Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
04/12/2014

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  № 453-14-4/5.12.2014 г.


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 01. 12. 2014 г.


  На редовно заседание, проведено на 4 декември 2014 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа и обсъди внесения от Министерския съвет Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
  На заседанието присъстваха г-н Ивайло Танев - главен експерт в Дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите, г-н Константин Пенчев - Омбудсман на Република България, г-н Баки Хюсеинов - заместник - председател на Комисията за защита от дискриминация, г-н Емил Велинов - директор на Дирекцията по вероизповеданията в Министерския съвет, г-н Златко Александров - главен секретар на Държавната агенция за бежанците, г-н Димитър Владимиров - и.д. председател на Държавната агенция за българите в чужбина, г-жа Камелия Николова – и.д главен секретар на Държавната агенция за закрила на детето, г-н Стефан Стойков - представител на Сдружение Форум „Средна класа”, г-н Светозар Филипов – представител на Фондация „Български манастири и църкви” и други представители на горецитираните институции.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Владимир Петров. Той се спря на макроикономическите показатели, при които е разработен законопроектът за държавен бюджет, като заяви че ще отговори на всички поставени въпроси.
  От представените институции, чиито бюджет се разглежда в комисията, само две са първостепенни разпоредители –Омбудсманът на Република България и Комисията за защита от дискриминация. По отношение на второстепенните разпоредители бе обърнато внимание, че заложените параметри не са окончателни и е възможна промяна на бюджетите им след преценка на техните принципали.
  За институцията Омбудсман на Република България е предвиден бюджет от 2 347 000 лв. Г-н Константин Пенчев отбеляза факта, че бюджетът на институцията за 2014 г. е намален с повече от 500 000 лв. спрямо бюджетът й за 2013г. и е бил недостатъчен за нормалното й функциониране. Той сподели, че сериозен разход е наемът, който заплаща институцията за ползване на сградата, в която се помещава администрацията. Предвиденият бюджет за 2015 г. е леко завишен, но също е недостатъчен и ще затрудни сериозно дейността на институцията. Той отправи молба за завишение на бюджета с 250 000 лв.
  За Комисията за защита от дискриминация разчетените разходи са 2 092 000 лв. Заместник – председателят на комисията г-н Баки Хюсеинов заяви че бюджетът за 2014 г. е бил крайно недостатъчен и не е било възможно да се изпълнят всички ангажименти на комисията. В сравнение с 2014 г., бюджетът предвиден за 2015 г. е малко завишен, но не е достатъчен. Във връзка с доклада на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, комисията е задължена да открие и управлява още 8 нови регионални офиси, а за тяхното оборудване и издръжка са необходими допълнителни средства. За реалните нужди на комисията е необходим бюджет поне в размер на 2 500 000 лв.
  Отпуснатата субсидия за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията, е в размер на 4 500 000 лв. Г-н Емил Велинов обясни, че от тях 850 000 лв. са отделени за Българските православни църковни общини в чужбина; за ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната - 2 360 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България – 360 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България – 50 000 лв.; за ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България - 50 000 лв.; за ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква – 50 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България – 80 000 лв.; за ремонт на религиозни сгради с национално значение – 450 000 лв.; за издаване на религиозна литература и представителни научни издания – 50 000 лв. Резервът за възникнали извънредни ситуации е определен в размер на 200 000 лв., в това число средствата за създаване на регистър и картотека на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България са в размер на 50 000 лв.
  На Държавната агенция за бежанците бюджетът за 2015 г. е планиран в размер на 6 000 000 лв., които според г-н Златко Александров са крайно недостатъчни за дейността й. Сериозен и нерешен е проблемът с интеграцията на лицата, получили международна закрила и останали в Република България, въпреки приетата Национална стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България. Друг не по-малко сериозен проблем са и постъпилите над 3 600 запитвания за връщане на лица, получили международна закрила в Република България, но намиращи се на територията на други държави.
  Предвидените средства в бюджета за Държавната агенция за закрила на детето остават същите, както и през 2014 г. в размер на 1 325 370 лв., които са недостатъчни за дейността й. Г-жа Камелия Николова отбеляза че от 2009 г. бюджета на агенцията не е променян. Тя сподели, че имат уверение за увеличаването му и се надява на агенцията да бъдат отпуснати допълнителни средства.
  Средствата, определени за Държавната агенция за българите в чужбина за 2015 г. са 643 600 лв, а в бюджет 2014 г. са били 758 000 лв.
  Г-н Димитър Владимиров – и.д. председател на агенцията сподели че предвидената сума не е достатъчна за пълноценната дейност на агенцията, която е една от най-малките администрации, но половината от нея се изразходва за заплати на служителите и режийни разноски. Необходимостта от повече средства е свързана с нарастващия брой на младата българска имиграция и увеличаване броя на българските училища и културни центрове в чужбина. Агенцията е държавният орган, издаващ удостоверения за български произход, като броя на заявителите за издаване на удостоверения е нараснал многократно.
  В хода на дискусията, народни представители изразиха мнения в подкрепа на Бюджет 2015г., като изразиха загриженост и поеха ангажимент да се търси възможност за увеличаване на средствата за институцията Омбудсман. Изразени бяха мнения, че и бюджетите на някои институции са недостатъчни, особено на Държавната агенция за българите в чужбина, която е единствената институция с намален бюджет.
  Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 12 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се” и 0 гласа „против”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 01. 12. 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:


  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума