванията на клиента и това, което е записано в нормативните актове. А не чрез този текст да се избягва тази отговорност и органите да не могат да ги накажат.
  Аз съм се запознал много добре със законопроекта. Лично аз смятам, че трябва да бъде изтеглен, а не отложен този законопроект и да остане сега действащия режим, който е честен. И който аз искам тук да благодаря пред всички, които са тук и ако има представители и на медиите, на двама души достойни и честни, каквито са Иван Вълков и Цветомир Михов, които внесоха законопроект, който за първи път да изсветли таксиметровия бранш.
  И сега това, което се прави и това, което се направи през ноември, това са две реминисценции на опита да се върне стария режим. Дори и да успеете, ще бъде за много кратко. Следващият парламент ще го промени. Няма начин да остане това сиво към черно икономическо състояние на сектора таксиметрови превози.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Има ли други народни представители, които искат да се изкажат?
  Господин Димитров.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Девет години се губели приходи. Вие някакво участие през тези девет години във властта имахте ли БСП? Защото ако имахте, значи и вие имате някаква обща вина или общо без участие през тези девет години. Останах с впечатление, че най-добрата промяна е да няма промяна. Имате някакво участие, така че не може да се разграничавате от всичко.
  Искам да ви кажа, че в Бюджетната комисия, когато се поеме ангажимент един закон да се приеме и след това между двете четения да се разгледа по друг начин, да се внесат необходимите поправки, ние го изпълняваме. Не сме го правили и не сме се извъртали за разлика от други.
  Ще ви дам само пример през последната година. МВР комисията, като закъсаха за Нова година и двете комисии дойдоха при нас, Бюджетната комисия да реши да отпусне пари да тушира проблема и реформата остана за тази година. Но ние изпълнихме нашия ангажимент.
  В момента излиза, че имаме проблеми от Транспортната комисия, които са наслагвани с години и изведнъж ни ги прехвърляте на нас и ние трябва да се чувстваме виновни.
  Господин Караджов, говорите за монопол. Вие не бяхте ли председател на тази комисия? Какво направихте срещу този монопол докато бяхте председател? Не си спомням. В момента ми говорите за монопол. Не може проблем отлаган с години, да ни го хвърляте на нас и да считате, че ние сме виновни.
  По отношение на това какво станало в София, във Варна, в Пловдив. В наказателния процес има златно правило, доказателствата не се броят. Те се оценяват в своята съвкупност. Това че имаме две фирми, които са злоупотребили, аз мога да извадя 10, които не са злоупотребили. Ще мерим едните срещу другите ли? Не, те се гледат в съвкупност. И в тази връзка цифрите, които са дали Министерство на финансите са изключително показателни. Няма по-верни цифри от техните. Така че техните предложения са навременни, адекватни и могат да се случат. Това е, което ние може да направим.
  Два варианта. Това, което вие предлагате да бавим до безкрай, за да не стане и да си вадите политически дивиденти.
  Другата теза е, която иска госпожа Стоянова и която аз съм склонен да подкрепя, с така направените забележки, с така направените разговори, ние да приемем на първо четене. Веднага да се пристъпи към промяната на тези точки, които виждате че на този етап не са добре изпипани. И да го приемем в един окончателен вид. Другото означава да бавим.
  Ние лично може да си приемем нашата част, но сме се събрали с вас, защото вашия проблем е дошъл да рефлектира при нас. Не да се мерим коя Комисия е по-важна и коя е по-маловажна. Кой бил председател, кой не е бил председател. Кой иска да вади политически дивиденти или не. В крайна сметка въпросът трябва да се реши и то сега. Други искат да не се реши сега. Нашата позиция е, че ние ще подкрепим така направения законопроект и разбира се разчитаме на направените забележки от страна на госпожа Стоянова, между двете четения да бъдат веднага внесени и се надявам с един широк консенсус да бъдат подкрепени.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Михов.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Господин Димитров, аз с интерес изслушах вашето политическо изказване. Мога във втората част да коментирам. Първо не сте прав, че проблемът е прехвърлен от Транспортната комисия към вашата комисия. Ние в Транспортната комисия проблем нямаме. Още октомври месец направихме промяна в Закона за автомобилните превози, подкрепен със сто процента мнозинство в Комисията. После подкрепен със сто процента мнозинство в Народното събрание. Един нямаше против и въздържал се. Законът трябваше да влезе в сила от 1 януари. Започнаха отлагания чрез закон от Бюджетна комисия веднъж, втори и сега трети път. Така че проблемът е при вас, а не е при нас в Транспортната комисия. И дължа да се извините тук пред всички колеги от Транспортната комисия.
  Не съм адвокат на никого, но по времето когато господин Караджов беше председател на Транспортната комисия, тогава бяха направени тези поправки. Аз благодаря, че получих неговата подкрепа. Така че много държа да се извините на колетите от Транспортната комисия. И ви призовавам в материя, която не разбирате, не коментирайте.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Много ви моля. Господин Михов, разбрахме вашата реплика.
  Господин Свиленски.
  ГЕРОГИ СВИЛЕНСКИ: Моята реплика е близка до посоката.
  Уважаеми господин Димитров, знаете че аз вас много ви уважавам като народен представител, но когато се внася един закон в Народното събрание, за пореден път ще направим така,че се внася едно нещо, а вие казвате между първо и второ четене. Нека да внасяме само заглавието на закона и между първо и второ четене да си пишем тук текстовете. Защото на практика това правим за трети път.
  И факт е, че Транспортна комисия не сме дошли на гости на Бюджетна комисия. Ние вчера искахме да си го гледаме закона, за да не стане тази дискусия. Управляващите поискаха. Добре, дошли сме. Ако не ни искате ставаме и си отиваме. Ние проблем в Транспортна комисия нямаме.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Моля ви по същество.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Господин Димитров, ние всички тук трябва да спазваме правилата. Мисля, че не подлежи на коментар. Да ви прочета ли чл.79 от нашия правилник какво казва. „Законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен повторно само след съществени промени в основните му положения, което се отразява в мотивите. Тук такъв случай нямаме. Нямаме нищо съществено променено от стария, който е отхвърлен.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Ние гледаме закон за местните данъци и такси.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Кое е същественото променено госпожо Стоянова? Нищо съществено няма променено. Така че вие заобикаляте това, което предложи господин Свиленски, законът да бъде оттеглен и да бъде направен така, както повечето се обединиха около тези предложения.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте.
  СПАС АТАНАСОВ – Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи
  Аз само да направя една процедура и после, ако трябва ще се изкажа. Извинявам се на уважаемите господа депутати, но страшно некомпетентни изказвания има и страшно некомпетентни мнения. Оставете специалистите да се изкажем, Министерство на транспорта, Министерство на финансите и т.н., за да се води нормална дискусия. Слушаме някакви абсолютно некомпетентни неща.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Атанасов, дадох ви думата за изказване. Оценки не давайте. Създавате допълнително напрежение. Имате думата за изказване.
  ------------------: Госпожо председател, като какъв този господин прави процедура?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Моля ви запазете спокойствие. Господине, много ви моля да си оттеглите думите и да се извините и да се изкажете по същество.
  Прекратявам заседанието за пет минути.
  /15 часа и 55 минути /

  След почивката
  / Начало 16 часа и 5 минути /

  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА:
  Колеги, мисля, че дискусията стана доста разгорещена. Ще поканя от гостите, ако някой желае да вземе отношение, но само по това, за което говорих, че евентуално ще се промени между първо и второ четене. Защото вашите становища по този законопроект ги имаме и няма смисъл да преповтаряте това, което имате. Така че ако някой реши да се изкаже, но не по това, което имаме намерение да променим, ще му отнема думата. Има ли някой желаещ.
  Заповядайте.
  САВА КОМИТОВ – Асоциация на таксиметровите синдикати в България
  В мотивите на внесения законопроект не виждам икономическия анализ, как са определени числата 400 – 1000. Няма анализ. Държа на този анализ да се разбере, колко един автомобил като оборот прави годишно в София, колко един автомобил в Шумен, колко един в Бургас?
  Нещо друго, което не виждам във внесения законопроект, защо няма диференциация. Кое ще попречи на общинския съвет в гр.Попово да наложи 1000 лв. патентен данък, колкото е най-вероятно в София.
  В предишни редакции на Закона за местните данъци и такси имаше такива преговори. До население до 100 000 жители, население до 350 000 жители, население над 500 хил. и над милион. Мисля, че е редно, защото не е една и съща икономическата среда в Община Попово и в Столична община.
  Към вносителите имам конкретен въпрос. Кое наложи да се вписва, че през пет години трябва да подновяваме правоспособността и квалификацията си таксиметров водач. Кое наложи, какви са мотивите през пет години да се явяваме на изпит пред Изпълнителна агенция, за да ставаме отново таксиметрови водачи? Предполагам, че ще се позовете на регламент. Но трябва да ви кажа, че европейски регламенти, които касаят таксиметровия бранш все още няма написани. Така че не виждам никакъв смисъл от това през пет години, да се явявам пред Изпълнителна агенция. Това са ми забележките.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Вие искате ли думата?
  СПАС АТАНАСОВ: Предварително се извиних за това, което казах. Сега се извинявам още веднъж.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте.
  КИРИЛ РИЗОВ – председател на Съюз „Такси“
  Да сте живи и здрави, разчитаме на вашата мъдрост. Още повече са събрани две комисии. Всички комисии са важни, защото третират проблеми в различни браншове. Тъй като се касае до нашия бранш, още от лятото миналата година, когато започнаха промените под ръководството на господин Караджов и господин Михов, ние казахме нашите съображения, че нещата могат да станат и така, както те ги предлагат със съответни, така да се каже условия, при които биха могли да станат. И тогава в лицето на господин Вълков, той от ваше име, аз от името на бранша, ние няколкократно по различни медии говорихме как биха могли да се случат нещата и най-накрая установихме, че това може да стане само по този начин, който сега се обсъжда. Данъчните и Закона за автомобилните превози да вървят ръка за ръка по този начин, както сега ги обсъждаме.
  Тук вече и господин Михов видях, господин Свиленски, господин Караджов видяхме, че се стига до едно общо мнение, независимо от това, чии политически интереси изразяват.
  Според мен господин Димитров го каза най-правилно от всички изказали се по моя преценка, как биха могли да се случат нещата.
  Ние призоваваме това, което госпожа Стоянова направи като предложение, нека нещата да станат във варианта, в който сега е предложен. Господин Търновалийски, вариантът е абсолютно различен от този, който беше на 22 ноември 2015 г. гласуван. Така че според мен уважаемите две комисии, разчитайки на вашата мъдрост, ние считаме, че този вариант, който сега се предлага.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря ви. Разбрахме ви. Има ли друг от браншовите организации, който иска да вземе думата? Много моля по същество.
  ХАМБИ ОМЕР – зам.председател на Национална асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи от гр. Пловдив и Смолян
  Искам да взема отношение във връзка със Закона за автомобилните превози. Тази промяна се говори, че искате да я направите. По тази промяна ние сме направили няколко искания към Министерство на транспорта и искаме да ни отговорят. Те ни цитират Закона за автомобилните превози. И отговора, който ние искаме, не ни беше даден.
  Първо искам да кажа, защо се изисква професия автомобилен превозвач за таксиметрови водачи, след като в регламент 10-71 на Европейски съюз не се изисква такова нещо?
  Второ, защо трябва да се работи от името на превозвач? Аз съм водач. Имам един таксиметров автомобил. Не може ли да бъде свободна професия. Имам удостоверение за таксиметров водач. Аз да си плащам данъка. Аз да си бъда регистриран по всичко. Тук се говори, че това ще бъде от името на превозвачите. Защо трябва аз да бъда към някой превозвач?
  В Закона за автомобилните превози, това нещо трябва да бъде отразено като таксиметров водач, а не лице. И един път закона беше променен и това отпадна.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Вие подкрепяте това да не е лице, а да бъде водач. Ние също го подкрепяме.
  ХАМБИ ОМЕР: Да. И да не се изисква професия автомобилен превозвач.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Ние също го подкрепяме. Освен това искам да ви отговоря, че в законопроекта, който се предлага вие може да се регистрирате. Спокойно да си получите регистрация от Министерство на транспорта и да си осъществявате дейността като превозвач.
  ХАМБИ ОМЕР: Министерство на транспорта ще ми изиска да изкарам удостоверение за професия автомобилен превозвач. В регламент 10-71 не се изисква за автомобили под девет места.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: От Министерство на транспорта моля да отговорите на този въпрос.
  КРАСИМИР КАЛАЙДЖИЕВ: Регламент 10-71 урежда нещата свързани с превоз на товари и превоз на пътници с автобуси, а не и с леки автомобили.
  ХАМБИ ОМЕР: Но не се изисква професия превозвач. При нас по този закон се изисква. В действащия закон се изисква професия автомобилен превозвач.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господине, нали говорим за промени.
  ХАМБИ ОМЕР: Това се говореше, че професия автомобилен превозвач всеки да работи от името на превозвач и превозвач да остане.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Не се говореше такова нещо, много ви моля. Вие имате възможност да се регистрирате като превозвач. Не с договор. Това ви е една от опциите.
  ХАМБИ ОМЕР: Искам само да кажа за удостоверението за таксиметров водач. Защо трябва да бъде на пет години, както е вкарано в законопроекта? Какви промени има?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Разбрахме. Втори въпрос има по тази тема за срока.
  Заповядайте.
  ЕМИЛ ИГНАТОВ – управител на Радио СВ такси в София.
  Мога да кажа, че от 1990 г. съм работил като таксиметров водач. Защото тук има реплики - непрофесионалисти и т.н. Бил съм 15 години таксиметров водач и 15 години управител.
  По втория въпрос, по който много се възмущавам, превозвачите не сме плащали данък. Зад мен колегата от Yellow такси – София – 1 млн. и половина на година. СВ такси малко по-скромно около 700 000 лв. ДДС и социално осигуряване. Ако някой може от тези превозвачи, които имат по 500 автомобила от Пловдив да ми каже, че е платил 3 лв. данък, много се извинявам. Аз се смятам лично за професионалист в бранша, след като съм работил 15 години в жълт автомобил и с таксиметров апарат и фискализиран таксиметров апарат и данъчни декларации съм си подавал, се смятам за професионалист. А след като 15 години ме търпят за управител, значи що-годе разбирам.
  По отношение на патента. Ние сме дали своето становище, че подкрепяме патента. Мога да кажа като пример, че преди пет или шест години от Националния съюз на превозвачите лично се срещнахме в Министерство на финансите по това предложение за патент. Така че тук ви подкрепяме напълно.
  По отношение от името превозвач, т.е. лице, което да работи от името на регистриран превозвач. Ще ви кажа следното. И на предишната Транспортна комисия седях там и някой от финансистите беше пред мен и го чух как споменава за ДДС в таксиметровата дейност. Ако ДДС се плаща в таксиметровата дейност, пловдивските фирми, които имат 500 автомобила фискализирали апаратите на тази фирма и платили нула лева данък, те щяха да са си го платили. Тогава ще го платят всичките.
  Какво още се случи? Ние сме най-лесни. Големите превозвачи, монополисти ни нарекоха и какви ли не. Всеки един водач със собствения си автомобил ще стане превозвач. Тук само казвам следното. Репликата за ДДС. В момента СВ такси има 900 автомобила. Имаме четири собствени, които са фискализирани на СВ такси. От 900 четири. Четири автомобила, които са фискализирани на СВ такси. Оборотът влиза в оборота на СВ такси и плащаме ДДС върху този оборот на тези четири автомобила. Всички останали работят на принципа физически лица и еднолични търговци от името на регистриран превозвач. С промяната Вълков – Михов ще стане следното. Всички ще станат превозвачи. Пазарът ще се раздроби. Говоря за София. Всички ще станат превозвачи. Пак няма да се плаща ДДС, защото всеки един ще има по един или два автомобила, които няма да влезнат в действие.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря ви, господине.
  ЕМИЛ ИГНАТОВ: Ние сме регистрирани по ДДС и си плащаме. До 2007 г. според мен се плащаше много повече, отколкото сега. Към настоящия момент, ако народните представители не знаят, от името на лицензираните превозвачи работят еднолични търговци, които са регистрирани в квартал „Факултета“ и в квартал „Христо Ботев“ нееднократно са ме викали в Софийско градско.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Моля ви по законопроекта.
  ЕМИЛ ИГНАТОВ: Има ги проблемите, защото вие не знаете за какво става въпрос в таксиметровия бранш. Министерство на транспорта преди години ни викаше да иска нашето мнение. Ние като монополисти може да си гоним интереса, но гледаме интереса на държавата.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря ви.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ: Госпожо председател, благодаря ви.
  Бях нагласил съвсем различно изказване. Но след това, което каза господина, мисля, че всички тук в залата се убедихме, че в края на краищата наистина този проект трябва да бъде изтеглен. Това не е нормално. Това са 900 автомобила, от които четири са на тяхно име. И сигурно имат четири човека на трудов договор. Значи фирма с 900 автомобила и четири автомобила регистрирани. Разбирате ли за какво става дума колеги. 900 лиценза имат 4 автомобила на тяхно име.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте.
  МАРИАН КИРОВ – Национална асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи
  Против сме алтернативния данък, защото няма друг бранш с алтернативни данъци. За сме да има и патент, но както е в момента закона. Който си е физическо лице или ЕТ, да си избира, ако иска по патент, а ние които сме по ДДС, да си останем по ДДС, защото мен ще ме натоварите с още един данък. Данъците станаха много. Данък алтернативен, данък ДДС, данък общинско разрешително, данък автомобил. Поне ни освободете от някой данък. Не вадим толкова пари.
  Мисля, че трябва самата държава да затегне контрола върху такситата. Мога да ви дам един списък от 20 фирми в Пловдив, които са по над 100 автомобила, над 200. Не са по ДДС. Нямат и хора, които са назначени на трудов договор. Не са в затвора. Благодарение на тези хора и аз трябва да се страхувам, че мога да влезна в затвора. Защото таксиметровия бранш, поради определени хора, другите които искаме да излезем на светло няма как да се случи. А с тази промяна, която е на господин Михов е добре, защото всичко ще излезе на яве. Всичките големи фирми трябва да си плащат ДДС. Всички големи фирми бягат от това нещо. Ако искате да стегнете нещата, още повече ефирните фирми, те трябва да са и превозвачи и данъчно задължени, за да може да стесните кръга.
  Господата от данъчното не да се правят, че правят проверки и съм пуснал много жалби, не определени хора да ги търсят в прокуратурата. Ами да си свършат работата, защото благодарение на няколко години фирми с по над 200 коли продължават да работят и да извършват таксиметрова дейност.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Преминаваме към гласуване. /Шум в залата./ Приключваме дискусията, колеги. Заповядайте, господин Караджов.
  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Уважаема госпожо Стоянова, никога досега не съм виждал в комисия да се забранява да се изкажете втори път. Тук дадохте думата по няколко пъти.
  Аз много благодаря на господина от Радио СВ такси, който преди малко ви каза цифри от неговата фирма. Бих искал да ги разтълкувам на народните представители.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Ние можем да си ги разтълкуваме. Говорете по същество по закона.
  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: 900 автомобила, които управлява тяхната фирма, защото не мога да кажа, че са им собствени. Той беше така добър да ни съобщи, че 15 000 лв. на месец плаща ДДС върху 900 автомобила.
  Аз правя елементарна сметка, че тези 15 000 лв. на месец водят до някакъв оборот от 75 000 лв. на година. Това нещо води до 62 лв. на кола на месец.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Съсредоточете се по съществото на закона.
  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Става въпрос за данъци.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Става въпрос за закон, а не за данъци.
  ГРОДДАН КАРАДЖОВ: Законът какво ви казва, че едно такси, една кола, която могат и трима водачи да работят на нея, както се изяснихме преди малко и вие го потвърдихте лично, изкарва два лева в денонощие оборот. Вие това ли смятате да поощрявате с този законопроект.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Този законопроект искаме да го прекратим.
  Уважаеми колеги, много ви моля. Мисля, че всички се изказаха. Имаше достатъчно време за всички. Да приключим дискусията.
  Господин Ряпов , вие заповядайте.
  ГЕОРГИ РЯПОВ – Пловдив – председател на Националната асоциация за защита на превозвачите
  Аз съм един от много малкото таксиметрови водачи. Тук като гледам закона се подкрепя единствено и най-много от превозвачите. Задавате ли си въпроса защо? Защото като отидем ние да платим данъка, който ни налагате и който няма нищо общо с истината. Съжалявам, че го казвам, но това е един геноцид спрямо такситата. Защо? Искате по този начин да напълним общинския бюджет. Откъде? Колко богати таксиметрови шофьори познавате? Даже и в София няма такива. А знаете ли, че има градове, в които возят на 2 лв. от точка до точка само и само да може да оцеляват. Как ще вземете от хората в Асеновград примерно такива пари, като те цял ден умират от глад.
  Няма защо да си говорим глупости. Това не е нормален закон. Ние не сме повивани с черни пелени, за да дойдете и да измислите един закон специално за нас. Има ли друг бранш? Някой от вас съгласен ли е господа депутати да внасяте предварително пари, данък за вашите заплати? Като имам предвид колко са, трябва да внасяте по 20 000 лв. в началото на годината. Извинете, но е точно така. Значи този данък не е съобразен с нашите приходи. Това е първото нещо. Ние няма как да напълним общинския бюджет.
  Да, в Пловдив имаше прецедент. Един превозвач с около 500 коли не е този, който посочват. Беше проведена страхотна акция на Икономическа полиция, на НАП, значи може. Но това се провежда едва сега. Защо сега? Защото никой не искаше да пипа големите фирми. Аз питам колко плащаха те и на кого плащаха. Това е истината господа.
  Хванаха го това момче. Разпитаха всички водачи в Първо районно, Икономическа полиция. Там беше станало все едно някаква голяма таксиметрова фирма е пред Икономическа полиция. Разпитаха момчетата и какво мислите, че се оказа. Всичките те са плащали пари на превозвача. Парите се губят. Вярно ли е госпожо Стоянова? Всичко това показва едно нещо. Водачите плащат, превозвачите прибират парите.
  Именно за това нашето предложение е следното.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Само една реплика. Те всичките бяха назначени по трудов договор в тази фирма. И въпреки всичко са плащали на превозвача и той си ги е прибирал в джоба.
  ГЕОРГИ РЯПОВ: Мислите ли, че само в Пловдив е тази практика? И знаете ли защо сега 2015 г. стана промяна. Защото от 2015 г. влезна наказание, криминализиране на осигуровките. Но това е само на осигуровките. Аз питам, защо не се търсят парите от тези, които продават ефир? Какво става там? Значи вие от водачите искате да приберете по 50 лв. на месец от изтънелия им джоб. Отделно искате да се плаща на кола. Ами ако колата се развали какво правим? Сега знаете ли какво ще направите в момента? В момента в Пловдив се издават разрешителни за три години. Сега като се промени това нещо и вие кажете променяме го от еди кога си, няма значение от 1 юли или от 1 януари другата година, ще станат разрешителните на една година според този проектозакон. Тогава тези момчета какво правят. Платили са по 230 – 240 лв. за разрешително. Ще им върнете ли парите?
  Ако аз си платя и моята кола се развали, както имаше случай, бяха ми я запалили и три месеца не съм работил, какво ще правим?
  Аз предлагам следното нещо. Всеки таксиметров водач да си фискализира апаратчето на негово име, за да може да следим всичко. И след като го фискализира на негово име и след като си плаща данъка и си плаща и осигуровките, какъв е проблемът? Какъв превозвач му трябва. Превозвачът ще му прави кафе ли? Или за да пълним гушата на един излишен елемент. Ако някой иска да става превозвач, да си направи фирмата и вътре да си плаща данъците както трябва. Оставете хората да работят.
  Ако си спомняте някога Ленин е направил едно нещо. НЕП му казваха. Позволил е на хората, нова икономическа политика. Какво е направил? Оставил е хората да работят първоначално, за да могат да изкарат по някой лев.
  Вие говорите за 2007 г., че досега данъците са никакви. Още по-малки ще станат. Защото 2007 г. работехме на същите тарифи, на които работим сега – 65 ст. Сега в момента в Пловдив се работи на същата тарифа.
  Тази промяна я направихме благодарение на господин Караджов.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: В София не са си определили минималната.
  ГЕОРГИ РЯПОВ: Това е защото нашият кмет не изпълнява нищо. Вашият кмет Любомир Иванов госпожо Стоянова, той е бивш директор на Автомобилната агенция и си прави каквото си иска тук. Нито издава разрешителни. За София говоря. Нашите хора го спазват.
  Дайте възможност на таксиметровите водачи да плащат. И ако се въведе този патентен данък, както беше, но в нормален размер. Не да ми го определя общината. Нашето кметче е доста алчно. От това ме е страх. Вие много добре знаете. Искам този патентен данък да бъде на базата на минималната работна заплата и да не расте.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към гласуване.
  Моля Комисията по бюджет и финанси. Подлагам на гласуване законопроект № 654-01-28 внесен на 2 март 2016 г. за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
  Който е за, моля да гласува. Бюджетна комисия.
  Гласували 12 „за“.
  Против? Трима против. Въздържали се? Няма.
  Законопроектът е приет.
  Моля Транспортна комисия. Който е за законопроекта, моля да гласува.
  Гласували 8 „за“.
  Против? Против шест. Въздържали се? Няма.
  Законопроектът е приет.
  Форма за търсене
  Ключова дума