Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
12/05/2016

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Д О К Л А Д

  Вх.№ 653-14-5/ 19.05.2016г.

  Относно: Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2015 г., № 620-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 31.03.2016 г.

  На редовно заседание, проведено на 12 май 2016 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа и обсъди Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2015 г., № 620-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 31.03.2016г.
  На заседанието присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, г-н Баки Хюсеинов – заместник-председател на комисията и представители на неправителствени организации.
  Отчетът за дейността на комисията за 2015 г. беше представен от председателя на Комисията за защита от дискриминация – доц. д-р Ана Джумалиева, която представи в резюме най-важните акценти в него.
  Отчетът представя постигнатите резултати в работата на комисията през годината, като традиционно акцентира върху работата на заседателните състави, отчита дейността на специализираната и общата администрация и посочва някои от най-важните цели.
  Общият брой на подадените жалби, сигнали и запитвания за 2015 г. е 995. Преобладаващите жалби и сигнали през отчетния период са свързани с дискриминация по различни признаци в социалната сфера – заетост, увреждания, възраст. Сериозен е броят и на жалбите по лично и обществено положение, по етническа принадлежност и вяра.
  През изминалата година по жалби и сигнали на физически и юридически лица са образувани 474 броя преписки, по реда на чл. 50 от Закона за защита от дискриминация. В отчета на комисията, съгласно чл. 40, ал. 5 от закона, е включена информация за дейността на всеки от постоянните й специализирани състави. Едни от най-важните функции на комисията са възможността за самосезиране и превантивната й функция.
  Г-жа Джумалиева сподели, че все още не са успели да разкрият 26-те регионални представителства на комисията, поради липса на достатъчно финансови средства. Към настоящия момент са разкрити 24 регионални офиса на комисията, като в три от тях не са назначени служители, поради недостиг на финансови средства за издръжката им.
  Комисията за защита от дискриминация е засилила сътрудничеството и съвместната си дейност с Министерския съвет, министерствата и неправителствените организации. Членове на комисията и нейни служители участват в изключително много работни групи на национално и международно ниво.
  В хода на дискусията, народни представители изразиха мнения по отчета и зададоха въпроси към председателя на комисията
  Г-жа Евгения Алексиева – заместник-председател на Комисията по вероизповеданията и правата на човека попита дали увеличението на бюджета на комисията за 2016 г. ще окаже положителен ефект и ще реши проблема с регионалните офиси на комисията през настоящата година.
  Г-н Юлиан Ангелов изрази мнение, че отчетът не трябва да се приема, тъй като според парламентарната група на Патриотичния фронт, комисията е неефективен орган и решенията й се отхвърлят от съда. В отчета липсва прозрачност за финансовите разходи на комисията.
  Г-н Джейхан Ибрямов заяви, че в отчета на комисията не е отделено специално внимание и не е намерил място проблема със самосезирането й. Той цитира конкретни случаи, в които се накърняват сериозно права на български граждани и изрази мнение, че комисията трябва да се самосезира по такива случаи и да представи информация за тях.
  На поставените въпроси и изразени мнения отговориха доц. д-р Ана Джумалиева и г-н Баки Хюсеинов.
  На въпроса за регионалните представителства, г-жа Джумалиева отговори, че за тях като институция, съществуването на регионалните представителства е от изключителна важност. Това е едно от нещата, с които комисията е уникална в цяла Европа в сравнение с други сродни институции. Тя сподели, че увеличението на бюджета им за 2016 г. до известна степен ще помогне, но голяма част от тези средства не са заложени в параграф фонд „Работна заплата”, а в параграф „Издръжка” и това води до невъзможност да се осигурят работните заплати за регионалните представители.
  На въпроса за финансовия отчет и непрозрачността на разходите на комисията, тя заяви че отчетът им съдържа финансова част. В сайта на комисията, винаги се качват отчетите и проверките, които са направени, както и заверените протоколи от Сметната палата. Комисията като бюджетна организация - първостепенен разпоредител с финансови средства, подлежи всяка година на финансова проверка от страна на Сметната палата и финансовите отчети за заверени без забележки. На въпроса колко са отменените решения на комисията, които са обжалвани пред административните съдилища, председателят на комисията заяви че в процентно отношение 60 % са потвърдени, а само 40 % са отхвърлени или върнати за ново доразглеждане.
  По изразеното мнение на народния представител Юлиан Ангелов, че комисията е неефективен държавен орган, тя отговори че Комисията за защита от дискриминация е акредитирана като национален орган по правата на човека и страната ни трябва да се гордее, че има такава комисия.
  На поставеният въпрос за самосезирането на комисията отговори г-н Баки Хюсеинов. Той заяви, че членовете на комисията се самосезират постоянно по различни случаи, нарушаващи правата на българските граждани. Отчете като грешка, че една от най-важните функции на комисията не е намерила място в отчета й, поради обемността му, но пое ангажимент в следващите отчети да се отдели специално място на самосезирането на комисията и резултатите от него.

  След проведените дебати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека единодушно с 15 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация, № 620-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 31.03.2016 г.
  Комисията предлага и проект за решение, което трябва да бъде разисквано и прието от Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!

  РЕШЕНИЕ

  по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2015 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация

  РЕШИ:

  Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2015 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …………….. 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Форма за търсене
  Ключова дума