Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
07/07/2016

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Вх.№ 653-14-9/21.07.2016г.


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г.


  На редовно заседание, проведено на 7 юли 2016 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа и обсъди Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, г-жа Ахавни Топакбашян и г-жа Даниела Николова - държавни експерти в секретариата, както и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителя, докладът беше представен от г-жа Росица Иванова - секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.
  Административният мониторингов доклад е в съответствие с решението на Народното събрание от 1 март 2012 г. за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/. Всяка година Министерският съвет внася доклад в Народното събрание за изпълнението на Националната стратегия на национално ниво по приоритети. Той включва информация, която е подадена от институциите на база на план за 2015 г., в съответствие с Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020), като се отчита напредъка по заложените мерки и дейности.
  Данните, предоставени в доклада, са представени и на Генерална дирекция „Правосъдие” към Европейската комисия. Информацията е представена в края на януари 2016 г. и в края на юни е получена оценката на Европейската комисия, която се прави за всички 28 държави-членки.
  Административният мониторингов доклад за 2015 г. е разделен на две части – информация, предоставена на всички държавни институции и приложение, в което са залегнали областните стратегии и общински планове за действие към тези стратегии.
  Г-жа Иванова отбеляза, че в доклада за 2015 г. има доста повече анализ, изследвания и тенденции, в сравнение с доклада за 2014 г. Резултатът от подадената информация от съответните институции е, че интеграцията на ромите трябва да бъде включена в абсолютно всички релевантни секторни политики. Различното в препоръките и констатациите за 2015 г. е, че по-голямата част в осъществяването на интеграционната политика трябва да бъде в посока на преодоляването на негативните стереотипи. Интеграцията е двустранен процес. Трябва да има еднакви послания, както по отношение на общност-общество, така и обратно - общество-общност. Това е гаранцията за добър старт за развитие на политиката по интеграция. Огромно внимание трябва да се обърне на местните политики, защото националната стратегия е визията, политическия документ, рамката за развитие на тази политика до 2020 г. Г-жа Иванова сподели, че вниманието трябва да се фокусира върху изпълнението на местните политики, всяка община, всяко населено място трябва да направи анализ за собствените си ресурси и потребности, особено в областта на здравеопазването, образованието и трудовата сфера.
  За осъществяване на целите на интеграционната политика е необходима политическа воля, икономически растеж, дългосрочно планиране, последователни усилия за подобряване на пазара на труда и социалната система, както и разпределение на правомощия и ресурси между нивата на управление, между централната и местната власт. Необходимо е интегриране и допълване на мерките, които се прилагат на територията на общността, координация на усилията и сътрудничество на всички заинтересовани страни и рационално използване на наличния човешки ресурс.
  При проведеното обсъждане бяха изразени мнения, че Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет трябва да предлага и законодателни промени, свързани с констатациите при дейността му, с трудностите и проблемите, които възникват и трябва да се решат. Поставени бяха и въпроси, свързани с резултатите по проекта за ограмотяване на възрастното ромско население, проблемите с включването на ромските деца в образователната система, проблема със здравното осигуряване, трудовата заетост и др.
  Зададен беше и въпрос дали ромското население участва с желание в политиката по интегриране.
  Г-жа Росица Иванова отговори на поставените въпроси и сподели, че интеграционната политика има дългосрочен характер, тя е част от цялостната стратегия за борбата с бедността и социалното изключване. Докладът показва че немалко е направено, особено в приоритетните области – образование, здравеопазване, трудова заетост и жилищна политика, но предстои още много работа по интегрирането на ромите и на централно и местно ниво. Тя заяви, че подкрепя изказаното мнение за предлагане на законодателни промени, произтичащи от анализа и установените проблеми, свързани с изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите.
  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека единодушно с 9 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г. и приложения към него проект за решение на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:


  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  Проект!

  РЕШЕНИЕ

  по Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с Раздел VIII, т. 6 от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)


  РЕШИ:

  Приема за сведение Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).
  Форма за търсене
  Ключова дума