Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
15/11/2016 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.

  Комисията по културата и медиите на заседание, проведено на 15 ноември 2016 г. обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016г.
  В обсъждането участваха представители на Министерството на културата, Министерството на финансите, Българската телеграфна агенция, Българското национално радио, Българската национална телевизия и Съвета за електронни медии.
  Министърът на културата г-н Вежди Рашидов представи бюджета на Министерството на културата.

  Държавният бюджет за 2017 г. беше представен от г-жа Росица Спасова, началник отдел в дирекция „Държавни разходи” на Министерството на финансите.

  Проектобюджетът на Министерството на културата за 2017 г. предвижда собствени приходи – 24 900,00 хил.лв.; рамка на разходи в размер на 157 143,9 хил. лв., като от тях за текущи разходи са 151 460,2 хил. лв. и за капиталови разходи 5 683, 7 хил. лв.
  Разходите по бюджета на министерството са насочени към осъществяването на:
  - политика в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство;
  - политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование;
  - бюджетна програма „Администрация”.

  Предвидената сума от централния бюджет за Българската телеграфна агенция е в размер от 4 836,3 хил. лв. и е предназначена за финансиране на дейности, които Агенцията осъществява като национален независим информационен институт на Република България.
  За Съвета за електронни медии в законопроекта за държавния бюджет за 2017 г. са предвидени приходи в размер от 1 200,0 хил. лв. и разходи в размер на 1 310,3 хил. лв.
  Законопроектът за държавния бюджет за 2017 г. предвижда сума за Българското национално радио в размер на 42 224,4 хил. лв. Разходите на БНР са за осъществяване на основните цели на обществения оператор по подготовката, създаването и разпространението на националните и регионалните радиопрограми. Капиталовите разходи по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 3 900,0 хил. лв.
  За Българската национална телевизия в законопроекта за държавния бюджет за 2017 г. сумата е 65 272,2 хил. лв. Капиталовите разходи в т.ч. по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 8 100,0 хил. лв. Средствата за БНТ основно са за създаване и разпространение на националните програми БНТ 1, БНТ 2, БНТ HD, БНТ „Свят” и за регионални програми.

  В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет за 2017 г. се отлага за следващо време действието на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 на Закона за радиото и телевизията, съответно за 2017 и 2018 г.

  По време на дискусията взеха отношение за бюджета за 2017 г. народните представители Ирена Соколова, Мариана Бояджиева, Иван Иванов, Славчо Атанасов, Станислав Станилов и Петър Кадиев.
  Становище по законопроекта изразиха и Снежана Янева от Българска библиотечно-информационна асоциация и Юлия Цинзова от Столична библиотека.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване със следните резултати:
  1. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2: „За“ - 0 „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 17;
  2. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и 2: „За“ - 10, „Против“ - 5, „Въздържал се“ – 2.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2, № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Славчо Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума