Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
17/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.
  Комисията по културата и медиите на заседание, проведено на 17 ноември 2015 г. обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г. № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.
  В обсъждането участваха представители на Министерството на културата, Министерството на финансите, Българската телеграфна агенция, Българското национално радио, Българската национална телевизия и Съвета за електронни медии.
  Заместник-министърът на културата г-н Боил Банов представи бюджета на Министерството на културата.
  Държавният бюджет за 2016 г. беше представен от г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите.

  * * *
  Проектобюджетът за 2016 г. предвижда разходи на Министерство на културата в размер на 139 547,5 хил. лв., като от тях за текущи разходи са 134 863,8 хил. лв. и за капиталови разходи 4 683, 7 хил. лв.
  Разходите по бюджета на министерството са насочени към осъществяването на:
  - политика в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство;
  - политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование;
  - бюджетна програма „Администрация”.

  * * *
  Предвидената сума от централния бюджет за Българската телеграфна агенция е в размер от 4 385,0 хил. лв. и е предназначена за финансиране на дейности, които Агенцията осъществява като национален независим информационен институт на Република България.
  За Съвета за електронни медии в законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. са предвидени приходи в размер от 1 200,0 хил. лв. и разходи в размер на 1 235,0 хил. лв.
  Законопроектът за държавния бюджет за 2016 г. предвижда трансфер за Българското национално радио в размер на 42 112,0 хил. лв. Разходите на БНР са за осъществяване на основните цели на обществения оператор по подготовката, създаването и разпространението на националните и регионалните радиопрограми. Капиталовите разходи по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 3 900,0 хил. лв.
  За Българската национална телевизия в законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. сумата е 65 147,0 хил. лв. Капиталовите разходи в т.ч. по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 8 100,0 хил. лв. Средствата за БНТ основно са за създаване и разпространение на националните програми БНТ 1, БНТ 2, БНТ HD, БНТ „Свят” и за регионални програми.

  * * *
  В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. се отлага за следващо време действието на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 на Закона за радиото и телевизията, съответно за 2016 и 2017 г.
  С § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. се уреждат изменения в Закона за закрила и развитие на културата, създава се нов раздел, с който се урежда финансирането на държавни културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.

  * * *
  Народните представители от парламентарните групи на: Политическа партия ГЕРБ, „Реформаторски блок”, „Патриотичен фронт”, „АБВ” подкрепят законопроекта за държавния бюджет за 2016 г., но изразиха безпокойство за параметрите за сектор култура и медии.
  Народните представители от парламентарната група на „БСП – лява България” изразиха тревога в частта бюджети на БТА, СЕМ, БНР и БНТ. По същество няма увеличение на разходите и не са предвидени увеличения на заплатите на работещите в сферата на културата, където средната работна заплата в момента е под 430 лв.. Въпреки разликата в абсолютни стойности от държавния бюджет за 2016 г. с близо 12 870,9 хил.лв. делът за сектора не надвишава 0,6 % от държавния бюджет.
  Народните представители от парламентарната група „Български демократичен център” и парламентарната група на „Атака” не подкрепиха Бюджет 2016.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване със следните резултати:
  1. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2: „За“ - 0 „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 16;
  2. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и 2: „За“ - 11, „Против“ - 1, „Въздържал се“ – 4.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2, № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Полина Карастоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума