Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
26/05/2016 първо гласуване

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Вх.№ 653-14-7/ 07.06.2016г.

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от Красимир Дончев Каракачанов и група народни представители на 20. 04. 2016 г.

  На редовно заседание, проведено на 26. 05. 2016 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека, разгледа и обсъди Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от Красимир Дончев Каракачанов и група народни представители на 20. 04. 2016 г.
  На заседанието присъстваха г-н Красимир Ципов - заместник-министър на вътрешните работи, г-н Олег Петков - заместник-председател на Държавната агенция за национална сигурност, г-н Александър Стефанов - държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателството” в Министерство на правосъдието, експерти и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от народния представител Искрен Веселинов.
  Г-н Веселинов подчерта, че за основа на законопроекта е послужил френския закон. Основният принцип при създаването на законопроекта е преди всичко да се запазят правата на свободно вероизповедание и същевременно да се гарантират националните интереси, като се ограничи носенето на нетрадиционни за България и символизиращи други тенденции, облекла. Законопроектът е алтернатива на инициативите в различни общински съвети да се регламентира тази материя, като отговор най-вече на една изключително негативна световна тенденция за налагане на радикалния ислям като една религия, като идеология, антагонистична на светската държава, принципите на демократизма и равенството на половете. През последните три години водещо място в световния тероризъм взема именно този тип идеология, която е причина за две трети от смъртта, която тероризмът причинява в света. В България има едва няколко прецедентни случаи, на които трябва да се реагира навреме, с оглед непозволяване на задълбочаването на тази тенденция.
  В тази връзка се смята, че в религиозни институции, в дома си всеки е свободен да носи облекло, каквото му харесва, но на обществени места, елементите от градската инфраструктура и учрежденията, би следвало човек да може да бъде идентифициран и да не се позволява манифестиране на убеждения, които са антагонистични към основните принципи на нашата страна.
  Г-н Веселинов заяви, че в шест държави в Европа има наложени подобни ограничения. Някои са национални, в други те са в части от територията на страните. Това са демократични държави като Франция, Белгия, Германия, Швейцария, Италия, Холандия. С този законопроект страната ни ще се включи към една тенденция, която е общоевропейска, и която цели запазване на светските устои на държавите в Европейския съюз.
  Г-н Красимир Ципов - заместник-министър на вътрешните работи заяви, че в предоставеното на комисията становище от министерството, се изразява принципна подкрепа на законопроекта. Дадени са и някои конкретни бележки по текстовете с аргументите, че по този начин би трябвало да се въведат определени изисквания, които да дадат възможност за идентификация на лицата. Такива текстове в момента има в действащото българско законодателство - в Закона за българските лични документи и Правилника за прилагането му.
  Г-н Александър Стефанов - държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателството” в Министерство на правосъдието изрази принципната подкрепа на законопроекта, защото той осигурява една правна защита срещу посегателство върху равенството и достойнството на гражданите и на техните човешки взаимоотношения. Законопроектът не влиза в противоречие с установените изисквания и ограничения в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и Конституцията на Република България. Предложените текстове в Преходните и заключителни разпоредби, с които се предлагат изменения в Наказателния кодекс, се считат също за уместни - наказателна отговорност за лицата, които оказват въздействие върху жени, да носят символи на радикалния ислям.
  Г-н Олег Петков - заместник-председател на ДАНС също заяви, че в предоставеното становище подкрепят инициативата за уреждане на отношенията в регламентираната от законопроекта област, като вид мярка за защита на националната сигурност и обществения ред, и в частност като мярка за борба с тероризма. Безспорно носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето на даден човек, препятства възможността за неговата идентификация, което би могло да доведе до невъзможност за ефективно осъществяване работата на компетентните органи. Предложеният законопроект отчита промените в средата за сигурност, както в Европа, така и в целия свят.
  При проведените дебати взеха участие народните представители Красимир Велчев, Манол Генов, Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов, Никола Хаджийски, Росен Петров и Ирена Соколова.
  В хода на дискусията голяма част от народните представители - членове на комисията, заявиха подкрепа на становищата на министерствата и Държавната агенция за национална сигурност, с които са запознати предварително. Изразени бяха мнения в подкрепа на законопроекта, както и такива, с които се изказаха съмнения дали е необходим този законопроект за страната ни. Беше изказано становище, че текстовете на законопроекта могат да залегнат в друг закон - например в Закона за вероизповеданията. Някои народни представители - членове на комисията изразиха опасенията си, че подобен законопроект може да отприщи тенденция за дискриминация на религиозна основа.
  Бе дадена възможност на г-н Бирали Мюмюн - заместник-главен мюфтия, да представи становището на „Мюсюлманско изповедание”. Той изрази принципната подкрепа за законопроекта, но сподели опасенията на мюсюлманската общност в България, която е притеснена да не се прибегне до забрана за носене на облекло, традиционно за жените в мюсюлманската религия. В тази връзка той предложи редакционни промени относно частичното закриване на лицето.
  В края на дискусията народните представители се обединиха около мнението, че законопроектът трябва да бъде усъвършенстван и се посочиха конкретни текстове, които трябва да се прецизират между първото и второто му гласуване.
  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от Красимир Дончев Каракачанов и група народни представители на 20. 04. 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:


  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума