Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
12/11/2015

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Вх.№ 553-14-22/13.11.2015г.


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2015 г.


  На редовно заседание, проведено на 12 ноември 2015 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа и обсъди, внесения от Министерски съвет Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
  На заседанието присъстваха г-н Ивайло Танев - главен експерт в Дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите, г-жа Мая Манолова - Омбудсман на Република България, г-жа Ана Джумалиева - Председател на Комисията за защита от дискриминация, г-н Емил Велинов - Директор на Дирекция „Вероизповедания” в Министерски съвет и г-н Никола Казаков - Председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, представители на неправителствени организации и други представители на горецитираните институции.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Ивайло Танев. От представените институции, чиито бюджет се разглежда в комисията, само две са първостепенни разпоредители - Омбудсманът на Република България и Комисията за защита от дискриминация. По отношение на второстепенните разпоредители с бюджет бе обърнато внимание, че заложените параметри не са окончателни и е възможна промяна на бюджетите им след преценка на техните принципали. Г-н Танев заяви, че ще отговори на всички поставени към него въпроси.
  За институцията Омбудсман на Република България е предвиден бюджет в размер на 2 773 000 лв., с 426 000 лв. повече от бюджета за 2015г. Г-жа Мая Манолова изрази задоволство от предвиденото увеличение на бюджета за институцията, което ще й позволи ефективно да изпълнява основните си функции, заложени в законодателството. Средствата ще бъдат използвани за разкриване на изнесени приемни в пет областни града в страната, което е свързано с разходи за работни места и осигуровки на 10 експерти по трудови правоотношения, издръжка и оборудване на работните места. Част от средствата ще бъдат използвани за функцията на омбудсмана като Национален превантивен механизъм в Република България, както и за задълженията на омбудсмана, свързани с измененията на Закона за чужденците в Република България - наблюдение върху налаганите спрямо чужденци принудителни мерки - принудително отвеждане до границата на Република България и експулсиране.
  За Комисията за защита от дискриминация разчетените разходи са в размер на 2 248 000 лв., увеличен със 156 000 лв., в сравнение с бюджета за 2015 г. Г-жа Джумалиева заяви, че бюджетът за 2016 г. е малко завишен в сравнение с бюджета за 2015 г., но също не е достатъчен за изпълнение на ангажиментите на комисията. Във връзка с доклада на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, Комисията като национален орган по правата на човека, е задължена да открие и управлява регионални офиси във всички областни центрове на страната. Поради липса на достатъчно средства не са назначени все още регионални представители във всички областни градове. Споделени бяха и други проблеми, свързани с недостатъчните средства - затруднение при изплащането на текущи сметки, социални плащания, обновяване на информационно-деловодната система и др. Тя сподели, че бюджетът на комисията за 2010 г. е бил 3 500 000 лв., а десет години по-късно при увеличение на преписките е 2 248 000 лв. Г-жа Джумалиева заяви, че за нормалната дейност на ръководената от нея комисия е необходим бюджет в размер на 3 000 000 лв.
  Отпуснатата субсидия за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията, е в същия размер като през 2015г. - 4 500 000 лв. За Българските православни църковни общини в чужбина са отделени 850 000 лв., за ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната - 2 410 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България - 360 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България - 50 000 лв.; за ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България - 50 000 лв.; за ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква - 50 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България - 80 000 лв.; за ремонт на религиозни сгради с национално значение - 450 000 лв.; за издаване на религиозна литература и представителни научни издания - 50 000 лв. Резервът за възникнали извънредни ситуации е определен в размер на 150 000 лв., в това число средствата за допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България са в размер на 10 000 лв. Г-н Велинов информира народните представители че с разпределената субсидия до 31.10. 2015 г. са ремонтирани 291 храмове, 22 манастири, 45 джамии, 10 молитвени домове на други вероизповедания и са построени 9 нови църкви.
  На Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет бюджетът за 2016 г. е планиран в размер на 8 000 000 лв. Г-н Никола Казаков сподели, че предвидените средства са крайно недостатъчни за дейността й. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. на агенцията е утвърден бюджет в размер на 6 600 000 лв. През настоящата година са извършени корекции на бюджета на агенцията, получени дарения и направени запаси от продукти, като окончателните средства за 2015г. възлизат на 17 055 810 лв. Определения бюджет на агенцията за 2016 г. не съответства на извършените разходи през 2015 г. и все по-засилващия се миграционен натиск, което го прави крайно недостатъчен за провеждане на държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република България.
  В хода на дискусията, народни представители заявиха подкрепата си на бюджет 2016г., като изразиха загриженост и поеха ангажимент да се търси възможност за увеличаване на средствата за Държавната агенция за бежанците между първото и второ гласуване на законопроекта. Изказани бяха мнения, че трябва да се търси възможност и за увеличение на бюджета на Комисията за защита от дискриминация. Изразено беше задоволство, че през 2016 г. институцията омбудсман ще се премести в друга сграда - държавна или общинска собственост и няма да заплаща повече непосилния за бюджета си наем за сградата - частна собственост, което потвърди и г-жа Мая Манолова.
  Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 10 гласа „за”, 6 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30. 10. 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума