Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
18/05/2016
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15 април 2016 година – за първо гласуване.
  2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 653-19-3 от 09 март 2016 година – за второ четене.
  3. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  П Р О Т О К О Л

  На 18 май 2016 година от 14.45 часа в зала 356 в сградата на пл. „Княз Александър 1” се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, при следния

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15 април 2016 година – за първо гласуване.
  2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 653-19-3 от 09 март 2016 година – за второ четене.
  3. Разни.

  Заседанието беше открито и ръководено от председателят на комисията Настимир Ананиев.
  Списъкът на присъствалите народни представители ще бъде приложен към протокола.

  ***
  Председател Настимир Ананиев: Уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми гости. Имаме кворум. Откривам заседанието.
  Дневният ред за днес е:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15 април 2016 година – за първо гласуване.
  2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 653-19-3 от 09 март 2016 година – за второ четене.
  3. Разни.
  Моля да гласуваме по така предложения дневен ред. Който е „за“? 14 – „за“. „Против“ и „въздържали се“ – не виждам.
  Първа точка – Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 15 април 2016 година – за първо гласуване.
  По тази точка представители от Министерство на вътрешните работи са Георги Арабаджиев, заместник-главен секретар и Кристина Лазарова, началник на отдел „Нормотворческа дейност“ в дирекция „Правно9нормативна дейност“.
  Представителите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения. Не виждам заместник-министъра, но Калина Димитрова, директор на дирекция „Съобщения“ към министерството и Жанета Рогова, началник на отдел в дирекция „Правна“ към Министерството на транспорта са тук.
  Също така, тук при нас са и представители на Комисията за регулиране на съобщения, а именно Неда Койчева, директор на дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване“ и Георги Сулев, началник на отдел в дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване“
  Представители от неправителствените организации са Искра Кусева и Павлина Гиздашка от Мтел, или поне така са ми подадени.

  Цветомир Михов: Може ли една процедура?

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, господин Михов.

  Цветомир Михов: Благодаря Ви, господин председател. Аз се притеснявам във връзка с дневния ред, защото не погледнахте след като го гласувахме.
  Притесняваме това, че напоследък, в последните няколко години говорим за постоянната промяна на Закона за движение по пътищата. Това ще бъде най-вероятно 66-та поправка, другата седмица ще ни предстои 67-та.
  Тъй като знаете, че миналата седмица гледахме на първо четене, пак законопроект за движение по пътищата, друга промяна, вече внесена от Министерски съвет, и се притеснявам, че ще изпаднем в хипотеза, в която другата седмица в зала ще гледаме Закон за движение по пътищата и по-следващата седмица ще гледаме пак Закон за движение по пътищата, което най-малкото не говори добре за нас като законодатели, че всяка седмица променяме един и същи закон.
  Не би ли било редно, знам че, току що говорихме, че няма как да бъдат обединени, тъй като са минали на първо четене през зала, но най-малкото да ги гледаме в едно и също заседание един след друг или нещо от този род, защото ще изпаднем пак в хипотезата, в която един и същ закон ще го променяме две последователни седмици една след друга – ситуация до болка позната в последните години. И най-малкото за нас като законодатели е хубаво да ги прецизираме тези неща и ако има вариант да вървят ръка за ръка промените в един и същи законопроект.
  Ако искате Вие го помислете или заедно да го помислим, но знаете какви ще бъдат реакциите в зала – най-променяния закон, дайте сега една седмица, втора седмица, трета седмица. Затова това ми беше процедурата, дали да го оставим да го разглеждаме със следващия наедно или каква е причината да не го гледаме сега на комисия?

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви. Аз съм съгласен с повечето неща, които казахте. Въпросът е, че ние отложихме второто четене на този законопроект може би втора или трета седмица, с надеждата, че ще се получи това, да го кажем дублиране, и да могат да бъдат разгледани заедно. Но аз не мисля, че днес ще свършим с второто четене на Закона за движение по пътищата. Най-вероятно ще продължим и на следващата комисия, така че се надявам да се настигнем.
  Все още, разбира се, няма как да настигнем Кодекса за социално осигуряване, който с най-много промени, но ние го гоним, съгласен съм с Вас. Знаете, че второто предложение е свързано с ратификация и не само. Те просто когато им дойде редът, даже мисля, че с тази точно сме закъснели, им идва и някой път се получават такива разминавания.
  Мислихме го с колегите как да го направим, но за съжаление нямаше как да се получи. Знаете, че почивахме, мислихме за извънредно заседание да направим. Но в понеделник и вторник се почива следващата седмица, така че за момента такава е възможността и така ще действаме. Благодаря Ви.
  Заповядайте господин Свиленски, процедура ли искате? Да, заповядайте.

  Георги Свиленски: Благодаря, господин председател. В същата процедура, която и господин Михов и Вие взехте отношение.
  Аз се притеснявам, че ние сме в хипотеза, в която имаме два закона за изменение на Закона за движение по пътищата. И не знам при приемането им, няма значение кой първи, кой втори, този закон, който приемем първи какво ще измени. Това мисля, че в Народното събрание е недопустимо да се случва – по едно и също време да се гледат различни закони ако не са обединени. И молбата ми е, действително колеги, или с по-голям опит, или ако има колеги от Правната дирекция, да кажат какво ще се случи. Тоест, ако сега хипотетично приемем на второ гласуване тези промени и примерно в сряда другата седмица ги гледаме в зала, този който мина на първо гласуване законопроект, той какво изменя – този закон или този, който е действал до момента?
  Да не изпаднем в хипотеза, в която атакуваме с две промени, в два закона един действащ закон? Това ми е молбата, ако може някой да отговори.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви, господин Свиленски.
  Първо, промените не се засичат, те са по две различни тематики. Също, ако следите, разбира се, предполагам, че го правите, парламентарната дейност, ние съкратихме на тридневен срок предложенията и това беше една от идеите, всъщност да се затвори периодът, в който ако нещо днес бъде прието, така да се каже, на комисия, да не може да се внесе през другия законопроект и по този начин да се получи точно това дублиране, за което Вие говорите.За момента нямаме такава хипотеза, така че аз се надявам да не се случи.
  Господин Вълков, заповядайте, също за процедура.

  Иван Вълков: Процедурата ми е точно по тази тема и начинът, по който е възприет, той не е за първи път. Случва се, колкото и да е рядко, да имаме такива случаи, както в момента – единият законопроект да е на първо четене, другият да е на второ. В случая обаче нашият е по-сложен, тъй като единият от законопроектите е обединен законопроект. Тоест, законопроектите на два от законопроектите, които приехме на група народни представители – на господин Велчев и група народни представители и на господин Ананиев и група народни представители.
  Разговаряно е с Правния отдел и начинът, по който трябва да мине гласуване е точно този, по който се прави в момента. Всеки един от законите си има отделна сигнатура. По всеки един от законите се подава между първо и второ четени, в отделни периоди са подадени предложенията, така че няма опасност от объркване, това от което се притеснявате, колеги. Благодаря Ви.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. Заповядайте, господин Караджов за процедура.

  Гроздан Караджов: Уважаеми господин председател. В съвсем друга посока искам думата за процедура.
  На основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и на изрична заповед на председателя на Народното събрание, обсъждане на законопроекти без присъствието на министър или в краен случай на заместник-министър не се допуска. И ако бъде изготвен протокол от такова заседание, той не може да влезе в зала.
  На това основание бих искал, първо като предупреждение и второ като искане, да помоля комисията ако тук не може да бъде подсигурен министърът или в краен случай заместник-министърът, да не обсъждаме този законопроект, защото лично аз в залата ще се възпротивя на процедурно основание той да бъде гледан.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви, господин Караджов. Това, което разбрах от колегите от Министерство на транспорта е, че заместник-министър е на път, така че предполагам, че той ще бъде тук, особено за втората точка, която е и по-тежка, а и по-дълъг е самият Закон за движение по пътищата. Така, че надявам се да проверим, че заместник-министърът е на линия.

  Гроздан Караджов: А защо само за втората точка? Първата каква е? Обикновено започваме и по правилник е така, че започваме с изложение на вносителя. Сега вносителя го няма да ми разясни от политическа гледна точка какво внася. Смятам, че няма смисъл да се забавляваме. Това ми е аргументът. Това е против Правилника на Народното събрание, който пък е задължителен за цялата държава.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, господин Вълков.

  Иван Вълков: Направих връзка със заместник-министъра. Просто в момента прави изложение пред Комисията по външна политика и в рамките на 10 минути ще бъде тук при нас в комисията. Аз смятам, че не е проблем да започнем след като е декларирал това нещо. И не е първо заседание, в което да е започнало с липса на заместник-министър, след като човекът е на път. Три часа стана вече. Ние 15 минути имаме само в процедура.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви, господин Вълков.
  От името на вносителя кой ще представи законопроекта? Заповядайте.

  Георги Арабаджиев: Благодаря Ви, господин председател. Аз ще бъда лаконичен по представянето, тъй като мотивите са лаконични, но доста съдържателни.
  С обявяването на противоконституционни … Моля?

  Иван Вълков: Казвате лаконични, пък доста съдържателни.

  Председател Настимир Ананиев: Не влизайте в диалог, моля Ви. Заповядайте, продължете.

  Георги Арабаджиев: Да, лаконични, в смисъл не разтегнато като обяснение, но съдържателни от гледна точка на това точно какво искаме и от практическата насоченост.
  С обявяването на противоконституционни членовете от 250а до 250е и чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения, отпадна възможността за предоставяне на достъп до данните, съхранявани от предприятията предоставящи доставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги за издирване на лица. Това е една дейност, която е чувствителна както за пострадалите, така и за техните близки и се изпада в житейската хипотеза когато близки обявяват за изчезнали техни сродници, а ние нямаме инструментариум, с който по възможно най-бързия начин да установим тези лица къде се намират в момента, да можем да отговорим адекватно на тези искания.
  Преди да направим това искане, ние обсъждахме и обществената опасност, и обществената чувствителност по тази проблематика, но счетохме, за да отговорим на обществото и на нашите съграждани за адекватна и бърза полицейска дейност трябва да направим това предложение. Това е необходимо.
  Не мога да намеря повече аргументи, които да обосноват нуждата от приемането на това изменение.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви. От Министерство на транспорта. Заповядайте.

  Антон Гинев: Становището на Министерство на транспорта е положително. От гледна точка на компетентността ще помоля колежката да продължи, защото имам още две комисии едновременно. Ще ме извините, но съм един заместник-министър по транспорта и ще помоля да ме освободите. Сега съм на Комисия по външна политика по Закона за чужденците на първо четене.

  Председател Настимир Ананиев: Няма проблем. Единствено господин Караджов държеше да има заместник-министър, може би има някакъв конкретен въпрос към Вас. Все пак дайте Вашето становище по законопроекта, за да изслушаме и другите да дадем думата на народните представители. Благодаря.

  Калина Димитрова: Добър ден. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители.
  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изразява положително становище по представения законопроект, така както отбеляза заместник-министър Гинев.
  Материята е от компетентност на колегите от Министерството на вътрешните работи, не касае пряко обществените отношения, които са от компетентност на нашето министерство и в тази връзка не бихме представили допълнителни предложения и мнения.
  Благодаря Ви.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. ОТ името на КРС. Заповядайте.

  Надя Койчева: Добър ден. Уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители. Неда Койчева от името на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Комисията за регулиране на съобщенията е съгласувала без забележки проекта на ЗИД на ЗЕС в процедурата по съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерски съвет, тъй като материята, предмет на този законопроект не е пряко свързана с правомощията на комисията. Тя както казаха и колегите от министерството е в компетентността на разследващите органи.
  Благодаря.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря и аз. Заповядайте колеги за дебат, коментар, мнения, въпроси. Някой иска ли думата? Заповядайте, господин Свиленски.

  Георги Свиленски: Аз съжалявам, че господин Гинев тръгна, но все пак, прав е господин Караджов. Аз разбирам, че един заместник-министър са пратили в три комисии, ето сега добре е, че идва друг заместник-министър. Все пак в този Министерски съвет има достатъчно заместник-министри да обезпечават комисиите. Добре дошъл на господин Ципов.
  Но, въпросът ми е все пак, колегите представиха, дадоха аргументи, но не казаха какво предлагат, в смисъл със закона какво е в момента и Вие какво искате да се случи. Защото това, което чета аз като предложение и като го слагам върху текста, в смисъл не виждам ограничения сега в това, което искате да постигнете. Просто да ни го обясните на по-нормален език.
  Благодаря.

  Цветомир Михов: Може ли една процедура да направя?

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте за процедура, господин Михов.

  Цветомир Михов: Благодаря, господин председател. Към мотивите на законопроекта едно Решение № 279 от 15 април 2016 година на Министерски съвет, в което пише: „На основание чл. 87, алинея от Конституцията на Република България, Министерският съвет реши:
  Одобрява проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения и предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроект по т. 1“.
  И т. 3 в решението гласи: „Заместник-министърът председателят по коалиционната политика, държавната администрация, министър на вътрешните работи да представи законопроекта по т. 1 в Народното събрание.“.
  То има решение на Министерския съвет кой трябва да представи закона. Всички други спорове и тълкувания са излишни. Това е решение на Министерския съвет, аз поне така го чета. Всичко друго е тълкувание и свободна интерпретация.

  Председател Настимир Ананиев: Каква е процедурата Ви, не разбрах, господин Михов?

  Цветомир Михов: Трябва да изпълним решението на Министерски съвет, все пак.

  Председател Настимир Ананиев: Какво трябва да направим?

  Цветомир Михов: Министерски съвет е взело решение, че трябва госпожа Бъчварова да представи закона в Народното събрание.

  Председател Настимир Ананиев: Да и ние сме парламентарна република и като такава сме над Министерски съвет. Така, че ще се придържаме към нашия правилник, който е за работа на народното събрание. Заповядайте да отговорите на въпроса на господин Свиленски. Благодаря.

  Красимир Ципов: Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители.
  Първо, позволете ми да поднеса извиненията на вицепремиера и министър на вътрешните работи госпожа Бъчварова, че не може да представи внесения от Министерски съвет законопроект. В момента тя е на посещение в Брюксел с министъра на правосъдието и главния прокурор, а утре и другия ден има заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“. Поради тази причина вицепремиерът не може да представи законопроекта на вниманието на уважаемата водеща комисия.
  Със законопроекта се цели да бъде решен един въпрос. След решението на Конституционния съд от миналата година. Тогава след спешна законодателна инициатива на народните представители, тъй като в решението на Конституционният съд бяха обявени за противоконституционни редица текстове от действащия Закон за електронните съобщения, тогава бе решен въпросът с това кой има право на достъп до тези данни, предвидени по Закона за електронните съобщения от страна на правоохранителните органи.
  Тогава обаче остане неразрешен въпросът с достъпа до тези данни когато се касае за издирване на лица, нещо което заместник-главният секретар на Министерство на вътрешните работи е обяснил практически какво означава.
  Самият законопроект е изготвен от Министерство на вътрешните работи, съгласуван е по съгласувателната процедура, предвидена в Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, като включително сме ползвали експертизата и на специалисти по конституционно право, за да не се стигне до противоречие с решението на Конституционният съд номер две от 2015 година по конституционно дело номер осем от 2014 година.
  Целта на законопроекта е да имат достъп правоохранителните органи до такъв тип данни когато се касае за издирване на лица, за които може да се направи обосновано предположение, че са станали или могат да станат жертва на подобно тежко престъпление.
  Благодаря за вниманието.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. Някой друг? Заповядайте, за реплика, предполагам?

  Георги Свиленски: Не, пак ще си задам въпроса. В момента ал. 2 гласи следното: „Данните по ал. 1 се съхраняват за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления“. Това е в момента действащото. Какви Ви пречи с тази алинея да разкривате изчезнало лице, което твърдите, че е тежко престъпление? За разкриване на тежки престъпления.
  Сега, което предлагате е следното: „Данните по ал. 1 се съхраняват за нуждите на националната сигурност, както и за издирване на лица, за които може да се направи обосновано предположение“. Кой може да го направи – не е ясно, че са станали или могат да станат жертва.
  Значи, Вие утре решавате, че аз съм станал или евентуално мога да стана и започвате да …

  Красимир Ципов: Не, ние не решаваме, въз основа на получени данни се решава.

  Георги Свиленски: … и започвате да си ме следите и да си ме слушате шест месеца и няколко пъти по шест месеца. И след това решавате, че няма такова престъпление. Затова Ви питам какво Ви пречи в момента това нещо да се случи?

  Георги Арабаджиев: Господин Свиленски, въпросът Ви е напълно резонен, но няма основание да се притеснявате. Ще Ви кажа, защо. Защото в момента законът гласи – ако са станали жертва на тежко престъпление. Но най-често случаите са когато лицата не са жертва на престъпление. Или в една много малка степен лицата са безследно изчезнали, убити и така нататък. Но тук повечето случаи са когато лицата, родителите нямат връзка с децата си. Други лица са избягали от съпрузи и така нататък. Да, така е, но …

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, господин заместник-министър.

  Красимир Ципов: В момента действащият закон не урежда изрично хипотезата издирване на лица. Това, което е записано, уважаеми господин Свиленски, е за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления. Става дума, че в компетентните органи е получен сигнал, че е налице такова изчезнало лице, а същевременно са получени и данни, че то или е станало или ще стане жертва на такова тежко престъпление. Поради тази причина е необходимо да се иска достъп от доставчиците на тези услуги, за да се установи местонахождението на това лице. Това е идеята на законопроекта.
  Разбира се, обръщам внимание на уважаемите народни представители, че решението не се взима от компетентния орган, а всичко това става след разрешение от ръководство на районен съд, от изрично оправомощен председател или заместник-председател на районен съд. Това пише в действащия закон.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. Още някой иска ли да се включи? Колеги? Имайки предвид, че това е първо четене, предполагам, че могат да се направят някакви корекции ако има нужда.
  Закривам дебата и подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-19, внесен от Министерски съвет на 14 април 2016 година, за първо гласуване.
  Който е „за“, моля да гласува. 15 – „за“. „Против“? Няма. „Въздържали се“? Не виждам. Законопроектът е приет. Заповядайте, заместник-министър Ципов.

  Красимир Ципов: Господин председател, ако ме извините, налага ми се да сляза на Комисията по външна политика, ще се върна и по останалата точка. Благодаря Ви.

  Председател Настимир Ананиев: Ако видите заместник-министър Гинев, моля Ви го пратете при нас. Благодаря.
  Преминаваме към втора точка от дневния ред – Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 653-19-03 от 9 март 2016 година, за второ четене.
  Продължаваме с наименованието на закона – Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
  Има ли изказвания по предложението за наименование на закона? Не виждам. Нека да гласуваме наименованието на закона. Който е „за“, моля да гласува. 15 – „за“. „Против“? „Въздържали се“? Не виждам. Приема се.
  Продължаваме по текста. Предложение от Иван Вълков и група народни представители.
  Създава се нов § 1. „§ 1. В чл. 5, ал. 2 се създава т. 4:
  „4.да не се извършва маневри, изразяващи се в рязка промяна посоката на движение и последователно внезапно преминаване в лентите за движение“.
  Край на параграфа. Заповядайте, ако има изказващи се.
  Да разгледаме целия параграф. Добре. Предложение на Петър Славов и група народни представители.

  Разговори между народните представители, присъстващи в залата при изключени микрофони.

  Председател Настимир Ананиев: Добре, ще ги гледаме по отделно. Заповядайте по предложението на Иван Вълков. Заповядайте, господин Свиленски.

  Георги Свиленски: Благодаря, господин председател. Аз първо ще помоля колегите от Министерство на вътрешните работи де не се притесняват и действително, тъй като много текстове ще гледаме, ако има нещо, което и на тях, въпреки, че е имало работна група, но не им харесва, без да се съобразяват от това дали предложението е от управляващата коалиция, от опозицията, да ни казвате, защото от толкова много предложения, имам чувството, че можем да напишем някой глупав, текст, който после Вие да се чудите как да го прилагате, а пък ние да се чудим как да го променяме.
  Сега, въпросът ми е към господин Вълков. Какво разбираме под „рязка промяна посоката на движение“? Рязка промяна посоката. Движиш се на и рязко обръщаш и тръгваш в другата посока. В смисъл това как на практика се тълкува?

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, господин Вълков.

  Иван Вълков: Ако обичате, искам първо по начина на водене първо да взема думата.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте.

  Иван Вълков: Нормално е когато имаме да разискваме някакво предложение, първо да се даде възможност на вносителя на предложението да го представи пред комисията и тогава всички други да взимат отношение по направеното предложение. Това е по начина на водене.

  Председател Настимир Ананиев: Приема се.

  Иван Вълков: Защото не може господин Свиленски да взема думата и да обяснява какво трябва да отговарят гостите, какво трябва да отговарят народните представители, вносителите на предложението и ние да го слушаме, без да е направено предложението по съответния текст.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря за коментара. Коментарът, който господин Свиленски отправи към гостите, между другото, които не представих, сега, все пак, ще ги представя.
  По принцип, на първо четене се дава на вносител. Ако за всяко едно предложение даваме думата на вносителя да го обясни …

  Гласове от залата: Да се, разбира се. Как няма да се даде.

  Иван Вълков: По всяко едно предложение се дава думата, за да си обясни предложението.

  Председател Настимир Ананиев: Щом поиска, ще си го обясни, разбира се.
  Представям гостите. Ще дам думата на господин Вълков да обясни своето предложение.
  Гостите от Министерство на вътрешните работи са Благородна Макева, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“, Бойко Рановски, началник на отдел „Пътна полиция“, Тихомир Тодоров, инспектор в отдел „Пътна полиция“ и Катерина Хаджиева, експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“.
  Заповядайте, господин Вълков да представите Вашето предложение.

  Иван Вълков: Благодаря Ви, господин председател. Предложението, което е от мен и моите колеги, касае § 1.
  В § 1 по вносител на законопроекта са дадени едни допълнения към чл. 26, които сме създали ал. 2 и 3 и при разглеждането в работната група ни беше представено, че е по-добре тези предложения да влязат на систематичното им място в чл. 5, ал. 2 където е създадена т. 4.
  И след това, по-късно да не взимам думата за параграф, друг нов параграф, в който в чл. 25, ал. 1 се прави една промяна след думите „като например“ се добавя „да се заобиколи пътно превозно средство“.
  Това са двете предложения, които бяха направени като ал. 2 и 3 по § 1. Така ги разделяме и първото предложение го правим в чл. 5, ал. 2 със създаването на т. 4.
  По повод въпроса, който беше отправен от господин Свиленски, под „рязка промяна“ се има предвид промяна на посоката от едната лента в другата или ако е в обратна посока, господин Свиленски, тъй като когато е в движение моторното превозно средство, ако не е даден сигнал за това нещо и се направи без да бъде направен по начина, по който предварително е упомената маневрата, смятаме че това е „рязка“. Точно определение не можем да дадем на рязка промяна. Това се има предвид под направеното предложение.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря, господин Вълков. Някакви други коментари, мнения? МВР за становище също. Господин Искренов, заповядайте, първо вие.

  Искрен Веселинов: Веселинов съм. Благодаря. Аз също мисля, че нещо куца в текста, тъй като изразяващото се в рязка промяна посока на движение, тоест ако плавно направи обратен завой, това не би било рязко някак си.
  И тук ако кумулативно – последователно внезапно преминаване в лентите за движение. Тук това „последователно“, според мин би следвало да преминат поне през две ленти и да спре в трета. Дали има нужда от думичката „последователно“ ми е питането към вносителя? И също думичката „рязка“ не е ли излишна? Ако имаме промяна посоката на движение, тоест обратния завой, мисля, че това е достатъчно. Или направо да напишем обратен завой, ако е необходимо, ако това е замисълът на колегата.
  Коментирам в момента не правя редакционно предложение. Бих искал да чуя отговор на колегата.

  Председател Настимир Ананиев: От МВР, заповядайте да чуем и Вашето становище.

  Бойко Рановски: Уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа.
  Този текст, както каза и господин Вълков, беше внесен в закона от Иван Вълков и група народни представители, просто е сменено мястото.
  Говорим за рязка промяна в посоката на движение и преминаване от една лента в друга. Не говорим за обратен завой, не говорим за някакви други маневри. Говорим когато има три ленти за движение в една посока и някой се движи по тези ленти като последователно минава ляво-дясно, ляво-дясно и застрашава останалите участници в движението. Говорим за рязко преминаване от една в друга, с което застрашава останалите.

  Председател Настимир Ананиев: Приключихте ли? Добре. Заповядайте, господин Вълков.

  Иван Вълков: Като един от съвносителите, аз съм съгласен, че думичката „последователно“, но с думичката „рязко“ мисля, че това все пак не можем да даваме определение за рязко и би било неправилно. Но с думичката „последователно“ не би се изменил текстът, наистина би имал малко по-добър вид. Примерно в рязка промяна посоката на движението и внезапно преминаване в лентите на движение. Не звучи толкова зле. От страна на Министерството на вътрешните работи, нека да си изкажат и тяхното мнение.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте.

  Благородна Макева: Ние принципно използваната дума „рязка“ има идеята да покаже, че става дума за едно непредвидимо действие, предприето от водача на моторното превозно средство в съответния момент при движението му по пътното платно. Тоест …

  Председател Настимир Ананиев: Въпросът е, че говорим за последователно, не за рязко. За рязко няма дебат.

  Благородна Макева: Въпросът обаче е когато се използва последователно, трябва да има последователността е дали се извършва едно действие след друго действие. Но тук говорим за времево. Тоест, непредвидимост за участниците останалите в пътното движение.
  Ако желаете, бихте могли, по-скоро да сложите това, което беше казано, с което се създава опасност за останалите участници в движението. По този начин ще бъде безспорна причината поради която се забранява подобна маневра.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, господин Караджов.

  Гроздан Караджов: Благодаря, господин председател. По-скоро ще се изкажа по правната техника, която е използвана тук.
  Според мен става въпрос, или така както е написано, би трябвало евентуално от съда да се тълкува по следният начин, като кумулация на две събития, сбъдването на които ще доведе до резултата, който тази норма предвижда, а именно: Първо – рязка промяна посоката на движение и последователно внезапно преминаване в лентите за движение. Тоест, ако приемем едното, че последователното внезапно преминаване, чисто граматически е допусната грешката – и последвало, внезапно преминаване в лентите за движение, тогава сбъдването на тези две неща в кумулация ще представлява това противоправно действие.
  Ако не е сбъркана думата и се говори за последователно внезапно преминаване в лентите за движение, ще трябва да говорим за две или повече внезапни преминавания в лентите на движение. И това ще означава, че не само рязко е сменил лентата, тоест е преминал от едната в другата, а ще трябва да направи поне още едно движение, обратно в същата лента, от която е дошъл или в друга съседна, за да се случи тази кумулация. Но това са два различни смисъла.
  И хубаво е господин Вълков като вносител просто да ни кажете за кой от двата примера сте мислили, които дадох, за да изчистим думата и граматиката. Благодаря.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте. Искате ли думата?

  Иван Вълков: Благодаря. Господин Караджов, Вие сте прав, но за мен е по-важно да чуем мнението на Министерство на вътрешните работи по този въпрос, защото те пряко ще прилагат този текст и кой от двата варианта би бил по-добър при прилагането, при извършването на едно такова нарушение.

  Председател Настимир Ананиев: Някой от МВР? Заповядайте.

  Гроздан Караджов: Може ли само реплика на господин Вълков с цел подобряване на текста?

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте.

  Гроздан Караджов: Просто трябва да се избере и от страна на МВР. За Вас кое е нарушението – когато рязко променим посоката на движение и от това последва преминаване внезапно и неочакване в съседна лента или последователно, тоест трябва да имаме поне две такива кумулации една след друга? Ако не е второто, както аз подозирам, ще трябва да сменим думата на „последвало внезапно преминаване“.

  Председател Настимир Ананиев: От МВР ще вземете ли отношение? Заповядайте.

  Бойко Рановски: Уважаеми господин председател. Това, което е имало предвид при този текст е за последователно, няколкократно преминаване. Рязка промяна може всеки да направи поради избягване на препятствие, избягване на ситуация за възникване на ПТП. Така, че еднократна рязка промяна няма да бъде санкционирана. Говорим за последователно преминаване рязко в съседни ленти.

  Председател Настимир Ананиев: Повече от веднъж.

  Бойко Рановски: Да, повече от веднъж.

  Председател Настимир Ананиев: След това становище, според мен тази думичка „последователно“ би трябвало да остане, за да запази смисъла, който се влага в предложението.
  Има ли още желаещи за изказване? Заповядайте, господин Михов.

  Цветомир Михов: Господин председател и аз все пак с цел подобряване на текста си мисля, че тук разковничето е в свързващото „и“. Защото както каза господин Караджов, тук трябва да има кумулативност. По-скоро и-то трябва да бъде заменено с думата „представляващо“ или „с“. Защото веднъж трябва да е изпълнено първото условие и втори път трябва да е изпълнено и второто условие. И вече стават много условия.
  А може би ние визирайки последователното внезапно преминаване от лента в лента, което става чрез рязка промяна на посоката. И може би „и“-то трябва да бъде заменено с „осъществено“ или „осъществяващо се“ или „с“ или Вие предложете най-добрия вариант. Но, по този начин с „и“ винаги би могло да се тълкува при едно обжалване на наказателно постановление, в съда може да каже: „Ама Вие сте изпълнили само едно от условията“. Или рязко е сменил посоката или е преминал внезапно от лента в лента, но не било рязко. Съгласете се, че може и така да се тълкува.
  Аз криволича от лента в лента, но не рязко, плавно криволича. Човек на няколко ракии той няма рязко да преминава, той плавничко ще преминава от лента в лента. И тогава едното условие няма да е изпълнено – рязката промяна и той няма да бъде санкциониране.
  Затова, може би с цел избягване на кумулативното разглеждане на текста, трябва да бъде свързан по друг начин, а не точно с и.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. А Вие, господин Михов имате ли Ваше предложение?

  Цветомир Михов: Можем да се обединим, аз нямам категорично написано.

  Гроздан Караджов: И още един аргумент, ако ми позволите?

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, господин Караджов.

  Гроздан Караджов: Още един аргумент. Сега, когато нямам пред себе си закона, за съжаление, по този начин, по който ги четем текстовете. В Закона за движение по пътищата мисля, че на отделно място се тълкува точно какво значи промяна посоката на движение и това са маневрите и завоите. Това са маневрите, тоест завиваме на ляво, завиваме на дясно и така нататък. Тук не става дума за завиване на ляво и на дясно, а само за последователно внезапно преминаване в лентите за движение. Тоест, когато имаме факта на внезапността, неочакваността и внезапно преминаване от лента в лента, това вече е самото действие.
  А допълнителното му описване чрез рязка промяна посоката на движение, според мен, само може да въведе излишно, как да кажа, избягване на отговорност след това. Защото той ще каже: „Ами аз не съм завивал нито на ляво, нито на дясно, просто си сменях лентите“, а тук се казва, че трябва да съм си променил посоката на движение, което може да стане примерно само на една магистрала на съответен изход. Няма как тогава на магистрала да му кажете: „Вие сте нарушител“, макар че той си шари във всички ленти.
  Да помислим и върху това. Нали все пак търсим добър текст.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. Заповядайте, господин Михов за редакционна промяна.

  Цветомир Михов: Може би, не знам, пак казвам, не категорично, текстът би придобил следният вид, ако се направи такава редакционна поправка:
  „На водача на моторно превозно средство се забранява безпричинно да извършва маневри, изразяващи се в рязка промяна посоката на движение, изразяващи се/изразяваща се в последователно …“ без внезапно „… преминаване в лентите за движение“. Защото ние веднъж имаме рязко, втори път имаме внезапно. То рязко и внезапно общо-взето се тълкува по един и същи начин. Дали е рязко, дали е внезапно, то едно е равносилно на другото.

  Председател Настимир Ананиев: Бихте ли повторили какво точно предложихте?

  Цветомир Михов: Махаме „и“ – в рязка промяна посоката на движение, изразяваща се в последователно преминаване в лентите за движение.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. Извинявайте, аз също бих направил предложение да заменим „и“ със „с“ като стане „с да не извършва маневри, изразяващи се в рязка промяна посоката на движение с последователно, внезапно преминаване в лентите на движение. Мисля, че това също отразява, може би на МВР това, което казаха. Но нека да чуем и тяхното мнение. Заповядайте.

  Цветомир Михов: Аз бих се съгласил с такова, но все пак думата „внезапно“ според мен трябва да отпадне, поради причината, както казах и напред, плавното лъкатушене не е внезапно.

  Председател Настимир Ананиев: Разбрах. Благодаря Ви. Заповядайте, комисар Рановски или някой от екипа. Коя редакция мислите, че е най-подходяща?
  Има и още едно предложение, нека да го чуем. Заповядайте, това е от Правна дирекция.

  Анна Емануилова: Просто ако изразът „изразяваща се“ го заменим „да не извършва маневри, с които“. Мисля рязко... „с които променя рязко променя посоката на движение“, по-редакционно издържано е.

  Председател Настимир Ананиев: Бихте ли повторила изречението?

  Анна Емануилова: Да не извършва маневри, с които променя рязко и последователно посоката на движение с последователно внезапно преминаване …“, сега дали е в лентите за …

  Цветомир Михов: Има малко тавтология.

  Председател Настимир Ананиев: Ще го изчистим ли като текст? Още веднъж да го прочетете.

  Анна Емануилова: Да не извършва маневри, с които променя рязко посоката на движение с последователно внезапно преминаване в лентите за движение.

  Председател Настимир Ананиев: Пак ще Ви помоля обаче, за да го запиша и да мога да прочета, тъй като ще се наложи след малко да го гласуваме.
  Заповядайте, кажете текста още веднъж.

  Анна Емануилова: Да не извършва маневри, с които променя рязко посоката на движение с последователно внезапно преминаване в лентите за движение.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви. Колеги, какво мислите по това? От МВР?

  Бойко Рановски: По принцип сме съгласни с тази редакция, която беше предложена последната. Само може би да се обсъди възможността да се махне въобще целия израз „рязка промяна посоката на движение“ и да остане само „изразяваща се последователно, внезапно преминаване в съседни ленти за движение“ или нещо такова.

  Станислав Иванов: Да, рязко да се махне. Господин председател, ако обичате?

  Председател Настимир Ананиев: Господин Иванов, заповядайте.

  Светослав Иванов: Господин председател, ако обичате, аз ще помоля госпожа Макева да си даде становището за рязко.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте.

  Благородна Макева: Всъщност аз в предходното си изказване обясних, че думата „рязко“ е добре да остане, тъй като показва, че се прави без да е ясно за останалите участници в движението. Н това, което обсъдихме в колегите, че реално наистина е възможно при прилагането на нормата в практика да възникнат спорове тогава когато включим в кумулативно и промяна на посоката на движение.
  Затова и обсъждайки го приехме, че може би е по-адекватно предвид идеята, с която е предложен този текст, да остане втората част, която е свързана с преминаване в ленти за движение, последователно и внезапно преминаване да остане.

  Председател Настимир Ананиев: Някой ще прочете ли предложението финално? Господин Кадиев, заповядайте.

  Петър Кадиев: Благодаря Ви, господин председател. Аз имам само едно питане. Ако съответният водач подава съответния светлинен сигнал, счита ли се това за нарушение? Защото тук в текста не е описано. Би трябвало да се добави „без подаване на светлинен сигнал“.

  Председател Настимир Ананиев: Говорим за смяната на посоката на движение.

  Благородна Макева: Само да кажа, че използването на светлинни пътепоказатели не Ви дава предимство.

  Председател Настимир Ананиев: Въпросът е коя редакция ще използваме.

  Петър Кадиев: Просто последното да бъде „без подаване на светлинен сигнал“.

  Председател Настимир Ананиев: Това е Ваше предложение, така ли? Аз мисля, че хипотезата не важи за светофар, Вие това имате предвид нали? А, за мигач.

  Петър Кадиев: Говорим за мигач. Защото той може да си прави маневри колкото си иска, ако си подава сигнал и да каже: „Аз съм в нарушение, аз си подавам сигнал и си правя маневри“.

  Председател Настимир Ананиев: Добре, дайте редакция от Правна дирекция“, която предлагате. А и Вашето становище за светлинния сигнал искат да чуя също, от МВР.

  Благородна Мкева: Пак да повторя. Използването на светлинни показатели, тоест мигачи, което е гражданската дума, не дава предимство на водача. Тоест, не е необходимо въобще да се вкарва тук използването или не на светлинни пътепоказатели. Едно такова деяние би било неправомерно по силата на останалите предложения. Би усложнило фактическия състав и доказването, ако се занимаваме и с това има ли не подаден светлинен пътепоказател, в конкретния случай.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте за текст. Моля всички слушайте, за да нямаме после разминавания.

  Анна Емануилова: В чл. 5, ал. 2 се създава т. 4:
  „4.да не извършва маневри, с които променя посоката на движение с последователно преминаване в лентите за движение“.

  Разговори между народните представители, присъстващи в залата при изключени микрофони.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, господин Свиленски.

  Георги Свиленски: Благодаря, господин председател. Тъй като в началото поставих въпроса за посоката и виждам разбиране в МВР, че може да отпадне, затова предлагам горе-долу следната редакция:
  „Да не извършва маневри изразяващи се в рязко и последователно преминаване в лентите за движение“. Сменете рязко с внезапно и последователно преминаване от лентите в движение.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, господин Славов.

  Петър Славов: Колеги, само да Ви обърна внимание, че в чл. 26 има една ал. 3, която е почти идентична с това, което се коментира в момента. Тоест, в систематичното място на закона, раздела за маневрите имате почти идентичен текст в общия законопроект. И предполагам, че всъщност мястото му е там на това, което обсъждате.
  Просто Ви обръщам внимание да го имате предвид. Това е бил § 1 от общия законопроект. Сега вече по доклада не знам къде е. Но там е мястото за маневри. Предвид, че се използва думата маневри вече в това, е логично да е там.

  Председател Настимир Ананиев: Господин Свиленски, искате думата? Не, добре. Каква последна редакция се обединяваме. Нямам я написана и няма как да я прочета. Бихте ли я прочели от Правна редакция редакцията, която ще подложа на гласуване?

  Анна Емануилова: Да не извършва маневри, с които променя посоката на движение с последователно преминаване в лентите за движение.

  Благородна Манева: Всъщност предложението беше да отпадне посоката на движение, без нея.

  Председател Настимир Ананиев: Бихте ли дали Вашето предложение от МВР?

  Бойко Рановски: Нашето предложение, което мисля, че може би е най-удачно е да не извършва маневри изразяващи се в последователно внезапно преминаване, може би да се сложи в съседните ленти за движение. В лентите за движение.

  Председател Настимир Ананиев: Коментари? Не виждам. Подлагам предложението, което беше в последната редакция, прочетена от комисар Рановски за чл. 5, ал. 2 да се създаде т. 4.
  Заповядайте, господин Михов.

  Цветомир Михов: Аз лично съм против да се вмъкне съседните, защото според закона ако няма мантинела в средата, съседната отляво се води противоположна, тя не е съседна. И ако започне да минава в насрещното движение, тогава няма да попадне в тази хипотеза.

  Председател Настимир Ананиев: Бихте ли прочели редакцията без съседните? Благодаря.

  Бойко Рановски: Да не извършва маневри, изразяващи се в последователно внезапно преминаване в лентите за движение.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. Колеги, подлагам предложението на гласуване. Който е „за“, моля да гласува. 15 – „за“. „Против“? Няма. „Въздържали се“? Не виждам. Предложението на господин Вълков е подкрепено със съответните редакции, които бяха направени.
  Преминаваме към следващото предложение от Петър Славов и група народни представители.
  Създава се нов § 1:
  § 1. „В чл. 9, ал. 1 накрая се добавя ново изречение със следния текст:
  „Когато с пътен знак се изисква поставяне на вериги за сняг, водачите на леки автомобили и автомобили с категория N 1 с гуми за зимни условия, по своя преценка определят момента, в който, съобразно пътните условия, да ги поставят.“.
  Заповядайте, господин Славов да представите предложението.

  Петър Славов: Щом колегата Михов казва да го оттеглим, ще следва да го оттеглим.
  Сега, сериозно колеги. Понеже видях, че колегата Вълков е направил подобно предложение в този дух, тоест да няма задължително поставяне на гуми за зимни условия през определен период на годината, а когато наистина пътните условия изискват това, тогава водачите да са задължени да имат гуми за зимни условия.
  Наистина сме склонни с колегата Караджов да го оттеглим това предложение и вероятно ще подкрепим след това неговото. Така, че го оттегляме. С уговорката, наистина че ще отпадне в § 10 това задължение, което в момента е написано в проекта за задължително ползване на гуми за зимни условия от ноември до април.

  Председател Настимир Ананиев: Да отбележим, че оттегляте предложението. Благодаря.
  Продължаваме нататък. Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители.
  Създава се нов § 1. § 1. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1.Създава се нова ал. 2 със следния текст:
  „(2) На новите водачи се забранява да се движат по автомагистрала със скорост по-висока от 120km/h.“
  2.Досегашната ал. 2 става ал. 3“
  Като вносител идеята на това предложение фактически се базира на опит от Западна Европа където млади водачи, да не използваме думата „млади“, неопитни водачи обикновено през първата година им е забранено да карат на магистрала, тъй като нямат уменията за реакции и други. Но тук решихме да предложим един вариант, скоростта, с която се движат е намалена от 140 на 120 километра за този вид водачи.
  Така, че заповядайте, който иска да вземе отношение. Заповядайте, господин Михов.

  Цветомир Михов: Господин председател, аз съм много за, но как ще се контролира? Знаете, че напоследък контролът основно се извършва от техническо средство или на простичко казано – камера. Ако ми обяснете как ще има софтуер на камерата, който да различава кой е млад водач, нов водач и да го санкционира – единият да го санкционира, другия да не го санкционира, ще подкрепя това предложение. Но при положение, че ние вървим към все повече закупуване на технически средства, автоматизирани – така наречените камери, просто мисля, че този текст би бил неприложим изцяло. И само да утежняваме закона, просто ще бъде безсмислено. Защото както Вие казахте, опитът в другите държави, само че опитът в други държави, Вие казахте, че там се забранява. Там по-лесно може да се контролира, защото хванат ли те случайно, при друго нарушение могат да се хванат, или при случайна проверка, тогава попадаш в ударите на закона. Но тук възможността да бъде хванат такъв водач, просто е граничеща с нула. Има придружители и така нататък, вкарани са съвсем различни системи.
  Опасявам се от контрола, че просто ще бъде неприложим текст. Благодаря Ви.

  Председател Настимир Ананиев: Идеята на това предложение е когато има видеозаснемане, по-нататък имаме предложение за поставяне на табели отпред и отзад на самия автомобил, които да обозначават така наречения нов водач. И когато има такова заснемане ще бъде видимо, че автомобилът, който се движи ако се движи над 120 километра е нарушил това ограничение. А вече при спиране, когато имаме спиране на пътя от контролните органи, тогава пак може да се установи ако се движи с по-висока от тази установена скорост. Така, че аз мисля, че контролът може да бъде постигнат.
  Заповядайте, от МВР да чуем Вашето становище.

  Благородна Макева: Както добре беше обяснено от народния представител, ние не бихме могли да упражним такъв контрол по отношение на водачи, които управляват със скорост, която е допустима на автомагистралата. Нямаме настроени технически средства, които да ги засичат и заснемат, тъй като те се движат в разрешената за този пътен участък скорост. Тоест, те няма да бъдат заснети. Полицейските служители, които евентуално на място биха видели, че е нов водач със скорост над 120 километра не биха могли да упражнят пътен контрол. Трудно се упражнява пътен внезапен контрол при по-висока скорост. Така, че ние на практика не бихме могли да упражним фактически контрол по отношение на тази разпоредба в тази и редакция.
  Ако бъде забранено въобще управляването на моторни превозни средства на новите водачи на автомагистрала, да. Това да кажем при внезапен инцидентен контрол може. Но в този конкретен случай не бихме могли да направим какъвто и да било контрол.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, заместник-министър Гунев.

  Филип Гунев: Може би да направя уточнение. Теоретично, за собственици на МПС-та или на мотори, автоматично може да се прави проверка, тоест като го засечем. Защото концепцията ни за развитие на скоростните режими по пътищата е пълна автоматизация, базирана на разчитане на номерата. Тоест, не това, което в момента имам да снимам цялото, пък някой да стои и да го гледа, за да види дали има триъгълниче, а само въз основа на връзка на радарите със системи за разчитане на номерата. Тоест, там тя може да е регистрирана на 18-годишен, който току-що е взел книжката, но се управлява от друг, както и обратното. То и в момента е така. Ти можеш да отидеш и да кажеш, че не си управлявал автомобила, а го е управлявал 18-годишния ми син, който попада във Вашата хипотеза и тогава ние го глобяваме. Или 18-годишния да се мъчи да се измъкне, натопявайки баба си. Така, че в много малък процент от случаите ще може реално да се прилага. Не, че е неприложимо но това, което Вие си представяте ние да анализираме кадри, това в момента се кадри, но в момента разработваме софтуер, при който почти изцяло да отпадне ръчната обработка и да минем на пълна автоматизация.

  Председател Настимир Ананиев: Разбирам. Тъй като разбирам, че предложението е изпреварило времето си, както чувам, ще чакам едни по-добри времена и като вносител го оттеглям.
  Една рецепта. Заповядайте мастър шеф Свиленски.

  Георги Свиленски: Благодаря, господин председател. Аз искам да Ви подкрепя в това предложение, тъй като аз съм по принцип привърженик на малко по-строги правила към новите водачи.
  Вижте, колеги. Същият казус можем да го поставим и с пиян шофьор, дали МВР може да разбере дали един шофьор е пил или не е пил. Кога го разбирате? Когато го спрете за проверка. Но аз мога да си карам от София до Варна и няма да ме разберете, че съм пил.
  Тук става въпрос за младите, за новите водачи да знаят, че карайки с повече от 120 те са нарушители и когато го спрете със 150 или със 170 километра не да му наложите глоба за плюс 20, а да му наложите глоба за плюс 50 на този същия водач.

  Цветомир Михов: Но няма кой да го спре. Това е автоматизирана система. Кой ще го спре?

  Георги Свиленски: Добре, снимат го, викат го.

  Цветомир Михов: Ама как да знаят, че е той?

  Георги Свиленски: Така, отиваш ти, господин Михов, отиваш в Полицията и те казват: „Господин Михов, ти си нов водач и си карал …

  Цветомир Михов: Ама не съм аз, карала е баба ми.

  Георги Свиленски: Ами добре, ще я закараш пет пъти бабата и накрая ще отидеш ти, защото на баба ти ще свършат точките.

  Председател Настимир Ананиев: Колеги, ще Ви прекъсна.

  Георги Свиленски: Трябва да дадем знак към тези нови водачи, че трябва да карат внимателно. И казах как ще се упражни контролът – когато отидат да ги санкционират и ги глобят не с шест точки, защото са превишили …

  Цветомир Михов: Няма точки при електронните фишове.

  Георги Свиленски: Добре де, хубаво, изслушай ме, аз говоря принципно. Електронния фиш, няма да го глобят с 50 лева, ще го глобят със 150.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, господин Караджов.

  Гроздан Караджов: Господин Свиленски, Вие правилно отрязахте, че сте за по-строги мерки към така наречените нови водачи, които между другото се въвеждат тук в предложението на господин Енчев, те ги няма в момента като категория. И да Ви кажа, че аз пък застъпвам становището за законодателство, базирано върху все пак някакви научни познания. Тоест, върху нещо, което се базира на емпирични данни.
  Аз не съм видял до този момент дали наистина новите, така наречени водачи имат толкова по-голям процент на произшествия в сравнения например с по-възрастните водачи. Тоест, ако ние случайно, дори с превишена скорост, дори ако случайно се направи някаква такава статистика и някой внесе подобен текст, но вече базиран на емпирични данни, тогава бих го подкрепил.
  Само така самоцелно да санкционираме едни млади хора, чийто обаче зрение, рефлекси и други физиологични особености са на много по-високо ниво отколкото примерно на един човек в моята възраст или още по-възрастен, нека да не предрешаваме този въпрос на базата на личните си впечатления.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте за реплика, господин Свиленски.

  Георги Свиленски: Съгласен съм, господин Караджов с Вас, но колегите от МВР ще Ви дадат такива данни, те имат, аз също ги имам. Тук не говорим обаче за млад, тоест за млад физически, говорим за нов водач. Вие може и на 50 години да вземете книжка и Вие пак сте нов водач и сте точно с толкова забавени движения, колкото и другия човек на 50 години. Говорим за нов водач, получил книжка …

  Председател Настимир Ананиев: Колеги, думата давам на заместник-министър Гунев, която я поиска.

  Филип Гунев: Принципно този коментар, който се отнася до всички останали предложения, свързани с новите водачи, въвеждане на категории и така нататък. Ние първо се запознати с една оценка и ако искате ще Ви я изпратим, понеже търсите научно доказателство.
  По-миналата година Европейската комисия възложи оценка на цялостната европейска стратегия за пътна безопасност където бяха направени подробни анализи за причините за пътни транспортни произшествия. Там много ясно се вижда, че цялостното движение на смъртността в Европа е свързана с управлението на моторните превозни средства от млади водачи. Колкото по-голяма безработица има и младежка безработица има, толкова по-малко млади хора могат да си позволят да карат. И въобще на европейско ниво смъртността беше свързана с младите водачи, с процента, количеството хора, които те карат.
  И направихме допълнителен анализ да видим къде тази зависимост е отразена и в законодателството. И в по-голямата част от европейските страни има така предложените ни и тук, ред от ограничения свързани с новите водачи, които в много по-голяма степен се отнасят към младите, не само новите и младите, тоест по същия начин е свързано с причини за престъпността. Престъпленията се извършват диспропорционално от млади хора. Същото е и с нарушенията по пътищата.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте за процедура, господин Михов.

  Цветомир Михов: Господин председател, ако така вървим, наистина не ще съберем с другия закон, ами сигурно с предстоящи още пет, които ще бъдат внесени.
  Аз доколкото си спомням Вие като вносител си оттеглихте предложението. Какъв е смисълът още половин час да водим дискусия? Оттеглили сте и край. Точка. Приключваме. Преминаваме към следващия текст и това е.

  Председател Настимир Ананиев: Да, съгласен съм с Вас, господин Михов. Мисля, че беше важно да дадем думата на МВР, тъй като господин Караджов постави под съмнение цялата категория нови водачи и има ли смисъл от въвеждането на такава. А имайки предвид, че има доста предложения и от мен и от други народни представители за тази категория, мисля, че беше важно МВР да каже, че има нужда от такава категория. А вече какво ще влезе като ограничение в нея, ще трябва да го решим ние като комисия и после в зала.
  Продължаваме нататък. Предложението е оттеглено. Минаваме след това към предложение от Иван Вълков и група народни представители.
  Създава се нов § 2. „§2. В чл. 25, ал. 1 след думите „като например“ се добавя „да заобиколни пътно превозно средство“.
  Господин Вълков, ще представите ли това предложение? Заповядайте.

  Иван Вълков: Аз го представих преди малко когато се изказах и казах, че това е ал. 2, която е от предложения § 1 по вносител. Просто смятаме, че като го говорихме с Правния отдел, че систематичното му място е в чл. 25, ал. 1 предложението и там сме направили промяната.
  Това е по вносител както е направено. Благодаря Ви.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви. Някой за отношение? Заповядайте от Правна дирекция.

  Анна Емануилова: Само една техническа бележка имаме. В чл. 25, ал. 1 след думите „като например“ се добавя „да заобиколни пътно превозно средство“ и се поставя запетая, тъй като изречението е вметка.

  Иван Вълков: Приемаме го.

  Председател Настимир Ананиев: Редакционната поправка. Процедура, заповядайте.

  Атанас Ташков: Уважаеми господин председател, упълномощавам господин Вълков да гласува от мое име. Благодаря.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. Поставям на гласуване предложението на Иван Вълков и група народни представители с редакционната поправка, която беше направена от Правна дирекция. Който е „за“, моля да гласува. 15 – „за“. „Против“? Няма. „Въздържали се“? Не виждам. И това става § 2.
  Предложение от Иван Вълков и група народни представители. § 1 относно чл. 26 да отпадне. Заповядайте.

  Иван Вълков: Ние се мотивирахме параграфът да отпадне, тъй като беше разделен и беше гласуван на систематичното му място в чл. 5 и чл. 25 на § 1 и § 2, които вече гласувахме до момента.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. Някакви изказвания, мнения? Не виждам. Нека да гласуваме така направеното предложение. Който е „за“, моля да гласува. 15 – „за“. „Против“? Няма. „Въздържали се“? Няма. Продължаваме нататък.
  Предложение от народния представител Велизар Енчев. В § 2 по вносител, в чл. 58, т. 3 да се измени така:
  „3.да се движи или спира в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство.“.
  Господин Енчев, ще представите ли Вашето предложение? Заповядайте.

  Велизар Енчев: Да, съвсем накратко. Предлагам да се включат и здравословните проблеми на пътниците в моторното превозно средство, имам предвид, разбира се, на първо място децата и на второ място възрастните. Тъй като всеки от нас като водач на моторно превозно средство има десетки случаи на спиране в аварийната лента – лентата за принудително спиране, именно при тези обстоятелства.
  Сега, здравословните проблеми са доста широк кръг, така че едва ли е необходимо да ги изброявам. Аз предлагам да позволим спиране в лентата за принудително спиране, ако позволим спиране само в тази лента при повреда на двигателя означава, че всеки ден по пътищата на страната ще има стотици нарушители, които нямат повреда на двигателя, нямат повреда по ходовата част, нямат спукана гума, но са принудени да спират по здравословни проблеми.
  Затова аз смятам, че трябва да се позволи спирането в лентата за принудително спиране при здравословни проблеми. В противен случай ще бъдем принудени всеки един от нас, най-вече тези, които малки деца да имитират когато спират и се налага да спират в лентата за принудително спиране заради проблеми с малкото дете, ще бъдат принудени да имитират повреда в двигателя, примерно вдигане на предния капак, което според мен ще бъде един пълен абсурд.
  Затова призовавам да се приеме моето предложение и да не се въвежда този принудителен текст – спиране в тази лента само при повреда на моторното превозно средство. Мисля, че тези аргументи са предостатъчни, за да ги допълвам.
  Благодаря.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. Заповядайте за коментари, мнения. От МВР имате ли отношение по предложението? Заповядайте.

  Благородна Макева: Предложението е достатъчно добре аргументирано. Както може да се имитира, принципно, повреда на моторното превозно средство, както казахте – с вдигане на капак и обозначаване, по същия начин, разбира се, всеки един от водачите, които биха спрели неправомерно, би могъл да твърди пред полицейския орган, който осъществява контрол, че е спрял поради възникнал, според него, внезапен здравословен проблем. Ние не сме медицински лица и на практика не бихме могли да установим дали наистина се касае за възникнал здравословен проблем или не, но пък е логично ако на някой му става лошо, по-добре да отбие и да спре в аварийната лента вместо да продължи движението си по пътя и да предизвика пътно транспортно произшествие, движейки се по лентата за движение.

  Председател Настимир Ананиев: Подкрепяте или не подкрепяте предложението?

  Благородна Макева: Нямаме избор да не го подкрепим. Разбира се, че го подкрепяме.

  Председател Настимир Ананиев: Добре. Някой друг ще вземе ли отношение? Не. Подлагам на гласуване предложението. Който е „за“, моля да гласува. 15 – „за“. „Против“? Няма. „Въздържали се“? Не виждам. Предложението е прието.
  Преминаваме нататък. Предложение от Иван Вълков и група народни представители. В § 2, т. 1 да отпадне.

  Иван Вълков: Оттегляме това предложение след направеното преди малко предложение.

  Председател Настимир Ананиев: Оттегляте го. Оттегляте това предложение. Предложението е оттеглено от вносителите.
  Продължаваме с гласуване на целия параграф, който е с предложението, което преди малко гласувахме на народния представител Велизар Енчев. Моля, който е „за“, гласува. 15 – „за“. „Против“? Няма. „Въздържали се“? Не виждам.
  Продължаваме нататък. § 3 и § 4, като едното е по вносител. Някой ще вземе ли отношение? Не. Гласуваме § 3 и § 4, които стават § 4 и § 5. Има ли отношение по тези параграфи? Не виждам. Подлагам на гласуване тези параграфи. Който е „за“, моля да гласува. 15 – „за“. „Против“? Няма. „Въздържали се“? Не виждам.
  Минаваме нататък. Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители. Пак е свързано с новите водачи като правим предложение едното е за поставяне на видно място на предното и задното стъкло знак, който да обозначава самия нов водач. Също така, формата, размерът на знака ще бъде съгласувано със заповед на министъра на вътрешните работи и съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Втората част на предложението е между полунощ и шест часа сутринта новите водачи са длъжни да управляват превозното средство с придружител, който има тригодишен стаж.
  Това е предложението, което правим като идеята е разбира се, това за знака мисля, че няма нужда да бъде обяснявано. Както се обозначава учебният автомобил, по този начин да се обозначават и новите водачи. Така е в цял свят. Те се обозначават със специален знак. А за движението от полунощ до шест часа, беше продиктувано на база на по-тежки катастрофи, които стават вечер когато по-младите хора, които ходят и на нощен клуб, имам предвид, съвсем наскоро в Червен бряг, знаете имаше подобен инцидент с петима млади хора, с неправоспособен водач – трима човека загинали. Идеята е когато се кара късно вечер да има придружител, който има три години стаж.

  Цветомир Михов: Може ли да направя един коментар?

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте, господин Михов.

  Цветомир Михов: Уважаеми господин председател. Ще направя изказване във връзка с въвеждането на така наречените нови водачи, което за да не вземам всеки път думата, се надявам да важи за всички предложения назад, които са свързани с така наречените нови водачи.
  Аз въпреки, че Вие казвате, че новият водач може да е мъж на 50 или жена на 50 години, аз съм на мнение, че Вие тук визирате най-вече младите хора, които току-що вземат книжка. Аз лично съм против да правим дискриминация на такъв принцип поради ред причини.
  Първата е, че всичко опира до обучението на така наречените нови водачи и самосъзнанието и придобитите навици, които имат те след изкарването на курса и полагане на изпит. Бъдете сигурен, че както Вие казвате – 3 години стаж, как ще бъде измерван този стаж? Ако той 3 години е имал книжка и не е шофирал нито веднъж и седне като придружител, той по-опитен ли ще бъде от този, който има от една година книжка, но е шофирал всеки ден през тази година? Не бива да смесваме младостта, времето от когато имаш свидетелство за правоуправление със способностите и възможностите да шофираш. Не бива да ги смесваме.
  И пак казвам. Няма гаранция, че когато има един човек има самосъзнанието, изкарал е пълния курс на обучение. Тук е друг въпросът дали тези курсове, трябва да се замислим дали часовете за обучение са достатъчно, дали падането на полигона бе най-правилното решение, дали не трябва да бъдат въведени други допълнителни обучителни курсове и критерии, за да изкара свидетелство за правоуправление. Мисля, че там трябва да търсим причината и промяната, а не да ограничаваме водачите по признак новост, младост или период на вземане на книжки.
  И пак казвам. Каква е гаранцията, че човек, който е взел свидетелството преди три, пет, десет години. Примерно моята майка има книжка от 40 години, през целия си живот има 10 часа стаж като шофьор. Тя би ли била добър придружител на един шофьор, който е взел книжка преди една година и е управлявал всеки ден? Не, не би била добър придружител, но чисто законово тя ще може да бъде придружител.
  Разбирате ли? И тогава попадаш в критериите на закона и нямаш никакъв проблем. Това е от една страна.
  Второ, аз съм против допълнително утежняване на автомобилите с всякакъв вид стикери. Защото в един момент стъклото, най-вече предното ще стане с ето такава дупчица за виждане. Значи, имаме гражданска, имаме винетка, имаме стикер за технически преглед. Добре, че махнахме за застраховките, бебе в колата, жена в колата, следвай ме, последвай ме, не знам си какво. Това са все стикери, които се почват, слагат, слагат, слагат по стъклата. Ако човек ходи в чужбина и си сложи и техните винетки и много често се случва, че не ги премахват поради трудното премахване, в един момент предното стъкло става като коледна елхичка. Да не говорим, че се слагат и всякакви мечета, зайчета и така нататък и става нещо страшно. Забравих и газовите уредби, които и за тях слагаме стикери.
  То в един момент толкова много стикери ще има на предното стъкло, че най-малкото ще отклоняват вниманието на шофьора. Както и колегата каза – стикер за паркиране в парламента, стикер за безплатно паркиране в синя зона, инвалиден стикер и представяте ли колко стикери. То един набор със стикери ще има на стъклото. Той полицаят като ги спре трябва да си носи една книжка, за да разчете всеки един стикер кой за какво е. Става наистина малко несериозно вече.
  И пак призовавам колегите, дайте да не правим Наказателен кодекс за младите и Наказателен кодекс за старите. Не са по-виновни младите за това, че са млади. Не са виновни. Не бива да ги наказваме по-строго. Всичко опира, повтарям се и завършвам, до мерките, които трябва да вземем относно обучението на новите шофьори. Ако ние сме сигурни, че са получили най-доброто обучение, повече часове и наистина са си положили изпита, а не са си купили книжката, следва да въведем по-строги санкции за тези, които са си купили книжките. Нали? То това е закононарушение само по себе си.
  И това, което каза и господин Караджов. Извинявайте, но наистина всички сме били свидетели на по-възрастни хора, почит и респект към тях заради възрастта им, но всички знаете, че и реакциите се забавят и така нататък. Да не говорим, че за обикновените шофьори, които са с категория „В“, не са професионални, медицинските прегледи са много по-леки и на много по-малко години. Каква е гаранцията, че един човек, който е имал 10 години книжка е попаднал в хипотеза с перде на окото, което не се изследва веднъж на 10 години е по-правоспособен или по-добър водач от този, който е с много добро здраве и е взел книжка преди два месеца? Дайте и тях да започнем да наказваме по-строго.
  Така, че дайте да не разделяме нещата и да изпадаме в хипотези само и само да усложняваме закона и да изпадаме в хипотези, които контролните органи ще им дадем възможност за субективна преценка. Спрял го в шест чеса, но моя часовник показва шест и една, а неговия показва шест без една. И после ще вървим в съда и ще се съдим дали моят часовник е бил верен или неговият часовник е бил верен. Това са хипотези и ще изпаднем в ситуация, в която ще дадем възможност на контролните органи за субективна преценка, която знаете до какво води – всичко, срещу което ние се борим години наред. Колкото по-малко субективизъм има в един закон, толкова по-добре.
  Както и колегите казаха, ние се стремим към електронни системи, камери, видеонаблюдения и така нататък, които нямат възможност да преценяват дали шофьорът е млад, дали е неопитен, дали е опитен.
  Вие знаете ли в Щатите какъв е тестът за алкохол? Там не е с дрегер, там е възможността на шофьора дали може да шофира. Защото на един промилът 0,2 влияе по един начин, на другият промилът от 0,2 влияе по друг начин. Но да не смесваме темите.
  Затова предлагам от тук насетне целият закон, приемете го като лично мое изказване и преценка, аз лично не бих подкрепил от тук насетне до края всяка мярка, която прави разделение между нови, стари и така нататък.
  Благодаря за вниманието.
  Председател Настимир Ананиев: Благодаря, господин Михов. Аз ще взема отношение по това, което казахте.
  Предложението за нов водач е заради статистиката, която при нас е най-зле от цяла Европа. А в цяла Европа имаме такава категория „нови водачи“, където бих казал, че обучението за такива водачи е много по-добро отколкото тук в България. Махаме на страна купени книжки, корупция и така нататък. Очевидно имаме проблем при водачите и тук не говорим за млади водачи. Никога не бих направил дискриминацията за млади и стари водачи, но говорим за неопитни водачи. Това значи, че Вие може да сте на 40 години и за пръв път да взимате книжка, Вие нямате опит при шофирането на автомобил, нямате реакциите. Даже и да сте млад човек, когато нямате опита, не знаете по какъв начин да реагирате, при каквато и да е определена ситуация. И повечето катастрофи всъщност се дължат на това – липсата на опит да се реагира при определена ситуация когато възникне на пътя, да се реагира по най-подходящия начин, за да бъде предотвратено, да кажем или ПТП, или да бъде предотвратено тежко ПТП.
  Аз мисля, че такава категория е нужна. Сега, какво ще влезе в нея, ние можем да го решим. Разбира се, трябва да се обърне внимание и на обученията, но след като абсолютно навсякъде има такава категория и тя е работеща като механизъм, това е една стъпка в обучението на един водач. Първо имате обучението когато е самият курс на обучение. След това тези критерии, които са по-високи по време на първите две години докато придобиете нужния опит. И след това се предполага, че Вие го имате.
  Да и моята майка не е карала от 40 години. Но това е изключение. Мен не ме притеснява майка ми, тъй като тя не е карала от 40 години и няма да се качи на кола. Притеснява ме другият човек, който иска да шофира, който иска по някакъв начин да скочи на мощен автомобил или на нещо друго, който би предизвикал някакво ПТП.
  МВР искаха думата и господин Кадиев искаше думата. Реплика, заповядайте, но само да е кратка, моля Ви. Заповядайте.

  Цветомир Михов: Аз донякъде се съгласявам и го приемам, че трябва да се въведе такава категория. Но това трябва да стане много прецизирано като текст. И не навсякъде и не на всяка цена. Защото наистина да не създаваме възможност на субективизъм при вземането на решения. Не бива. Разберете, аз бях противник още преди пет-шест години в редица закона когато се слагаха и се отваряха ножиците на маржовете между глобите от 50 до 5 000 и такива. И сега по същият начин, фиксирайки часови зони, даваме възможност за тълкуване, за хипотези, за крайности, ако искате, за корупция го наречете, но даваме такава възможност. Аз от това се притеснявам най-вече.
  Последно и завършвам, наистина по темата. Когато един водач има две, три години стаж и вчера е взел по-горна категория – С, D и така нататък, законът не му забранява той да се качи на автобус или на камион. Законът не му забранява той да се качи на автобус, който превозва 50 пътници. В същата хипотеза, следвайки Вашата логика, трябва да ограничим възможността на всички, които са взели по-висока категория по същия начин – с придружител ще слагаме втори шофьор или как? Разбирате ли, че изпадаме в хипотеза, в която има неравнопоставеност?
  Защото повярвайте ми, опитът като водач, категория В, няма нищо общо с това, което ще изпълнявам като шофьор категория С, D и така нататък, ама нищо общо.
  Знаете един ватман когато изкара курс за ватман, сяда на трамвая и кара. На него не му се слага втори, трети и да го контролира.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви, господин Михов. Аз искам само да допълня това, което Вие казахте за стикерите. Имам уверението и от МВР, по принцип, и от министър Павлова, с която се срещах преди две седмици и се надявам да вървим към това всички тези стикери да стават електронни. Така, че можем да си позволим един стикер за млад водач ако имаме електронна винетка, ако имаме електронна гражданска отговорност. На там вървим. Така ме увери и министърът, и разговорите, които сме имали с Пътна полиция и с МВР, така че …
  Заповядайте. Първо господин Кадиев, после МВР, после господин Свиленски.

  Георги Кадиев: Благодаря. Господин председател. Уважаеми колеги.
  Аз не просто бих подкрепил текста за новите водачи, според мен категорично трябва да има разделение между нов и не нов водач. Ще Ви кажа каква е практиката в Съединените щати, специално в окръг Колумбия. Всеки със стаж до 12 месеца, задължително кара с придружител, по всяко време на денонощието. И забележете, няма право да вози лица под 18 години. Ако имаше такова нещо в България, ето този случай, който споменахте за петте загинали, нямаше да се случи, защото нямаше да има пет 16-годишни деца в колата.
  Винаги ще има нарушители. Вчера един в Арчар уби човек, при положение, че кара 15 години без книжка. Но винаги ще има хора, които карат без книжки, хора, които карат с купени книжки хора, които не спазват правилата, но така или иначе закон трябва да има. Дори един човек да спре профилактично и това за мен е достатъчно.
  Така че, господин председател, дори бих Ви предложил, ако има възможност да бъде вкаран и такъв текст – да няма право да возят лица под определена възраст, специално под 18 години. Правя го за хората, защото може би ще спаси един – два човешки живота. Не знам.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря, господин Кадиев. Аз съм съгласен, даже самото предложение, което е направено, може би трябва да се гласува отделно ал. 1 и ал. 2, тъй като ал. 1 е общо, идеята за категорията нов водач и какъв стикер да има, а ал. 2 е конкретно предложение, което като такова може да се приеме, а може и да не се приеме.
  От МВР, заповядайте.

  Благородна Макева: Благодаря Ви, господин председател. Само в подкрепа на предложението за нов водач, тъй като беше казано и от господин Караджов, че емпиричните данни служат за такава подкрепа. Ние правим анализ на разпределението на пътно транспортните произшествия със загинали и ранени, включително и по стаж на водачите. Най-голям е делът на лицата, които са ранени или загинали между една и две години стаж на водачите. Отделно правим анализ и по отношение на настъпилите тежки пътно транспортни произшествия със загинали и ранени, със значителни материални щети и часово. Така, че имаме и такива данни.
  Разпределени през деня от 07:00 до 22:00 часа и през нощта са както следва: нови водачи извършват 22 % от пътно транспортните произшествия, с 33,5 % от загиналите лица. Относителният дял на загиналите към брой пътно транспортни произшествия за младите водачи, нови в конкретния случай, говорим за стаж като използваме ние израза млади и използваме единствено и само по отношение на лицата като стаж е 8,46 лица средно загинали на 100 пътно транспортни произшествия, като през нощта е завишен този признак до 12,66 лица, които са загинали. И е по-малък в сравнение, ние сме направили едно сравнение през последните три години – 2013, 2014 и 2015 година.
  Като цяло, водачите със стаж до една година, в тези три – стаж до една, до две и до три години, сме направили разбивка все пак, извършват 13 % от всичките пътно транспортни произшествия, със стаж от една до две – над 55 % от анализа на тази категория лица. Тоест, за нас най-опасни са водачите със стаж от една до две години на пътя в сравнение с останалите нови водачи. Това е статистика, която я имаме и сме я анализирали за последните три години.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви. Да, аз съм наясно с тези данни и затова едно от предложенията ,които сме направили, всъщност тази категория да е валидна за 24 месеца, което са първите две години от придобиване на самата категория.
  Господин Свиленски, мисля че Вие искахте думата. Заповядайте.
  Георги Свиленски: Благодаря. Господин председател. Уважаеми колеги.
  Тъй като аз и група народни представители също сме вносители на предложения в тази посока, ще си позволя първо да не се съглася с аргументите на колегата Михов за това, че не трябва да има такава категория. И от МВР, и както казахте Вие, стана ясно, че такава категория нови водачи трябва да има, защото за мен обучението на шофьора не приключва с вземането на шофьорската книжка, а то трябва да приключи с обучението и с натрупване на опит.
  И тук господин Кадиев е прав, че винаги ще има изключение. Винаги някой младеж ще качи баба си и ще я вози цял ден по улиците, за да има придружител, но това е отговорност, в крайна сметка, на баба му, че се е съгласила да му бъде придружител без да има това правомощие.
  Но по текстовете, които предлагате, ще си позволя да предложа редакционна промяна във Вашия текст, за да може ако след това приемате и моите текстове, тоест на колегите, които предлагаме, те да не си противоречат. А именно за часовете през нощта движение, предлагам да бъде от 22:00, а не от 00:00 часа, тъй като говорим за тъмната част на денонощието.
  И второто нещо е придружителят и от експерти, и от специалисти, и от разговори с различни институции мнението е, че пет години стаж е подходящият стаж за придружител.

  Председател Настимир Ананиев: Три да се промени на пет?

  Георги Свиленски: Три да се промени на пет, но нека колегите, ето и МВР да кажат коя цифра, каква възраст е добре за стаж. Така, че подкрепям Вашите предложения, но с цел да ги синхронизираме в движение, някак си ако може. Предложението ми е да бъде от 22:00 часа, ако Вие го възприемате, разбира се, защото Вие го предлагате.
  Придружителят трябва да отговаря на изискванията за водач. Това е предложението ми.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря. Някой друг иска ли да вземе отношение? Заповядайте, господин Вълков.

  Иван Вълков: Благодаря Ви, господин Ананиев. Аз искам да кажа, че няма да подкрепя тези предложения и всички предложения, които са свързани с новите водачи. Не казвам младите. И то не, защото са лоши като предложения или няма нужда от тях, а защото са направени без никакво обсъждане, без никакъв анализ, няма никаква методика на тези предложения, които се правят. Правят се просто в момента. И затова се казва, че има някакво изследване. Аз съм напълно убеден, защото сме искали изследвания от страна на Министерството на вътрешните работи за определен вид нарушение колко от тях са направени от новите водачи и не сме получавали такива данни.
  Това обаче не е най-страшният въпрос. Въпросът е, че когато променяме закони и правим законодателство, то трябва да се основава на някакви принципи. Първо, това са основни промени и те трябва да се гледат на първо четене, да се подложат на обществено обсъждане, да се направи анализ и да се знае какви ще бъдат последствията от всяко едно от тези предложения, най-малко когато има такава серия от предложения.
  Казваме, че има нужда. Добре, като има нужда, ние не сме направили една кръгла маса след като приемем този закон и там ще се гледат част от нещата, които са свързани с обучението на кадрите. Защото това не можем да го изключим от самото обучение. Това е последващ етап след обучението. Повечето от нещата, които се предлагат, както е примерно новият водач да е с придружител. Голяма част от предложенията са да карат с ограничена скорост, да имат възможност да не карат сами превозните средства в късните часове на денонощието. Но цялото това нещо ние можем само да желаем като предложение да го направим, но ние нямаме направени никакви анализи.
  И аз не мога да се съглася, че между първо и второ четене ние можем да променяме часове, да слагаме някакви ограничения, защото по принцип това са дискриминационни предложения, които ние правим към една част от водачите.

  Цветомир Михов: После може ли една процедура?

  Иван Вълков: И аз затова смятам, че поради тази причина едно такова предложение трябва да има някаква логика, последователност и тогава да бъдат приети такива предложения, които още веднъж казвам, трябва да бъдат свързани с цялостното обучение на водачите на моторни превозни средства.
  Аз не виждам тук нито една неправителствена организация, или автоинструкторския съюз. Имах предвид от страна на тези, които подготвят кадрите за обучение и обучават водачите на моторни превозни средства. И поради тази причина не мога да подкрепя едно такова предложение.
  Благодаря Ви.

  Председател Настимир Ананиев: Заповядайте за процедура, господин Михов.

  Цветомир Михов: Благодаря Ви. Аз мисля, че с обсъждането на тези текстове ние като цяло нарушаваме Правилника за работа и на комисията и на парламента. Тези текстове и тези членове въобще не бяха заложени в първоначално внесения закон на първо четене. Защото ако те бяха внесени, въобще че ще има промяна в тези членове, аз примерно като член на комисията щях да внеса предложения между първо и второ четене за промяна на Вашите текстове. А ние в момента знаете, че философията и промяната на закона беше насочена към едно, в момента всеки използва възможността, че се прави промяна в Закона за движение по пътищата и се вкарва промени каквито намери за добре. Така е.
  Значи ако ми кажете къде е залегнало в първо четете промяна на чл. 63, много ще се радвам.

  Председател Настимир Ананиев: Няма нужда да е залегнало. В първо четене се промениха контролните точки за 12 месеца и там се отвори вратата за нови водачи.

  Цветомир Михов: Това, което ще говорим в зала, знаете добре, че не може да променяте каквото си искате между първо и второ четене. Знаете много добре, прочетете Правилника за работа на народното събрание.

  Председател Настимир Ананиев: Чел съм го и съм наясно с това.

  Цветомир Михов: Не сте наясно.

  Председател Настимир Ананиев: Наясно съм с него. Ще дам думата на …

  Цветомир Михов: Ще Ви кажат по-стари народни представители, нямаме право да го правим това.

  Председател Настимир Ананиев: Не правим нищо, което нарушава правилника, в момента. Заповядайте.

  Владимир Тодоров: Благодаря. Уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми колеги от Полицията.
  Не искам да навлизам в нормотворческия процес, това Вие ще го направите, но за мен тези промени са закъснели. Те не, че в момента не им е мястото, те са закъснели.
  Веднага давам конкретни цифри, за да стане ясно, защо е много важно да се продължи с тази тема. 25 % от всички пътно транспортни произшествия годишно са причинени от водачи с двегодишен стаж.
  Дали е добро или лошо обучението, това е един съвсем друг въпрос. Но, факт е, че в момента излизайки, вземайки шофьорска книжка те не са се качвали на магистрали, те не са карали със 140, те не са карали със 120, те не са шофирали вечер. Тоест, не случайно в 20 европейски държави има специален статут за младите водачи. В държави където курсовете са много по-дълги, където обучението е много по-сериозно са стигнали до извода, че трябва да има един преходен период. И тук вече въпросът е Вие да решите дали сега ще се направи това нещо, дали в последствие ще се търси цялостна концепция.
  Но другият аргумент, че това било дискриминация, дискриминационна мярка, абсолютно не е вярно. В Конституцията има въведени години за възрастта на президента – на 40 години някой може да бъде президент. Тоест, идеята е, че си натрупал житейски опит и чак тогава може да кандидатстваш за определена държавна длъжност. По същият начин, липсата на този житейски опит и практически опит се компенсира с този специален статут.
  Най-различни са подходите. Споменавал съм, във Франция има забрана първите 12 месеца да карат кабриолет, защото там е топла държава и това е рисков автомобил, който ако се обърне всички загиват. В Холандия също имат придружител, който е с определен стаж. Но истината е, че загиват млади хора. Обърнете внимание, няма 8 декември или около тази дата, в която да не загиват трима, четирима, петима студенти, връщайки се от 8 декември, по абитуриентските балове. За младите нови говорим.
  Благодаря Ви.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви, господин Тодоров. Господин Свиленски искаше да вземе отношение. Заповядайте.

  Георги Свиленски: Господин председател, аз наистина моля колегите, нека да не използваме Правилника на Народното събрание с процедурни приоми да отлагаме или не някакви текстове.
  Вие бяхте прав. В законопроекта предложен на първо гласуване имаше въвеждане на категория нови водачи където се посочва проблемът, че имаме проблем с тази категория. Да, действително промените, които сме направили не са подлагани на първо гласуване. Но 90 % от предложенията, които са в този законопроект, също не са подлагани на първо гласуване.
  Вие виждате, че голяма част от това, което гледахме на първо гласуване тук пише, че отпада и ние се съгласяваме с това нещо, защото всички бяхме убедени, че това, което беше на първо гласуване не беше това, което искаме. И сега вече имаме някакви конкретни текстове.
  Проблемът не е дали някой народен представител или група депутати ще надвият за това да се вкара тази категория. Проблемът е, че загиват хора по улиците, а ние стоим тук и си говорим дали е спазен правилникът или не е спазен правилникът.
  Хубаво, няма да го приемем това, ще го отложим. Това го гледаме вече две години, между другото. Ще го отложим и следващото ще бъде може би следващите колеги след нас, те ще констатират още нови 700 загинали, МВР ще констатира още колко са загинали през нощта и ще продължим да си говорим.
  Ако искате така, аз съм съгласен, няма да участвам в гласуването, но не правим ли нищ, не допринасяме нито на йота с нещо да подобрим безопасността. Да, нарушители ще има винаги, прецеденти ще има винаги, дайте да покажем на тези млади или нови водачи, че неа може така. Няма никаква дискриминация. Когато отиваш и кандидатстваш за работа на някаква ръководна длъжност ти искат пет или десет години стаж и никой не ти казва, че си дискриминиран пред другия, който е току-що завършил и е много по-подготвен от теб.

  Цветомир Михов: Този стаж къде си го натрупал?

  Георги Свиленски: Давам ти пример. Може да си управител на ЕТ, да имаш десет години ЕТ без да е имало един ден дейност и когато отидеш за управител на търговско дружество това ти се брои за стаж. Пак е прецедент, но го има. Или за член на КДК. Това нещо ти се брои за управленски опит, защото си бил собственик на ЕТ. Така, че изключения винаги ще има. Дайте да направим системата и схемата, по която тези водачи да бъдат …

  Цветомир Михов: Господин председател, не приемам такъв вид забележки, защото иска да ни се вмени вина, че едва ли не ние обсъждайки ще доведем до увеличаваме или някакъв вид превенция на катастрофите и ще кажа веднага, ще попитам МВР, коя е най-голямата причина за катастрофите в България? И не само в България. Превишената скорост, нали? Дайте тогава ще приемем закона една-единствена точка – ограничаваме скоростта в България на 30 километра в час и няма да имаме загинали нито един. Нали е така? Аз не искам да ми се вменява вина, че видите ли, с нашето бездействие, процедурни хватки и така нататък. Аз ще направя редакционна поправка, не е гледано на първо четене, аз ще направя редакционна поправка скоростта в България по всички пътища да бъде ограничена на 50 километра в час и Ви гарантирам, че няма да има 700 загинали, ще има максимум 20. И тогава няма да се чувствам виновен, защото според Вас всички ние трябва да се чувстваме виновни.
  Не е правилно, пак казвам. Ако аз знаех, че Вие ще внесете такива поправки и ако бяха внесени между първо четене, аз щях да си направя труда между първо и второ четене да кажа аз предлагам промяната на господин Ананиев да не е от 00:00 до 06:00 часа, а да е от 22:00 часа или щях да направя някоя друга поправка.
  Разберете, че не се прави така законодателството. Ние трябва да сме наясно предварително с това какви са Вашите намерения и тогава да преценим с колегите дали да внесем или да не внесем поправки на Вашите предложения, а не да внесете директно за второ четене неща, които ние ги виждаме чак когато ни ги дадете. И ние нямаме възможност да внесем по официалния начин поправки между първо и второ четене.
  Аз сега имам два варианта – или да направя редакционна, или да предложа отпадане, нали така? Трети вариант нямам.

  Председател Настимир Ананиев: Господин Михов, да ще Ви дам думата, обаче аз няма да се съглася с Вас, тъй като ние удължихме времето за предложения. Вие може да внесете предложения. Аз предложенията не съм ги внесъл, моите, конкретно, в края на периода, те са внесени в началото. Всеки, който се интересува от темата може да види какви предложения са вкарани и ако не Ви харесат, да внесете контра предложения, тъй като има максималната. Наясно съм с правилника.
  Във връзка с вменяването на вина. Тук не говорим за вменяване на вина, но ние като народни представители носим някаква отговорност за това какво се случва по пътищата. И ако можем по някакъв начин да намалим тази статистика, която е доста притеснителна, особено за 2015 година, това значи, че трябва да предприемем някакви конкретни мерки. И това няма да стане с отлагане.
  Ето, колегите казват, че от две години се отлага този дебат. Колко хора трябва да загинат? Тук не вменяваме вина, говорим с факти. Защо не предприемем …

  Цветомир Михов: … Не сте били тогава когато е отлаган. Тогава има много повече поправки. И не се упражнявайте всички на Закона за движение по пътищата.

  Председател Настимир Ананиев: Не се упражнявам и моля не влизайте в диалог. Заповядайте, господин Свиленски, искахте думата.

  Георги Свиленски: Господин Свиленски, една реплика на господин Михов, ако иска да ми отговори на дуплика.
  Господин Михов, аз когато законът беше гледан на първо гласуване, направих изказване в пленарна зала където ясно казах, че между първо и второ гласуване ще направя предложенията, касаещи и движенията по магистрала, и нощното каране на младите водачи, и придружителя, включително и забраната за това да возят други хора с тях в нощната част на денонощието.
  Това го заявих в пленарна зала. Който е слушал е чул. Който е искал е направил предложения.
  Господин Михов, относно скоростта. Прав сте. Скоростта е тази, която убива. Скоростта е тази, която чупи главата, краката, ръцете на хората. Само че, за да стигнеш до карането с превишена скорост са факторите пиянство, факторите некомпетентност или невъзможност да караш, фактора автомобил – техническа безопасност и така нататък.
  Да, може, ако решим, че скоростта в България е 50 километра, законът няма нужда от други текстове и от там нататък … Но нали затова ние сме тук, за да уредим някакви обществени отношения, а не да налагаме забрани. И уреждаме тези обществени отношения като казваме, че тази категория от хора ще имат пълните права когато натрупат две години опит.
  Така го предлагаме да бъде така, но това дали ще бъде така, това ще го реши българският парламент.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви, господин Свиленски. Заповядайте, господин Кадиев.

  Петър Кадиев: Благодаря, господин председател. Аз имам едно процедурно предложение понеже виждам, че не са много различни мненията относно този законопроект. Нека да го отложим за следващото заседание, защото аз също имам много въпроси. Господин Свиленски каза от 22:00 часа, тъмната част, но тъмната част е и в 07:00 часа в зимно време. Много са нещата. Или пък ако трябва една 40-годишна жена може да бъде с придружител, който е синът й, който има три години стаж. И там фактически се получават някакви такива противоречия, които трябва да се изчистят. И за да няма спор, нека да бъде в следващото заседание и до този момент да се изчистят абсолютно всички текстове така, че като влезем на заседание ...

  Разговори между народните представители, присъстващи в залата при изключени микрофони.

  Петър Кадиев: А, сроковете са изтекли. Ами ако са изтекли сроковете, няма какво повече да умуваме от тук нататък.

  Председател Настимир Ананиев: Господин Кадиев, благодаря за направеното предложение. Между другото наближаваме два часа от започване на заседанието, така че трябва да решим дали искаме да го продължаваме или да прекратим до тук и да продължим, може би следващия или по-следващия път.
  Но във връзка с Вашия коментар. Ние имаме две много основни различия като дебати. Едното е конкретиката по предложенията за новите водачи, но това вече на комисия и в залата ще се реши. А другото е имаме ли нужда от такава категория? Защото колегите, които се изказват, всъщност казват, че нямаме нужда, което лично мен много ме притеснява, тъй като аз лично мисля, че имаме нужда от такава категория.
  Заповядайте, господин Кадиев.

  Петър Кадиев: Аз съм дълбоко убеден, че трябва да има такава категория и ще Ви кажа, защо. Аз като млад водач от 72-рагодина трябваше да имам знак. Да, вярно, моите родители не ме пускаха да карам така безразборно докато не навърших една година. Нямаше такъв закон влязъл в сила. Но, виждате ли, всичко това е до възпитанието и до културата. За да се предотвратят тези произшествия ние трябва да тръгнем още от детската градина и от там трябва да вървят нещата.
  Това всъщност ще бъде някаква превантивна мярка и аз мисля, че трябва да има. Трябва да има, защото де факто то го е имало. Не го връщаме, защото виждаме, че тогава е работило. Но пак трябва да върнем онова нещо, което създаваше добрите шофьори – полигонът, нощното каране. Всички тези неща трябва да се върнат.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви. Тъй като наистина двата часа изтекоха, подлагам на гласуване първо дали да има удължаване на нашето заседание. Ако бъде подкрепено такова удължаване, вече ще подложа дали да бъде за един или за два часа удължаването.
  Така че, който е „за“ удължаването на, моля да вдигне ръка. Който е „за“, моля да гласува. 1 – „за“. „Против“? 1 – „против“. Който се въздържа? 7 – „въздържали се“. Предложението не се приема. Това значи, че прекратяваме заседанието. Тъй като следващия път ще разглеждаме Закона за електронното управление, най-вероятно ще оставим Закона за движение по пътищата за по-следващия път. Другият вариант е да го гледаме веднага след празниците, в сряда, като се надявам всички да са отпочинали и да имате готовност за едно по-дълго заседание, тъй като сега сме отхвърлили точно 2 страници от 21 по доклад.
  В точка Разни, заповядайте.

  Цветомир Михов: Господин председател, аз много държа на едно уточнение. Тъй като казахте, че има колеги, които са против новия водач, може да проверите в протокола, че аз казах, че бих Ви подкрепил, но не по начина, по който са направени така. Така, че не знам кого визирате с това, че има колеги, които са против новия водач.

  Председател Настимир Ананиев: Благодаря Ви. Не виждам други желаещи за изказване в точка Разни. Закривам заседанието. Благодаря на всички за участието.

  Край на заседанието: 17.00 часа

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:

  /Настимир Ананиев /
  Форма за търсене
  Ключова дума