Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
17/11/2015 първо гласуване

  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86 внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 12 ноември 2015 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86 внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.

  В заседанието взеха участие: от Министерство на финансите – г-жа Лидия Атева – началник отдел в Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, г-жа Маргарита Борисова – главен експерт в Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, г-жа Евгения Орлова – главен експерт в Дирекция „ Държавни разходи“, от Министерство на труда и социалната политика – г-жа Надежда Петкова – главен експерт в Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ и г-жа Милена Арсова – главен експерт същата дирекция.
  От името на вносителя Законопроектът бе представен от г-жа Евгения Орлова – главен експерт в Дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите.
  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2016 г е придружен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (СБП) за периода 2016-2018 г. Рамката на бюджет 2016 година е изготвена на база актуализираната прогноза с основните макроикономически показатели, реалистична оценка за приходите, както и при рестриктивно планиране на разходите.
  Очакванията за реалния растеж на брутния вътрешен продукт през 2016 година е той да достигне 2.1 %. В средносрочен план се запазва политиката за постепенна консолидация, изразяваща се в годишна стъпка за подобряване на бюджетната позиция около 0.5 % от брутния вътрешен продукт. Ревизираната цел за дефицита по КФП възлиза на 2 % от брутния вътрешен продукт, при заложен 2.5 % през пролетта на тази година. Предложените приходи по КФП за 2016 година, както и в средносрочен план запазват относително устойчиво ниво. Приходите за 2016 година, предложени в Законопроекта по КФП възлизат на 33 015 700,0 млн лева. Общите разходи в средносрочен план показват тенденция на намаление от брутния вътрешен продукт през 2016 година и имат основен принос за консолидацията за постигане на целите на дефицита.
  В Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. се предвиждат субсидии за юридически лица с нестопанска цел в размер на 65 547,9 хил. лв., в това число: по бюджетите на министерствата 54 975,9 хил. лв. и 10 572,0 хил. лв. по централния бюджет.
  Условията и редът за предоставяне на средствата от централния бюджет и по бюджетите на съответните министерства за юридически лица с нестопанска цел са определени в съответствие със специални закони, което кореспондира с разпоредбата на чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  В Приложение № 4 към чл. 49, ал. 1 от Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. са посочени поименно 28 юридически лица с нестопанска цел със субсидии от централния бюджет. Това са организации, които са за хора с увреждания, ветерани от войните, звена за рехабилитация и възстановяване, за граждани с неравностойно положение, както и Съюза на народните читалища, Българския червен кръст, Рилската света обител – Рилски манастир, Националния дарителски фонд „13 века България“. Предвидените средства са предназначени за подпомагане на изпълнението на съответните политика. В сравнение с предходната 2015 година, проектът за държавния бюджет предвижда увеличение с над 2 милиона лева за неправителствени организации, определени в съответните специални закони. Министерство на младежта и спорта получава 46 650,9 хил. лв., което е с 1800,0 хил. лв. повече за финансиране на сдружения и федерации.
  За първи път е предвидено и финансиране към МРРБ, като разпределител на средства към асоциации и сдружения – 435,0 хил. лв., както и на Национална асоциация на хората с придобити увреждания – 52,0 хил. лв. Съгласно Приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 от Законопроекта за Българския червен кръст е предвиден и капиталов трансфер от 1 000,0 хил. лв.

  След проведено разискване, изказани становища и мнения, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 8 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86 внесен от Министерски съвет на 30.10.2015г.


  БОЙКА МАРИНСКА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума