Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
03/06/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29.04.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 28 май 2015 г., Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29.04.2015 г

  В заседанието взеха участие: г-н Валери Борисов – заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Калина Димитрова, директор на дирекция „Съобщения” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Жанета Рогова, началник на отдел „Правен”.

  От името на вносителя Законопроектът бе представен от г-н Валери Борисов – заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  В мотивите си при представянето на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, бе отбелязано, че промените са свързани с въвеждането на изисквания на изменената директива за повторна употреба на информацията. Тя е в сила от 2013 г. Също така и с някои промени, отнасящи се до общия режим за достъп до обществена информация с насоченост към предоставянето на повече информация от органите от обществения сектор. Разширява се обхвата на приложение на закона с включване на някои културни институции като библиотеки, включително университетски такива, музеи, архиви. Предоставя се възможност за безплатно предоставяне на информация за повторно използване по преценка на организациите от обществения сектор. Установява се горна граница на таксата, която се заплаща за повторно използване на информацията, като тук е важно да отбележим, че тази такса няма да превишава материалните разходи по възпроизвеждането на информацията и нейното предоставяне. Въвежда се изискването организациите от обществения сектор да предоставят информация за повторно използване в отворен и машинно четим формат, както и да я публикуват в портала за отворени данни.
  Възможността за достъп до обществена информация да се извърши и по електронен път при поискване на заявителя, без да се изисква електронен подпис. Махайки изискването за електронен подпис, смятаме, че ще улесни значително достъпа до обществена информация и ще повиши прозрачността в работата на администрациите при поискване на такава от обществения сектор.
  Въвежда се нова форма за предоставяне на достъп до обществена информация чрез копия, предоставяни по електронен път или интернет адрес, на който да се съхраняват данните, предмет на съответния интерес.
  Към администрацията на Министерския съвет се създава и поддържа платформа за достъп до обществена информация, чрез която могат да се подават заявления за достъп до такава. В тази платформа публичните органи ще публикуват освен подадените заявления, също решенията по тях и предоставяната обществена информация. Всеки ръководител на административна структура в изпълнителната власт ежегодно ще обявява списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, като информацията, която бъде променяна в съответната администрация ще се актуализира в срок от 3 работни дни. И не на последно място администрацията на Министерския съвет ще създаде портал за отворени данни, в който информацията се обновява ежегодно, като достъпът до тази информация ще бъде безплатен.
  По законопроекта, внесен от Министерски съвет, е постъпило становище от Фондация “Програма достъп до информация”, че законопроектът беше създаван с много активното участие на неправителствени организации през лятото на 2014 г., когато беше формирана работна група. В същото е изразено, че внесеният от Министерски съвет законопроект въвежда Европейската директива 2013/37 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г., с която се изменя директива 2003/98 ЕО относно повторната употреба на информация в обществения сектор. Това е сериозна стъпка и по отношение на достъпа до информация, защото тук се засилва електронният достъп. Предоставя се възможност за подаване на заявление по електронен път без изискване на електронен подпис, което ще реши много проблеми в практиката и до голяма степен ще улесни получаването на информация.
  Общественият съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите представи свое становище, подкрепено от над 150 организации, че Комисията трябва да подкрепи законопроекта на първо четене.

  В последвалата дискусия народните представители изразиха становища, че подкрепят направените предложения за промени в законопроекта. В направените изказвания изразиха готовността си да внесат текстове за редакции по конкретните текстове.

  След проведено гласуване, Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 глас „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29.04.2015 г

  БОЙКА МАРИНСКА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума