Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
16/11/2016 първо гласуване

  Докла относно Законопроект за държавния бюджет 2017г. на Република България.
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602- 01- 64 внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 15 ноември 2016 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.

  В заседанието взеха участие: от Министерство на финансите - г-жа Евгения Орлова – главен експерт в Дирекция „Държавни разходи“, от Министерство на труда и социалната политика – г-жа Деница Сачева – Зам. министър.

  От името на вносителя Законопроектът бе представен от г-жа Евгения Орлова - Главен експерт в Дирекция „ Държавни разходи“ в Министерство на финансите.
  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2017 г. е придружен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (СБП) за периода 2017-2019 г. Рамката на Бюджет 2017 и параметрите на прогнозата до 2019 г. са изготвени на база актуализираната макроикономическа прогноза, заложените основни допускания, реалистична оценка за приходите, както и при ограничаване на темпа на нарастване на разходите, чрез относително задържане на националните разходи. Очакванията за реалния растеж на брутния вътрешен продукт са той да се запази на относително стабилни нива през прогнозния период, като през 2017 г. слабо ще се забави до 2,5%, а за периода 2018 – 2019 г. се очаква постепенното му ускоряване до 2,7%. Средносрочната перспектива е обвързана със заложения приоритет за запазване на стабилността на публичните финанси и се изразява в следване на вече определените цели за продължаване на фискалната консолидация и придържане към консолидационните стъпки от пролетната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. Отчитайки еднократния ефект върху бюджетното салдо за 2016 г., в настоящата прогноза се запазват целите за дефицита за периода 2017-2019 г., съответно на 1,4%, 1,0% и 0,5% от БВП, заложени в пролетната средносрочна бюджетна прогноза.
  Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел:
  Общо предвидените средства по консолидираната фискална програма за юридически лица с нестопанска цел възлизат на 183,117 млн. лв., в т.ч.:
  • По държавен бюджет – 67,445 млн.лв., от които:
  - по централен бюджет – 11,542 млн.лв.;
  - включени по бюджетите на министерствата и ведомствата – 55,903 млн.лв.;
  • Общините – 59,467 млн.лв. основно за субсидии за читалищата;
  • По Национален фонд – 41,048 млн.лв. за финансиране на проекти с бенефициенти ЮЛНЦ по линия на Европейските фондове;
  Държавен фонд „Земеделие“ – 1,944 млн. лв.
  По централния бюджет за 2017 г., средствата (субсидиите и капиталовия трансфер) за ЮЛНЦ са предвидени и посочени поименно с приложение № 4 към чл. 50, ал. 1 и приложение № 5 към чл. 50, ал. 2 от проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и възлизат на 12,542 млн.лв. (по Приложение № 4 – 11,542 млн.лв. и по Приложение № 5 - 1,0 млн.лв.).
  Като общо, размерът на субсидиите на ЮЛНЦ по ЦБ за 2017 г. се запазва спрямо 2016 г., с изключение субсидията на Българския Червен кръст, където има завишение с 900 хил.лв. Увеличението е за подпомагане на финансовото осигуряване на дейностите, свързани с реализацията на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. БЧК е партньорската организация, с която АСП е сключила договор за изпълнение на оперативната програма. Разходите за реализация на програмата са увеличени поради удължаване на срока за изпълнение на програмата. Тези разходи са свързани с наемане на складове, охрана и застраховка на продуктите; дистрибуция на храните до правоимащите лица и др.
  Основната група от юридически лица от приложението са национално представителните организации на и за хората с увреждания (на основание чл.52 от ЗИХУ). Общо предвидените средства за тази група юридически лица възлизат на 4,359 млн.лв.
  Приложението освен това включва и субсидиите на Съюза на ветераните от войните, Българския червен кръст – Национален съвет, Съюза на народните читалища, Рилската Света обител – Рилски манастир, Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“, Бачковски манастир „Успение Богородично“, Национален дарителски фонд „13 века България”, Българския институт по стандартизация, Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство, Съюз на тракийските дружества и Македонски научен институт.
  Финансирането на организациите от приложението се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при условия и по ред, определени в съответните специални закони.
  Предвидените средства са предназначени за подпомагане и дофинансиране на изпълнението на съответните дейности и политики.
  По Законопроекта за държавен бюджет за 2017 г. се изказаха народните представители Бойка Маринска, Менда Стоянова които изразиха мнения относно списъка по Приложение № 4 касаещи субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2017 година. Според тях по прецизните критерии и обосновки за включване в списъка ще могат да бъдат направени през 2018 година когато влизат в сила промените в ЗЮНЦ.
  След проведено разискване, изказани становища и мнения, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 8 гласа „За”, 0 гласа „Против“ и 1 глас „Въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64 внесен от Министерски съвет на 31.10.2016г.

  БОЙКА МАРИНСКА:
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума