Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
16/06/2016

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 554-01-128, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 8 юли 2015 г. и приет на първо гласуване на 4 февруари 2016 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 554-01-128, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 8 юли 2015 г. и приет на първо гласуване на 4 февруари 2016 г.


  Проект!
  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
  (Обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; изм. с Решение № 7 от 2009 г. на Конституционния съд - бр. 80 от 2009 г., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г., бр. 16 от 26.02.2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл.14, ал.1, т. 13, буква „в” думите „както и тяхното преместване или премахване” се заменят със „със статут на културна ценност, както и тяхното премахване”.

  Предложение от н.п. Вили Лилков и група народни представители
  В § 1 досегашният текст става т. 1 и се създава нова т. 2, с която се изменя ал. 2 на чл. 14, както следва:
  „(2) Проектите и инициативите по ал. 1, т. 13 , буква „а” се съгласуват след решение на Специализирания съвет по чл. 64, ал. 2, тези по ал. 1, т. 13, буква „б” се съгласуват след решение на Специализирания съвет по чл. 99, ал. 2, а тези по ал. 1т. 13, буква „в” – след решение на Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства, създаден към министър на културата.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Иван Иванов и н.п. Валентин Павлов
  В § 1, в чл. 14, ал. 1, т. 13, буква “в“ думите „както и тяхното преместване или премахване“ се заменят със „със статут на културна ценност, както и тяхното преместване или премахване”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.

  § 2. В чл. 17, ал.1 се създава т.3:
  „3.създават в общините с териториално деление, специализирани звена от наличната численост на общинската администрация, които се състоят най-малко от три лица, отговарящи на изискванията по чл.164, ал.2.”

  Предложение от н.п. Вили Лилков и група народни представители
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Дора Янкова и група народни представители
  Параграф 2 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Иван Иванов и н.п. Валентин Павлов
  Параграф 2 се изменя както следва:
  „§ 2. В чл. 17, ал. 1, се създават нови т.З, т.4, т.5 и т.6 със следното съдържание:
  3. В рамките на утвърдената численост на общинската администрация могат да създадат специализирани звена в плановите икономически райони съгласно Закона за регионалното развитие: за Югозападен район - в Столична община, за Южен централен район - в община Пловдив, за Югоизточен район - в община Бургас, за Североизточен район - в община Варна, за Северен централен район - в община Велико Търново и за Северозападен район - в община Плевен. Звената се състоят от най-малко три лица, отговарящи на изискванията на чл. 164, ал.1 и 2, и издават писмени становища по чл. 84, ал.2 за обекти, които не са категории „световно значение“ и „национално значение”.
  4. звената по т.З могат да издават писмени становища по чл.84, ал.2, по споразумение с общините от съответния планов икономически район.
  5. съставът на специализираните звена по т.З се определя в зависимост от категоризацията и типологията на обектите, описани в чл. 47 и чл.50 от ЗКН.
  6. Специализираните звена подготвят документацията за инвестиционното намерение, съгласно предписанията на НИНКН.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2, който става § 1:
  § 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „както и извършват други дейности, определени в този закон.”.
  2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
  „(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 1, в рамките на утвърдената численост на общинската администрация се създават звена в плановите икономически райони, определени в Закона за регионалното развитие:
  1. за Югозападен район – Столична община;
  2. за Южен централен район – община Пловдив;
  3. за Югоизточен район – община Бургас;
  4. за Североизточен район – община Варна;
  5. за Северен централен район – община Велико Търново,
  6. за Северозападен район – община Плевен.
  (4) Звената по ал. 3 се състоят от най-малко три лица, които отговарят на изискванията на чл. 164, ал. 1 и 2.
  (5) Звената по ал. 3 могат да издават писмени становища по чл. 84, ал. 2, т. 2 за недвижими културни ценности, които не са категории „световно“ и „национално“ значение, намиращи се в общините от съответния планов икономически район.
  (6) Звената по ал. 3 работят под методическото ръководство на НИНКН, чийто представител участва в подбора на специалистите по опазване на недвижими културни ценности, които работят в тях.

  Предложение от н.п. Дора Янкова и група народни представители
  Създава се нов § 2а:
  Създава се чл. 17а:
  „Чл. 17а. (1) В рамките на утвърдената численост на общинската администрация, на основание сключено споразумение между общините, в регионите по Закона за регионалното развитие могат да се създават специализирани звена за опазване на недвижимото културно наследство, както следва:
  1. за Югозападен район – в Столична община;
  2. за Южен централен район – в община Пловдив;
  3. за Югоизточен район – в община Бургас;
  4. за Североизточен район – в община Варна;
  5. за Северен централен район – в община Велико Търново;
  6. за Северозападен район – в община Плевен.
  (2) Звената по ал. 1 се състоят от най-малко три лица, отговарящи на изискванията на чл. 164, ал. 2 и могат да дават писмени становища по чл. 84, ал. 2 до министъра на културата, по споразумение с общините на съответния район, за обекти, които не са с категории „световно значение” и „национално значение”.
  (3) Звената по ал. 1 функционират под методическото ръководство на НИНКН, който съвместно с общините в районите участва и в подбора на специалисти по опазване на недвижимите паметници на културата.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 1.

  Предложение от н.п. Вили Лилков и група народни представители
  Създава се нов § 2б със следния текст:
  „§ 2б. В чл. 19, ал. 1, т. 6 след думите „на недвижимите културни ценности” се добавя текстът „включително в електронен вид” и след думите „архивен фонд” се добавя текстът „включително в електронен вид”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Иван Иванов и н.п. Валентин Павлов
  Създава се нов § 2б със следния текст:
  „§ 2б. В чл. 19, ал. 1, т. 6 след думите „на недвижимите културни ценности” се добавя текста „включително в електронен вид” и след думите „архивен фонд” се добавя текста „включително в електронен вид”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думата „ комплексни“ се заменя със „ заключителни“;
  2. В т. 6 след думите „културни ценности” се добавя „включително в електронен вид, по ред, определен в наредбата по чл. 50, ал. 2” и след думите „архивен фонд” се добавя „включително в електронен вид”.


  Предложение от н.п. Вили Лилков и група народни представители
  Създава се нов § 2в със следния текст:
  „§ 2в. Член 20 се изменя така:
  Чл. 20. (1) Устройството и дейността на НИНКН се определят с правилник, приет от Министерския съвет.
  (2) Директорът на НИНКН се назначава от Министъра на културата след конкурс, въз основа на представена концепция за развитие на системата за опазване на НКН.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1, буква „б“ след думата „конструкции” се добавя „както и проектите на транспортната и техническата инфраструктура, включително”, а думите „на техническата инфраструктура” се заличават;
  б) в т. 2, буква „а” след думите „част „конструкции”“ се добавя „както и проектите на транспортната и техническата инфраструктура, включително”, а думите „на техническата инфраструктура” се заличават;
  в) в т. 3 след думите „част „конструкции”“ се добавя „както и проектите на транспортната и техническата инфраструктура, включително”, а думите „на техническата инфраструктура” се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Въвеждането в експлоатация на строежи по ал. 1, т. 1, извън случаите по чл. 83а, ал. 2, се извършва след положително становище на министъра на културата или на оправомощени от него длъжностни лица, а екзекутивната документация по смисъла на Закона за устройство на територията се съгласува по реда на чл. 84, ал. 1 и 2.“
  4. В ал. 5 думите „премахване изцяло или частично” се заличават.

  Предложение от н.п. Вили Лилков и група народни представители
  Създава се нов § 2г със следния текст:
  „§ 2г. В чл. 83а:
  1. В ал. 2 след „длъжностно лице“ се добавя „ или заповед на директора на НИНКН, в зависимост от категорията на недвижимата културна ценност.”
  2. В ал.4 след „Министърът на културата“ се добавя „или директорът на НИНКН в зависимост от категорията на недвижимата културна ценност”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 4:
  § 4. В чл. 83а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „и ремонти на покриви”;
  2. В т. 2 думите „в интериор” се заличават;
  3. Точка 3 се отменя.

  § 3. В чл.84 се правят следните допълнения:
  1. В ал.2 накрая се добавя „или на специализираните звена по чл.17, ал.1, т.3”.
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) Липсата на писмено становище и заверка в срока по ал. 1 се смята за мълчаливо съгласие.”

  Предложение от н.п. Настимир Ананиев и група народни представители
  В § 3 точка 2 се заличава.
  Комисията подкрепя предложениято.

  Предложение от н.п. Станислав Станилов
  В § 3, в т. 1 (относно чл. 84, ал. 2) накрая се добавя: „а за археологическите паметници – и с Националния археологически институт с музей при БАН”.
  Комисията подкрепя по принцип предложениeто, което е отразено на съответното му систематично място в § 6.

  Предложение от н.п. Дора Янкова и група народни представители
  В § 3:
  1. В т. 1 думите „чл. 17, ал. 1, т. 3” се заменят с „чл. 17а, ал. 1”.
  2. Точка 2 – отпада.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Вили Лилков и група народни представители
  В § 3, т. 1 да се измени така:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  (2) Съгласуването по този раздел за недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони за категории „световно“ и „национално значение” както и за археологически резервати, се извършва от министъра на културата, или от оправомощени от него длъжностни лица, след положително пислгено становище на НИНКН, или след решение на СЕСОНКЦ.
  2. Създава се ал. 7:
  (7) Съгласуването по този раздел за недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони за категории „местно значение“, „в ансамбъл” и „за сведение”, се извършва от директора на НИНКН или оправомощени от него ръководители на териториални звена по чл. 18, ал. 3.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5:
  § 5. Член 84 се изменя така:
  Чл. 84. (1) Съгласуването по този раздел се извършва с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали в срок до 4 месеца от датата на постъпване на съответната документация в НИНКН или в общината, определена по чл. 17, ал. 3. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се внасят:
  1. за недвижими културни ценности с категории “световно значение” и „национално значение”, в техните граници и охранителни зони – в НИНКН.
  2. за недвижими културни ценности с категории „местно значение”, „ансамблово значение” и „за сведение”, в техните граници и охранителни зони – в съответното звено по чл. 17, ал. 3.
  (2) Съгласуването по ал. 1 на инвестиционните проекти и исканията за намеси по чл. 83 се извършва от министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица за:
  1. единични и групови недвижими културни ценности с категории “световно значение” и „национално значение”, в техните граници и охранителни зони - след писмено становище на НИНКН.
  2. единични и групови недвижими културни ценности с категории „местно значение”, „ансамблово значение” и „за сведение” - след писмено становище на съответното общинско звено по чл. 17, ал. 3.
  (3) В случаите по ал. 2, когато единични недвижими културни ценности с категории „местно значение”, „ансамблово значение” и „за сведение” попадат в границите и охранителните зони на групови недвижими културни ценности с категории “световно значение” и „национално значение”, съгласуването по ал. 2, т. 2 се извършва след писмено становище на НИНКН.
  (4) Проектите за планове за опазване и управление, плановите задания, пилотните проекти и други по недвижимото културно наследство, изготвени от НИНКН, се съгласуват по реда на ал. 1 и 2 след становище от Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2.
  (5) За извършване на съгласуването по ал. 2 и 3 се подава заявление до министъра на културата чрез директора на НИНКН, съответно чрез ръководителя на звеното по чл. 17, ал. 3 по образец, утвърден от министъра на културата. Един екзмпляр от документацията се предоставя на НИНКН за попълване на архивния фонд.
  (6) Директорът на НИНКН, съответно в случаите по ал. 2, т. 2 – ръководителят на звеното по чл. 17, ал. 3 се произнася с писмено становище в двумесечен срок от датата на постъпване на заявлението.
  (7) Писмените становища по ал. 6 се изпращат на министъра на културата не по-късно от три дни след изтичане на срока по ал. 6 за изготвянето им.
  (8) Отказът за съгласуване на инвестиционните проекти и на исканията за намеси по чл. 83, се мотивира писмено.
  (9) Отказът по ал. 8 може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (10) За изготвяне на писмените становища по ал. 2 от НИНКН, съответно от общината по чл. 17, ал. 3 се събират такси в размер, определен с тарифата по чл. 19, ал. 2 и в съответната наредба по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.


  Комисията предлага да се създадат § 6, 7, 8 и 9:
  § 6. В чл. 169, ал. 2 накрая се добавя „удостоверено с подпис върху графичните материали”.
  § 7. В чл. 197, ал. 3 числото „2” се заличава.
  § 8. В чл. 200а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Който не изпълни задължението си по по чл. 71, ал. 2 в определения срок, се наказва с глоба в размер на 5000 до 10 000 лева, а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.”
  § 9. Създават се чл. 200г и чл. 200д:
  Чл. 200г. (1) Длъжностно лице, което не изпълни в законоустановения срок задълженията си по чл. 84, ал. 6, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 10 000 лева.
  Чл. 200д. Който реализира инвестиционни проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното преместване или премахване без съгласуване с министъра на културата въз основа на решение на Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства по чл. 14, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.

  Предложение от н.п. Дора Янкова и група народни представители
  Създава се подразделение „Заключителна разпоредба”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Вили Лилков и група народни представители
  Създава се подразделение „Преходни и заключителни разпоредби”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби”

  Комисията предлага да се създаде § 10:
  § 10. (1) Звената по чл. 17, ал. 3 се създават в срок до една година от влизането в сила на този закон.
  (2) До създаването на съответното общинско звено по чл. 17, ал. 3 заявленията за съгласуване по чл. 84, ал. 2 се подават и съгласуването се извършва по досегашния ред, като становищата се изготвят от НИНКН.
  (3) Подадените до влизането в сила на този закон заявления за съгласуване по глава пета, раздел V се разглеждат и довършват по досегашния ред.
  (4) За декларирани и обявени по реда на § 10 и § 12 от преходните и заключителните разпоредби недвижими паметници на културата, които са без определена категория до влизане в сила на този закон, дейностите по чл. 83 и съгласуването се извършва по досегашния ред.

  Предложение от н.п. Дора Янкова и група народни представители
  В Заключителната разпоредба да се създаде § 4:
  § 4. В срок до една година от влизането в сила на този закон Министерство на финансите осигурява финансиране за създаване на система за публичен електронен обмен на информация за недвижимото културно наследство между органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Вили Лилков и група народни представители
  Създава се нов § 4:
  § 4. Актуализацията на регистъра по чл. 19, ал.1, т. 6, създаването и поддържането на специализирана карта и регистри по чл. 19, ал. 1, т. 7 се финансират целево от държавния бюджет, в съответствие със стратегията за електронно управление, по годишни програми, одобрени с решение на МС по предложение на министъра на културата.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 11:
  § 11. Актуализацията на регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 6, създаването и поддържането на специализирана карта и регистри по чл. 19, ал. 1, т. 7 се финансират целево от държавния бюджет, в съответствие със стратегията за електронно управление, по годишни програми, одобрени с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на културата.  Предложение от н.п. Вили Лилков и група народни представители
  Създава се нов § 5 със следния текст: Срокът за изготвяне и приемане на Наредбата по чл. 69, ал. 4 е 30.09.2016 г.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Вили Лилков и група народни представители
  Създава се нов § 6 със следния текст:
  „Срокът за изпълнение на мерките по чл. 19, ал. 1, т. 6 е две години от влизане на закона в сила.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 12:
  § 12. Дейностите по чл. 19, ал. 1, т. 6, свързани с актуализацията и воденето на публичния регистър на недвижимите културни ценности и на националния документален архивен фонд в електронен вид, се изпълняват в срок до две години от влизането в сила на този закон.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Славчо Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума