Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
18/02/2016 първо гласуване

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Вх.№ 653-14-3/ 22.02.2016г.

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, № 502-01-94, внесен от Министерски съвет на 20. 11. 2015 г.

  На редовно заседание, проведено на 18. 02. 2016 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека, разгледа и обсъди Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, № 502-01-94, внесен от Министерски съвет на 20. 11. 2015 г.
  На заседанието присъстваха г-н Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Ирина Иванова - началник-отдел в Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-н Лазар Лазаров. Той обясни, че целта на законопроекта е да гарантира равнопоставеност на жените и мъжете чрез нормативно регламентиране на органите и механизмите за провеждане на единна и устойчива държавна политика в областта на равните възможности на жените и мъжете. Изготвен е в изпълнение на национални програмни документи и на ангажименти на Република България по международни договори.
  Законопроектът има рамков характер. В него се регламентират органите, принципите върху които се основава държавната политика в тази област, очертават се правомощията и взаимодействието на органите. Институциализира се фигурата на „координатор по равнопоставеност на жените и мъжете”, който е служител в централните и териториалните органи на изпълнителната власт и се определят функциите му. Регламентират се основните документи на държавната политика – национална стратегия, планове за действие, периодични доклади и отчитане.
  Проектът на закон е изготвен с активното участие на неправителствени организации, проведени са поредица обществени обсъждания в тази област. Обсъждан е на няколко заседания на Националният съвет за равнопоставеността между жените и мъжете към Министерския съвет и на обществена дискусия, организирана от омбудсмана.
  Председателят на комисията посочи, че в становищата на омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация се подкрепя и приветства внасянето на законопроекта. В становището на омбудсмана се отправят и критики и се заявява желание за внасяне на предложения между първото и второто му гласуване. Председателят на комисията заяви, че в българското общество се е наложило мнението за все по-активно участие на жените в обществения и политическия живот на страната. Г-н Велчев изнесе данни за участие на жените, както на централно, така и на местно управленско ниво. Той отбеляза, че много жени заемат висши държавни постове и са се утвърдили като успешни политици.
  При проведената дискусия взеха участие народните представители Ирена Соколова, Евгени Стоев и Васил Антонов. Те заявиха подкрепата си за законопроекта и зададоха въпроси на заместник-министъра на труда и социалната политика. Зададените въпроси бяха свързани с предвижданите промени в действащото законодателство след приемането на законопроекта, както и за изравняването на годините между жените и мъжете при пенсиониране.
  Г-н Лазаров отговори на поставените му въпроси. Той заяви, че тъй като законопроекта е рамков, след приемането му ще се уточни промяната в действащото законодателство, която ще произтича от него. Държавната политика е свързана с постепенното и плавно изравняване на възрастта при пенсиониране за жените и мъжете и е залегнала в пенсионната реформа.
  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, единодушно с 13 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, № 502-01-94, внесен от Министерски съвет на 20. 11. 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума