Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
25/05/2016
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 502 – 01- 96, внесен от Министерски съвет на 23.11.2015 г. - за второ четене.
  2. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  П Р О Т О К О Л

  На 25 май 2016 година от 16.30 часа в зала 356 в сградата на пл. „Княз Александър 1” се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, при следния
  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 502 – 01- 96, внесен от Министерски съвет на 23.11.2015 г. - за второ четене.
  2. Разни.

  Заседанието беше открито и ръководено от председателят на комисията Настимир Ананиев.
  Списъкът на присъствалите народни представители ще бъде приложен към протокола.

  ***

  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Откривам днешното заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Имаме кворум и можем да започнем работа.
  Дневният ред на заседанието е следния:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 502 – 01- 96, внесен от Министерски съвет на 23.11.2015 г. - за второ четене.
  2. Разни.

  Предлагам ви да гласуваме така предложения дневен ред.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Дневния ред е приет.
  Преминаваме към разглеждане на точка първа - Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 502 – 01- 96, внесен от Министерски съвет на 23.11.2015 г. - за второ четене.
  Гости по тази точка са:
  Представители на Министерски съвет
  Очакваме вицепремиерът и министър на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова, която е заявила присъствие.
  Гости са също така
  Г-н Антон Герунов – началник на политическия кабинет на г-жа Румяна Бъчварова в Министерски съвет
  Г-н Божидар Божанов – съветник в политическия кабинет на г-жа Румяна Бъчварова в Министерски съвет
  Г-н Атанас Славов – съветник в политическия кабинет на г-жа Румяна Бъчварова в Министерски съвет
  Предполагам, че всички сте получили от вносителя предложенията , направени от господин Антоний Тренчев и група народни представители, като имаме предвид, че това са единствените предложения, това което ми беше поне докладвано, по самия законопроект. Така че ще помоля някой от Министерски съвет да потвърди становището и също да спомене за предложенията в самото писмо, тъй като те са по друг закон – Закона за електронната идентификация, в Преходни и заключителни разпоредби предполагам, че би трябвало да се включат. От Правна дирекция също ще потвърдят. Очакваме също и те да присъстват на заседанието.
  Заповядайте докато дойде госпожа Бъчварова да ни запознаете със становището по предложението. Благодаря.
  Г-Н АНТОН ГЕРУНОВ: Благодаря и аз.
  Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, преди всичко благодаря за времето и наистина интензивната работа, която имаме по Закона за електронното управление. Знаете, че той е много важен закон, с национално значение, който отива отвъд тесните граници на електронното управление и във философията на по-добро предоставяне на административни услуги на гражданите.
  В конкретиката на предложенията на народният представител г-н Антони Тренчев бих искал да потвърдя пълното съгласие с духа на законопроекта, което беше кодирано в Народното събрание на подпис на госпожа Румяна Бъчварова с наш изходящ № 01 – 01- 75 с днешна дата.
  Ще ми позволите докато госпожа Бъчварова се подготви да изчета началото на становището.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Ще Ви помоля тези предложения, които са нови за народните представители да представите, тъй като сме на второ четене. Вие вече сте изразили становище на първо четене, просто тези предложения, които са в края на вашето писмо само с една – две думи да ги представите, за да можем да минем към самия законопроект, който знаете че е доста дълъг.
  Г-Н АНТОН ГЕРУНОВ: В общи линии изказваме подкрепа на всички предложения на народният представител и също така внасяме допълнителни предложения. Както знаете Законът за електронната идентификация премина успешно на второ четене в Пленарна зала и вече е в сила. Тъй като органът по електронната идентификация в Закона за електронната идентификация беше министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а съответно органа, в който се случваше Центъра за идентификация беше самото министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се налага, тъй като тези функции вече ще бъдат в новата Държавна агенция Електронно управление да има промени в новоприетия Закон за електронната идентификация, които подчертават, че функциите по електронната идентификация ще бъдат вменени на председателя на Държавната агенция Електронно управление. Затова си позволяваме да предложим чрез Преходни и заключителни разпоредби да бъдат променени някои членове на влезлият вече в сила Закон за електронната идентификация.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря Ви.
  Предложенията не са отразени в докладът, но ще видим в края на доклада по какъв начин да бъдат вмъкнати.
  Да преминем и към самия законопроект – Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление.
  Работната група подкрепя текста по вносител за наименованието на закона. Нека да гласуваме колеги.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Работната група подкрепя текста по вносител за § 1.
  Има ли изказвания. Не виждам. Нека да гласуваме.
  Който е за § 1, моля да гласува.
  Гласували „за” – 8, против – няма, въздържали се – 1.
  Прима се.
  Преминаваме към § 2.
  Тук доколкото знам имаме корекции от Правна дирекция. Моля да ги представите.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА: Направили сме редакция, в която е включено и предложението на народните представители Антони Тренчев и група народни представители.
  В §2, чл.4 се правят следните изменения и допълнения:
  Създава се т.1. Създава се нова ал.2.
  „(2) Като вътрешна електронна административна услуга се извършва и друг обмен на електронни документи, с които се предоставя информация между административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги”.
  2.Досегашната ал.2 става ал.3 и в нея думите „При липса на технологична възможност за автоматично подаване и в” се заличават.
  3. Създава се ал.4 и 5:
  „(4) Първичен администратор на данни няма право да поставя допълнителни изисквания или да предвижда друг ред за обмена на данни, различни от уредените в закона.
  (5) Историята за обмена на данни по ал. 1 се съхранява за срок десет години. Лицата имат безплатен достъп до нея за данните, отнасящите се до тях ”.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря Ви.
  Колеги, имате думата. Заповядайте господин Вълков.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Това, което беше прочетено ние го нямаме като текст. При нас е дадено предложение, което е за създаване на § 1а от Антони Тренчев и група народни представители и след това идва § 2.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Действително редакционно е отнесено не на систематичното му място, но тъй като касае чл.4, ние сме го поставили след чл. 4. Предложението касае изменение в чл.4, поради което ние сме го поставили на систематичното му място.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря Ви.
  Колеги, дебати, коментари по този параграф.
  Г-Н АНТОН ГЕРУНОВ: Уважаеми колеги, ние вече го обсъдихме на работна група и сме съгласни с предложената редакция от колегите от Народно събрание.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря.
  Някой от народните представители. Не виждам. Нека да го гласуваме по начинът, по който беше изчетен §2.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 8, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към § 3.
  Работната група подкрепя текста по вносител за § 3. Има ли изказвания за § 3. Не виждам. Нека да гласуваме § 3.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 8, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към § 4.
  За § 4 има отбелязано от Правна дирекция коментар.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Текстът е съгласуван, с изключение на разместването на систематичното място в ал.5. Първо са поставени заместник министър – председателите и след това министрите. Това е чисто редакционна поправка.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Тук става дума само за редакционна промяна.
  Колеги, коментари, въпроси. Не виждам. Поставям § 4 за гласуване по начинът, по който беше казан, с корекцията на Правна дирекция.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 8, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към § 5 по вносител. Тъй като този параграф е от 15 страници, ще го разглеждаме член по член, като започваме с чл. 7а.
  Предлагам първо да гласуваме наименованието на Глава първа, Раздел I.
  Управление на дейностите в областта на електронното управление.
  Раздел I. Държавна агенция „Електронно управление”. Статут.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към чл.7а по вносител. Няма предложения. Има ли коментари. Не виждам. Нека да гласуваме чл.7а.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Член 7б по вносител.
  Има предложение от народния представител Антони Тренчев и група народни представители.
  В § 5, новия член 7б се правят следните изменения:
  „а) Чл. 7б. (1) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър председателя за срок от 5 години.
  б) В ал. 4 след думите „заместник председатели” се добавя запетая и думите „които се определят с решение на Министерски съвет по предложение на председателя на агенцията и отговарят на условията по ал. 2”.
  в) създава се нова ал.5 със следния текст:
  (5) Председателят може да бъде освободен преди изтичане на мандата:
  1. по негово искане
  2. по несъвместимост
  3. при смърт или поставяне под запрещение
  4. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца
  5. когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда.
  6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.
  7. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  г) създава се нова ал. 6 със следния текст:
  (6) В случай на освобождаване по ал.5, както и при смърт или поставяне под запрещение на председателя на агенцията, Министерския съвет определя нов председател при условията и по реда на чл. 76 , ал. 1 и 3 до края на мандата.
  д) създава се нова ал.7 със следния текст:
  (7) Председателят и заместник председателите не могат да заемат длъжност или да извършват дейност по чл.19, ал.6 от Закона за администрацията”.
  Работната група подкрепя предложението.
  Заповядайте за коментари и изказвания.
  Заповядайте, господин Иванов.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: По чл. 7б, ал.2 от внесеният законопроект. Защо е отпаднала ал.2, не я виждам тук във внесеното предложение?
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Това е предложение на н.п. Антони Тренчев и група народни представители. Тя си остава по вносител.
  Други изказвания. Заповядайте от Правна дирекция.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: В проведеното заседание на работната група се повдигна въпросът, и то от наша страна, дали в ал. 2 по отношение на лицето, което трябва да бъде назначено за председател да се изисква да има висше образование с образователно квалификационна степен магистър, т. е. дали ще бъде възприето, да се обсъди.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Този въпрос трябва да го отправим към вносителите и към народните представители за становище.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Предложението на вносителят е да има висше образование.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Степен бакалавър също се води за висше образование. Това ви е въпросът всъщност.
  Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Понеже тази степен е малко по-назад във времето, може би ще има проблем при назначаването за тълкуването. Не виждам какво ще промени по същество, освен презумцията, че примерно някой може да бъде назначен, ако не си е завършил магистърското образование, но то е свързано с 5-годишен опит.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Имайки предвид, това е мое мнение разбира се, агенцията и на какъв ресурс е нивото, според мен трябва да запишем изрично, че се изисква магистър. Това е поне моето становище.
  Заповядайте, господин Свиленски.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Уважаеми колеги, аз гласувам „въздържал се” по законът, но ние нали приехме скоро промени в закона за държавния служител, където там казваме какво образование трябва да имат шефове на агенции. Аз мисля, че това е регламентирано. Не знам дали това също не е записано магистър.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин Свиленски, в момента вървят промените в Закона за държавния служител и не се знае какво ще се приеме. Затова е по-добре да го запишем и тук. Ако се приеме в Законът за държавния служител това няма да е излишно.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Госпожа Бъчварова е права, защото преди години хората, които са завършвали не е имало това разделение.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Те всички са магистри.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Колеги, какво предлагате. Да остане висше образование или да запишем магистър. Вносителят има ли нещо против да запишем магистър.
  Поставям на гласуване изчетеният текст с това предложение, което беше направено от Правна дирекция с предложението изрично да бъде написано, че висше образование магистър се изисква за самата длъжност.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се -1.
  Приема се.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Алинея 6 на чл.7б е с подобрена редакция.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Кажете всички промени по чл.7б, за да можем да гласуваме целият член.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА:
  „Член 7б (1) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерски съвет и се назначава от министър председателя за срок 5 години.
  (2) За председател може да бъде назначено лице, което има завършено висше образование с образователна квалификационна степен магистър и най-малко петгодишен опит в управлението и координирането на проекти в сферата на информационните технологии или електронното управление.
  (3) Председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с бюджет.
  (4) При осъществяване на своите функции председателят на агенцията се подпомага от заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията и отговарят на условията по ал. 2”.
  Това е предложението на народните представители.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Това е предложението на н.п. Антони Тренчев и група народни представители с вносителя.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА: Ние сме корпорирали текста на предложението с текста на вносителя.
  „(5) Председателят може да бъде освободен преди изтичане на мандата:
  1. По негово искане
  2. При несъвместимост с изискванията на чл.7б, ал.2”.
  Тук сме добавили текста на работната група „с изискванията на чл.7б, ал.2”.
  ПРЕД. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Кадиев.
  Г-Н ПЕТЪР КАДИЕВ: Тук са упоменати заместник- председателите, без да е упоменат броя. Има ли някъде упоменат броят на тези земестник-председатели.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Моля на микрофона от Правна дирекция да отговорите на господин Кадиев.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Има закони, в които е определена точната бройка, а има закони в които това се определя с Правилника за устройство и дейността. Различен е подхода.
  Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Става въпрос за един съвсем нов тип дейност и е възможно развитието на тези дейности. Мисля, че е добре да остане в правилникът, за да дадем възможност да се обхване цялата материя , ако това се налага.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Моля да изчетете текстът, който касае ал.2, т.2 на ал.5.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА:
  „(5) Председателят може да бъде освободен преди изтичане на мандата:
  3. По негово искане
  4. При несъвместимост с изискванията на чл.7б, ал.2”.
  Ние предлагаме да бъде уточнено несъвместимост с какво, като е добавен текста „с изискванията на чл.7б, ал.2”.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Въпросът ми тук е, че той тези изисквания ги е покривал при започването и те не могат да му бъдат отнети по никакъв начин.
  Г-Н АНТОН ГЕРУНОВ: Уважаеми колеги, ние предложихме установяване на несъвместимост в случай, че при кандидатстването е представил не дай си боже фалшива диплома. Това е регламентирано формално за неговото освобождаване.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Караджов.
  Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Искам само да внеса уточнение, че примерът с дипломата изобщо не попада в този правен режим и че всъщност когато е дадено разрешение и той е назначен за председател с фалшива диплома, с разкриването на обективната истина ще изпадне в някоя от формите на недействителност, поради което и акта на назначаването му ще стане унищожаем и когато органа си прецени, той ще го унищожи на това основание. А несъвместимост доколкото си спомням по критериите на законът е когато възникне някаква роднинска или друга форма на близост, например съпружеска, при случването на това нещо, вече да има възможност съответния човек да бъде освободен от тази длъжност, т.е. един от двамата трябва да разреши проблема с несъвместимостта. Благодаря.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Тогава при това уточнение би трябвало да отпадне тази добавка на ал.5, т.2, а само да остане „при несъвместимост”.
  Заповядайте, господин Славов.
  Г-Н АТАНАС СЛАВОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Тогава, когато се установи несъвместимост в рамките на производство по установяване на конфликт на интереси, това е самостоятелно основание за прекратяване на правомощията по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Така че предлагам просто да отпадне от тук, защото има по друг специален закон, по който това се установява.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Само да остане „при несъвместимост” или да отпадне цялото.
  Текстът е по вносител, така че си остава.
  Това е предложението на н.п. Антони Тренчев и група народни представители.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА.
  „3. При смърт или поставяне под запрещение
  4.При фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.
  5. Когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда.
  6. При тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.
  7. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.
  Работната група е дала редакция на ал.6 на предложението на вносителя и редакцията звучи по следния начин:
  „(6) При смърт или предсрочно освобождаване на председателя на агенцията Министерския съвет в срок до един месец определя нов председател, който довършва мандата”.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Коментари по това предложение. Моля да прочетете ал.7.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА:
  „(7) Председателя и заместник-председателите не могат да заемат длъжност или да извършват дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията”.
  В предложението на народните представители не се казва за ал. 5 дали става съответно ал. 8.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Това е техническа редакция.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА:
  Текстът на ал. 5 става ал. 8, с една корекция и звучи по следния начин:
  „(8) В 10 дневен срок след назначаването си председателят публикува на интернет страницата на агенцията и прави публично представяне на концепцията си за развитие на електронното управление и концепцията си за осигуряване на приемственост и устойчивост на държавната политика в тази сфера”.
  Заменили сме думата „визията” с думата „концепция”.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Това е съгласувано с вносителя. Коментари има ли колеги.
  Подлагам на гласуване целият чл.7б, с корекциите които бяха изчетени.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към чл. 7в, където имаме предложение от н.п. Антони Тренчев и група народни представители.
  Вие имате предвид обобщеният текст на вносителя с предложенията.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА: Има една правно техническа корекция.
  „Правомощия на председателя на агенцията:
  Чл.7в. Председателят на агенцията:
  1. провежда държавната политика в следните области:
  а) електронното управление;
  б) електронните удостоверителни услуги;
  в) електронната идентификация;
  г) мрежовата и информационната сигурност;
  д) инфраструктурата за пространствена информация;
  е) информацията от обществения сектор в машинно четим формат;
  2. разработва и предлага да приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации;
  3. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет стратегия за развитие на електронното управление в Република България;
  4. одобрява секторните стратегии за развитие на електронното управление и утвърждава и контролира изпълнението на плановете за реализацията им;
  5. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет единна политика за информационните ресурси и дава методически указания и координира нейното изпълнение;
  6. дава методически указания и координира изпълнението на политиките за мрежовата информационна сигурност , свързани с функционирането на електронното управление;
  7. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите за прилагане на изискванията за вътрешния оборот на електронни документи и тяхното последващо архивиране, както и на документи на хартиен носител в администрациите;
  8. осъществява координация между административните органи, лицата по чл.1, ал.2 и други лица относно електронното управление;”
  В т.9 има едно уточнение, което направи господин Славов.
  „9. осъществява преглед на съответствието с утвърдените политики, стратегически документи и програми, дава насоки и съгласува документите по чл.7г, ал.2, т.1 и 2 в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии на всички администрации по ред, определен в наредбата по чл.7г, ал.6”.
  10. участва в приоритизирането, координира и контролира реализирането и поддържането на електронни административни услуги и информационни системи в администрациите;
  11. подпомага разработването и утвърждава проектни предложения, координира и контролира изпълнението на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;
  12. удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност и осъществява контрол върху администрациите за спазване на тези изисквания;
  13. координира и подпомага интеграцията на информационните системи за електронно управление на административните органи с тези на държавите – членки на Европейския съюз;
  14. реализира проекти за електронно управление със значение за всички администрации;
  15. изгражда, развива и поддържа споделените ресурси на електронното управление;”
  В точка 16 имаме една правно техническа корекция.
  „16. Изгражда, води и поддържа регистрите по този закон”.
  17. Изгражда и поддържа единен портал за достъп до електронни административни услуги.
  18. реализира и поддържа публично национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните системи в администрациите;
  19. дава методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в интегрирана платформа за отворени данни, уредена в Закона за достъп до обществена информация”.
  Тук конкретизираме кой е закона.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Това е съгласувано с вносителя.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА:
  „20. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на национална инфраструктура за пространствена информация и осъществява правомощията на Закона за достъп до пространствени данни;
  21. изгражда и поддържа национален Център за електронна идентификация и осъществява функции във връзка с електронната идентификация по ред, определен със Закона за електронна идентификация;”
  Тук също отново конкретизираме закона.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предлагам да четете точките, по които има промяна.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА:
  В точка 22 изписваме правилно регламента.
  Ще чета точките, в които има промяна.
  В т.24 отпада думата „външни”.
  „24. приема програма за привличане на висококвалифицирани експерти в сферата на информационните и комуникационните технологии с цел подпомагане развитието на електронното управление;
  „26. контролира изпълнението на изискванията по чл. 58б;”
  Тук думата „следи” е заменена с думата „контролира”.
  Точка 27 предлагаме да отпадне, тъй като се намира на систематичното място в чл.65, където са административно наказателните разпоредби.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Нека да гласуваме текстът на вносителя с предложенията на н.п. Антони Тренчев и група народни представители и бележките на Правна дирекция, които ни бяха прочетени.
  Колеги, имате ли изказвания. Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9 , против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към чл.7г, в който също виждам, че има правно технически бележки на Правна дирекция.
  Заповядайте да ни ги представите.
  Г-Н ЯВОР :
  Член 7г, ал.1.
  Чл.7г (1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации”.
  В ал. 2 само думата „аналитична” отпада.
  (2) В рамките на бюджетния процес всички административни органи са длъжни предварително да съгласуват с председателя на агенцията разходите в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, като предоставят информация за:”
  Промени в т.1, 2 и 3 няма.
  В точка 4 сме записали „текущите и годишните отчети”.
  В ал.3 няма промени.
  В ал.4 текста се променя както следва:
  „(4) Информацията се подава по електронен път от служители, определени от административния орган. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното й въвеждане”.
  В ал. 5 думите „за всички” отпадат.
  „(5) Достъпът до данните от информационната система по ал.1 е свободен и безплатен”.
  В ал. 6 също има промени:
  „(6) Условията и редът за представянето на информацията се определят с наредба, приета от Министерския съвет”
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: В ал. 1 е записано: „(1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа информационна система...”. Защо е променен текстът?
  Г-Н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Колеги, има две практики. Едната е към административният орган да се създават някакви регистри, а другата е когато се вменяват директно правомощията на председателя. Има два модела.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА: Действащият закон казва: „Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията води регистър за оперативна съвместимост”.
  Предложението на вносителите е към агенцията да се създаде друг регистър, за да бъде еднаква терминологията и начинът на изказа.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Господин Иванов, удовлетворен ли сте от отговора.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Да, господин председател.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Колеги, ако няма други коментари да преминем към гласуване на чл.7г по начинът, по който ни беше прочетен от Правна дирекция с направените корекции.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9 , против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Следващият член е 7д. Виждам също нанесени корекции от Правна дирекция. Заповядайте да ни запознаете.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА: Променено е наименованието на члена, вместо „Контрол на проекти и дейности” да се запише „Регистър на проекти и дейности”. Кореспондира с текстът на самия член, поради това сме го променили.
  Чл.7д (1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа.
  В т.5 е следващата корекция.
  „5. Изпълнението на проектите и дейностите и постигнатите резултати от изпълнението, включително финансов ефект и оценка на качеството на изпълнение”.
  Думите „удовлетвореност на съответната администрация и гражданите” се заменят с „оценка на качеството на изпълнение”.
  (3) Регистърът се поддържа като електронна информационна система, в която служители, определени от съответния административен орган, вписват информацията. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното й въвеждане”.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Други корекции има ли в чл.7д.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Само искам да ни дадете една възможност при окончателното оформяне на законопроектът да прецизираме ал.2 относно използвания термин „разбивка”. Просто с Министерството на финансите и вносителят още един път ще прецизираме дали действително термина е „разбивка”.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Вносителят, заповядайте.
  Г-Н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Това е терминът, който е записан в информацията по ал.1 – задължително включва разбивка по единната бюджетна класификация и по общия терминологичен речник.
  Колеги, това е стандартният термин, който Министерство на финансите използва, но ние сме на разположение разбира се за прецизирането му
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Ще ви помоля все пак да има някакво прецизиране ако се налага. Имаме ли коментари колеги по предложенията и корекциите, които ни бяха прочетени. Терминът „разбивка” е в ал. 2 на чл. 7д.
  „(2) информацията по ал.1 задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация и по общия терминологичен речник”.
  Ако се наложи ще го прецизираме и в зала разбира се.
  Г-Н ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ: Терминът „разбивка” се използва и в новия Закон за обществените поръчки и в европейското законодателство по отношение точно когато се коментират тези СРV кодове.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Приехме, че това е терминът, ако се наложи ще го променим в зала.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря ви.
  Подлагам на гласуване чл.7д по начинът, по който ни беше прочетен.
  Г-Н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: В работната група коментирахме текстовете по ал. 4 и ал. 5. Аз не знам дали колегите ги прочетоха, там отпаднаха някои текстове.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Колегите отразиха тези поправки. Благодаря.
  Гласуваме чл.7д с корекциите и поправките, които ни бяха прочетени от Правна дирекция.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към следващият чл.7е. Също виждам корекции на Правна дирекция. Заповядайте да ни ги представите.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА: Регистър на информационните ресурси вместо „ Управление на информационните ресурси” е заглавието на члена.
  „Чл.7е (1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа регистър на информационните ресурси, който съдържа информация за:
  1. информационните ресурси, с които разполагат административните органи, с изключение на тези, чието предназначение за работа и съхранение на класифицирана информация”.
  В т.2 няма корекции
  „(3) Регистърът се поддържа като електронна информационна система, в която служители, определени от съответния административен орган вписват информацията. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация”.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Вносителят е съгласен с тези корекции. Колеги, коментари. Не виждам.
  Гласуваме чл.7е по начинът, по който ни беше представен с корекциите от Правна дирекция.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към чл.7ж.
  Тук също виждам, че има корекции от Правна дирекция. Заповядайте да ни ги представите.
  Г-ЖА НЕВЯНА ГРИГОРОВА:
  „Чл.7ж (3) Председателят ежегодно изготвя и в срок до 30 август внася в Министерския съвет за одобрение отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност”.
  Изречение второ отпада. Работната група предлага да се включи в устройствения правилник на агенцията.
  Изречение трето остава: „Отчетът и годишният план се публикуват на интернет страницата на агенцията”.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Коментари.
  Заповядайте, господин Ташков.
  Г-Н АТАНАС ТАШКОВ: Налага се да излизам, упълномощавам господин Вълков да гласува от мое име.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря Ви.
  Нека гласуваме чл.7ж, както ни беше изчетен с редакцията на Правна дирекция.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към чл.7з. По този член няма колекции.
  Гласуваме чл.7з по вносител.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към чл. 7и. По него има корекции от Правна дирекция. Заповядайте.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: В работната група се постави въпросът относно издаването на тези задължителни разпореждания до административните органи и не обсъждахме дали да има нова редакция, какви са тези актове, начина им на обжалване.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: По вносител може ли малко разяснения ако обичате. Става дума за текстът ”издава задължителни разпореждания”.
  Заповядайте, господин Славов.
  Г-Н АТАНАС СЛАВОВ: Благодаря, господин председател.
  Става дума за следното. Председателят на агенцията да може да задължи органите, до които се отнася прилагането на закона и лицата по чл. 1, ал. 2 да изпълнят конкретни разписани в закона изисквания. Тук се касае за индивидуални актове по прилагането на закона, а не за нормативните актове, които се приемат и се въвеждат със закона. За да няма спор дали разпорежданията какъв вид акт са, предлагаме изрично да запишем, че става дума за заповеди на председателя , индивидуален административен акт. Така че да могат тези заповеди да се отнасят като индивидуални административни актове.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Може ли изрично да запишем в редакцията този текст.
  Г-Н АТАНАС СЛАВОВ: Да, председателят на агенцията издава заповеди до административните органи и лицата относно спазването на изискванията.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Бихте ли прочели отново предложението ви.
  Г-Н АТАНАС СЛАВОВ: „Председателят на агенцията издава заповеди до административните органи и лицата по чл.1, ал.2 относно спазването на изискванията по този закон”.
  Колегите поставиха въпросът доколко задължителните разпореждания не са свързани с някаква процесуалност, т.е. процесуално действие, което се извършва по смисъла на процесуалните закони. Има практика в други държавни агенции председателите да издават задължителни разпореждания, но така или иначе дори да остане текстът „задължително разпореждане”, той ще бъде формализиран в заповед. Актът, който ще се издаде е заповед. Така че е въпрос вече на преценка. Заповед е формално юридически ясно и не повдига въпроси.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Иванов.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Един въпрос. Ще важат ли за министрите тези задължителни разпореждания, заповеди и т.н.
  Г-Н АТАНАС СЛАВОВ: Да, да всички органи по отношение на спазването на конкретните изисквания на закона във връзка с осигуряване на електронната сигурност и съвместимост, т.е. това са специфични актове във връзка с прилагането на този закон и от тази гледна точка закона изрично дава компетентност на председателя, т.е. това не са общите заповеди, които се издават по смисъла на Административно процесуалния кодекс. Това са специфични заповеди по смисъла на този закон.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Тук имайки предвид йерархията ще излезе, че един председател на държавна агенция може да заповядва на вицепремиер.
  Въпросът е този текст може ли да бъде изчистен правно. Доколкото разбирам предложението е самият термин „задължителни разпореждания” да се замени със „заповед”. Това ли предлагате.
  Г-Н АТАНАС СЛАВОВ: Ние всъщност сме предложили по вносител „задължителни разпореждания”.
  Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Аз мисля, че трябва да остане терминът „задължителни разпореждания”.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Да го оставим както е по вносител, а вече в зала ако има някакви други предложения ще се промени или до тогава ако се измисли някакъв вариант, който е по-приемлив ние можем да направим редакционно предложение.
  Предлагам да гласуваме чл.7и както е по вносител, като молбата ми е ако може да се измисли нещо по-приемливо от правна гледна точка да го направим в зала като редакционно предложение.
  Някакви други предложения.
  Г-Н СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ: При положение, че ние така или иначе няма да приемем целия законопроект днес, чл.7и да го оставим за следващо гласуване, да се прецизират текстовете и тогава да го обсъдим. Ние така или иначе няма да приемем днес целия законопроект, в зала няма да го внасяме на части. Член 7и да го оставим за разглеждане на следващо заседание.
  Г-Н ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ: Всъщност текстът е взаимстван от чл. 27, ал. 1 от Закона за ДАНС, където по същия начин е формулиран текста. Особеността е, че всъщност адресати на Закона за електронното управление не са само държавните органи, а така също и организации, осъществяващи публични функции и такива, които предоставят обществени услуги. Всъщност когато става въпрос за задължителни разпореждания към административен орган формата е заповед, когато става въпрос да други частно правни субекти, колегите ще кажат, но самата форма на акта не е толкова важна. Важното е, че разпорежданията са задължителни и са конкретни по спецификата на закона и това е един от най-силните инструменти в този закон. Така че е хубаво по възможност да запазим текстът, който е по вносител. Законът за ДАНС не случайно е формулиран по този начин.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Нека да гласуваме предложението както е по вносител. Имаме време до влизане в зала ако има някакви редакции да ги предложим.
  Поставям на гласуване чл.7и както е по вносител.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Заповядайте за процедура.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз имам един въпрос към вас и към Правна дирекция. Сигурни ли сме колеги, че всички тези предложения, които са направили вносителите, защото разбрах, че в работната група не е имало народни представители, са редакционни. Всички разбираме какво значи редакционни предложения, докато тук доста неща променихме извън обхвата на редакционност, а сме в хипотезата между първо и второ гласуване, където промени могат да правят само народни представители или да припознават предложения. Аз досега не чух нито един колега да припознае предложение от някой вносител. Четат ни се едни промени от колегите, които са били в някаква работна група с вносителите, никой от нас не е участвал и ние сега не знам каква процедура сме – първо, второ гласуване или някаква нова извън правилника.
  Ако може да ми отговорите ще бъде добре, защото ми се струва, че по този начин приет закона подлежи най-малкото на критика.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Господин Свиленски, единственото нещо, което е извънредакционно, това са текстовете които са обединени между, вносител и предложенията на Антони Тренчев и група народни представители. Докато четем самите редакции, ако имате забележка към някоя конкретна кажете и ако смятате че не е редакционна, тогава може някой от народните представители да заяви самата промяна. До момента аз не чух някаква обструкция от ваша страна. Единственото, което са обединявали това са предложения на народни представители, по които самата работна група няма обструкции, но и тях ги прочитаме, за да може в момента да изкаже такива. Ако вече на Правна дирекция тези коментари, които правите мислите, че не са редакционни просто кажете за конкретния случай, за да можем да го дискутираме и ако трябва да се вземе някакво решение от народните представители.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз затова помолих от Правна дирекция да кажат дали това, което сме гласували до момента са само редакционни поправки, дали няма поправки по смисъл.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Това са правно технически поправки, препратки, изчистване на термини и внасяне на яснота в текстовете.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Продължаваме нататък.
  Заповядайте, господин Кадиев.
  Г-Н ПЕТЪР КАДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Налага се да изляза, затова моят глас го давам на г-н Иванов.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Продължаваме нататък с чл.7к. Заповядайте от Правна дирекция.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Искам да обърна внимание на следното. Тъй като поради празничните дни беше невъзможно работната група да се събере с колегите от Министерски съвет, с обсъждането на текстовете, които касаят редакции и прецизиране на някои разпоредби сме стигнали до тук.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Имате предвид, че по-нататък не сте прегледали правно технически самите текстове.
  Колеги, за мен е много важно да знаем, че законът който е минал през комисия е съгласуван с вас и тези правно – технически детайли са изчистени, имайки предвид че това е чисто нов законопроект, който за пръв път се приема. Не е нещо, на което сме стъпили и само изменяме.
  На днешното заседание стигнахме до чл.7к.
  Предлагам да продължим обсъждането на законопроекта на следващото заседание на комисията.
  Закривам заседанието.

  Край на заседанието: 18.00 часа


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:

  /Настимир Ананиев /
  Форма за търсене
  Ключова дума