Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
02/07/2015

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Вх.№ 553-14-17/03.07.2015г.

  Д О К Л А Д

  Относно: Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите за омбудсман и за тайното гласуване при избора на омбудсман

  На проведеното на 2 юли 2015г. заседание, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите за омбудсман и за тайното гласуване при избора на омбудсман.
  На заседанието присъства г-жа Ива Митева – началник отдел „Законодателни референти” в дирекция „Законодателна дейност” на Народното събрание и г-н Стефан Стойков от Сдружение Форум „Средна класа”.
  Народните представители разгледаха проекта за решение за приемане на процедурните правила за избора на омбудсман. Бяха направени предложения по проекта за решение, които народните представители одобриха.
  След проведените разисквания по процедурните правила, Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:

  Проект!
  РЕШЕНИЕ

  за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите за омбудсман и за тайното гласуване при избора на омбудсман

  Народното събрание на основание чл. 91а, ал. 1 във връзка с чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите за омбудсман и за тайното гласуване при избора на омбудсман.

  I. Предлагане на кандидати за омбудсман и представяне на документите им.
  1. Предложения за кандидати за омбудсман се правят от народни представители и парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.
  2. Предложенията се придружават с писмени мотиви, които съдържат и аргументация за високите морални качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:
  а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
  б) подробна автобиография;
  в) ксерокопие от диплома за завършено висше образование;
  г) декларация по образец – приложение № 2 към решението, че отговаря на условията за избор на народен представител по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка чл. 9 от Закона за омбудсмана.

  II. Публично оповестяване на документите.
  1. Предложенията заедно с документите по Раздел І, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7дни преди изслушването. Публикуват се името и мотивите на народния представител или парламентарната група, предложили съответната кандидатура. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.
  2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата, могат да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, Комисия по вероизповеданията и правата на човека, или по електронен път на e-mail: kvpch@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.

  III. Изслушване на допуснатите кандидати за омбудсман.
  1. Преди да изслуша предложените кандидати Комисията по вероизповеданията и правата на човека проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността.
  2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
  3. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата.
  4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като омбудсман в изложение до 15 минути за всеки кандидат.
  5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя в резюме постъпилите, при условията и реда на раздел ІІ, т. 2, становища и въпроси, на които не е получен отговор.
  6. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.
  7. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата. Времето за изложение на въпросите е до 3 минути.
  8. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до 5 минути.
  9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на
  Народното събрание.
  10. Комисията по вероизповеданията и правата на човека изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите и го внася в Народното събрание. Ако са изслушани няколко кандидата за омбудсман, Комисията по вероизповеданията и правата на човека прилага към доклада списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за омбудсман.

  IV. Избор на омбудсман от Народното събрание.
  1.Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
  2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
  3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
  4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  5. След приключване на разискванията, председателят на заседанието обявява началния час на процедурата за тайно гласуване при избора на омбудсман.

  V. Процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  1. За произвеждане на тайното гласуване се избира Комисия за произвеждане на тайното гласуване в състав от 9 народни представители - по един от всяка парламентарна група и един народен представител, нечленуващ в парламентарна група.
  2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати, подредени по азбучен ред на собствените им имена и квадратче пред всяко име за отразяване волята на гласуващия народен представител.
  3. Бюлетините се поставят предварително в изборните кабини.
  4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете се предоставят на народните представители от членовете на Комисията за произвеждане на тайното гласуване.
  5. Всеки народен представител гласува „ЗА“ единия от кандидатите, като постави знак „Х“ в квадратчето пред съответното име. Когато има само един кандидат, всеки народен представител гласува „ЗА“ предложения кандидат, като постави знак „Х“ в квадратчето или „ПРОТИВ” предложения кандидат, като не постави знак „Х” в квадратчето.
  6. След гласуването народният представител поставя бюлетината в изборния плик, излиза от изборната стая и пуска плика в избирателната кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен представител се подписва.
  7. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за една действителна бюлетина.
  8. Бюлетината е недействителна, когато е:
  а) саморъчно направена;
  б) разкъсана, зачертана или има други знаци върху нея;
  в) намерена в изборната кутия без плик;
  г) поставен знак „Х“ в повече от едно квадратче или поставеният знак засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя.
  Когато пликът съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание и когато пликът е празен, бюлетините се броят за една недействителна бюлетина.
  9. Гласуването се провежда в рамките на един час, смятано от обявяването на процедурата.
  10. След приключване на гласуването, Комисията за произвеждане на тайното гласуване съставя протокол с данните от гласуването, който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.
  11. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители.
  12. В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Второто гласуване се произвежда при същите условия и ред. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители. При равен резултат между кандидатите се провежда нова процедура за избор.
  13. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.


  Приложение № 1
  към Решението

  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ....................................................................................,
  с ЕГН …………………, л.к.№ ……………………..., изд. на ……………
  от МВР………………


  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  съм съгласен/а да бъда предложен/а за омбудсман.  ........................................... г. Декларатор: ....................
  Приложение № 2
  към Решението


  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ....................................................................................,
  с ЕГН ………………, л.к.№ ……………………..., изд. на ………………
  от МВР…………

  ДЕКЛАРИРАМ, че отговарям на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:
  1. навършил/а съм 21 години;
  2. нямам друго гражданство, освен българско;
  3. не съм поставен/а под запрещение;
  4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
  Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избор за омбудсман.


  ........................................... г. Декларатор: ..................

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума