Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
04/06/2015 първо гласуване

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Вх.№ 553-14-16/16.06.2015г.

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-75, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08. 04. 2015 г.

  На проведено на 04. 06. 2015г. заседание, Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-75, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08. 04. 2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Александър Стефанов – държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство” към Министерство на правосъдието и представители на неправителствени организации.
  Според вносителите, целта на законопроекта е създаване на реални и действени гаранции за защита на политическите права на българските граждани при провеждане на избори. Предлага се завишаване на санкциите за някои от основните типични престъпления и утвърждаване използването на официалния език в Република България при провеждането на предизборната кампания. Предложени са завишаване на санкциите по чл. 167, ал. 2, чл. 168а, ал. 1 и чл. 169 от Наказателния кодекс, които според вносителите, са несъразмерни на предвидените в момента наказания, предвид високата степен на обществена опасност на съответните престъпления. Те смятат че досегашните санкции не са в състояние да изпълнят целите на наказателната репресия и не могат да действат предупредително-възпиращо. Предложението за създаване на чл.168б, с което се въвежда наказателна отговорност за нарушаване на правилото за водене на предизборната агитация само на български език, е аргументирано с неефективността на административно-наказателната отговорност.
  Г-н Александър Стефанов представи становището на Министерството на правосъдието по законопроекта. Той заяви, че според министерството, не са налице основание за такова завишаване на наказанията, тъй като сега действащите наказания за тези престъпления, са правилно определени от законодателя, съгласно принципа за съответствие между наказанието и престъплението, което е определено в чл. 35, ал. 3 от Наказателния кодекс. И сега е предвидено наказание лишаване от свобода, като вида и размера на наказанието за конкретното престъпление се определя от съда, с оглед неговите индивидуални особености. В тази връзка, вече са предприети мерки на Министерски съвет, които са залегнали в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020г., с цел намаляване на контролирания и купен вот, манипулации и грешки при преброяване на бюлетините и другите възможни рискови прояви в предизборната кампания и провеждането на избори. Необосновано е и предложението за криминализиране ползването на майчин език в предизборната агитация, предвид липсата на достатъчно висока степен на обществена опасност, както и че това по-скоро би била една дискриминационна санкция спрямо определена група лица.
  В проведените разисквания беше изразена подкрепа на становището на министерството. Някои от народните представители заявиха, че проблема с купуването на гласове е много сериозен и е необходимо да се помисли за увеличаване на санкциите. Споделено беше мнението, че по отношение на майчиния език санкциите са достатъчни, а предложенията преднамерено ще създадат допълнителни условия за противопоставяне в българското общество. По-голямата част от членовете на комисията изразиха становище, че няма проблем със законите, а с правоприлагането.
  След проведените дебати и изразените мнения по законопроекта, Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 0 гласа „за”, 4 гласа „против” и 8 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-75, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08. 04. 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума