Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
14/07/2016 второ гласуване

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Вх.№653-14-8/ 21.07.2016г.

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от н.п. Красимир Дончев Каракачанов и група народни представители на 20. 04. 2016 г., приет на първо гласуване на 15.06.2016 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона: „Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето“.


  Комисията предлага преди чл. 1 да се създаде наименование: „Глава първа „ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО“


  Чл. 1. (1) Този закон урежда условията за носене на облекло, скриващо напълно или частично лицето на гражданите, населяващи територията на Република България.
  (2) На гражданите, населяващи територията на Република България или пребиваващи временно или постоянно в нея в качеството им на чужденци или мигранти, се забранява носенето на облекло, което скрива напълно или частично лицата им.
  (3) Забраната по ал. 2 важи във всички официални институции и обекти на урбанизираната територия, свързани с предоставянето на административни, образователни или обществени услуги, както и местата за обществен отдих, спорт, култура и комуникации.

  Предложение от н.п Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Чл. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Четин Казак:
  Чл. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 изразът „в качеството им на чужденци или мигранти” отпада.
  2. В ал. 3 изразът „във всички официални институции” се заменя с израза „на територията на официалните институции”.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев:
  В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
  „(1) Този закон урежда условията в Република България за носене на облекло, предназначено за прикриване на лицето.”
  2. Ал. 2 да придобие следния вид:
  „(2) Никой не може в публичното пространство да носи дрехи, предназначени за прикриване на лицето му.”
  3. Ал. 3 да придобие следния вид:
  „(3) Публично пространство по ал. 2, се състои от обществени пътища и места, отворени за обществено ползване и обществени услуги.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, като т. 2 и 3 са отразени на систематичното им място в нов чл. 2.


  Предложение от Бойка Маринска и група народни представители:
  Чл. 1 се изменя така:
  „Чл. 1. Този закон урежда условията за носене на облекло, което прикрива лицето, на публични места. Целта на закона е да се избегне възможността за прикриване на самоличността при извършване на противообществени прояви."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
  Чл. 1. Този закон урежда ограничаването на носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 2:
  Чл. 2. (1) На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.
  (2) Публично място по смисъла на ал. 1 е всяко обществено достъпно място на територията на Република България.


  Чл. 2. (1) За напълно скрито лице се считат случаите на използване на покривала или дрехи от плат за цялостно закриване на главата и лицето, включително устата, очите, косата и ушите, независимо от наименованието на съответната дреха или покривало.
  (2) За частично скрито лице се считат случаите на използване на покривала или дрехи от плат за закриване на по-голямата част от главата и лицето, включваща устата, косата и ушите, независимо от наименованието на съответната дреха или покривало.

  Предложение от н.п. Четин Казак:
  Чл. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Член 2 да стане чл. 1 – единствен, със следното съдържание:
  „Чл. 1. Длъжностни лица могат да изискват от гражданите и от временно или постоянно пребиваващите на територията на Република България лица – чужди граждани, да разкрият по подходящ начин лицата си за целите на установяване на тяхната самоличност или за изпълнението на определени служебни задължения или функции.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  Съдържанието на чл. 2 се изменя по следния начин:
  „Чл. 2. (1) Пълно скриване на лицето се приема, че е налице при носенето на покривала или дрехи от плат за цялостно закриване на лицето, включително устата, очите и ушите, независимо от наименованието на съответната дреха или покривало.
  (2) Частично скриване на лицето се приема, че е налице при носенето на покривала или дрехи, при които са закрити някои от следните части на лицето: устата и носа и/или очите, както и ушите, независимо от наименованието на съответната дреха или покривало.”
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев:
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
  „(1) За напълно прикриване на лицето се считат случаите на използване на облекло, закриващо изцяло лицето.”
  2. Ал. 2 да придобие следния вид:
  „(2) За частично прикрито лице се считат случаите на използване на облекло, закриващо някои от следните части на лицето: уста, нос и очи.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов чл. 4.

  Предложение от Бойка Маринска и група народни представители:
  Член 2 се изменя така:
  „Чл. 2 (1) Забранява се носенето на облекло, напълно или частично прикриващо лицето на публични места.
  (2)Публични места са:
  1. сградите на всички ведомства, на органи на местната власт, и на лица, предоставящи публични услуги;
  2. частите от урбанизираната територия, предназначени за административни, образователни и обществени услуги, както и местата за обществен отдих, спорт, култура и комуникации.
  (3) Напълно прикриват лицето дрехи, непрозрачни тъкани или материи, които покриват устата, очите, косата и ушите.
  (4) Частично закриват лицето дрехи, непрозрачни тъкани или материи, които покриват устата, носа и/или очите."
  Комисията подкрепя по принцип предложението, като ал. 1 и 2 са отразени на систематичното им място в нов чл. 2, а ал. 3 и 4 – в нов чл. 4.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 2, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов чл. 4.

  Чл. 3. (1) Забраната по чл. 1, ал. 2 и ал. 3 не се прилага, ако облеклото се налага по здравословни причини или от професионална необходимост, или ако е с временен характер в рамките на спортни, културни или други подобни прояви.
  (2) Забраната не се отнася и за домовете на съответните граждани или в официалните места за молитва на съответното вероизповедание.

  Предложение от н.п Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Чл. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Четин Казак:
  Чл. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  В чл. 3, ал. 1, след думата „прояви” се поставя запетая и се добавя следното: „когато се носи от участниците в тях. За посетителите се прилагат общите разпоредби по този закон.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от Бойка Маринска и група народни представители:
  Чл. 3 се изменя така:
  „Чл. 3. Забраната по чл. 2 не се прилага:
  1. когато прикриването на лицето е препоръчано от здравните органи;
  2. за прикриване на обезобразени или изгорени части от лицето;
  3. при необходимост от защита от вредни въздействия на средата;
  4. при упражняване на спорт, когато прикриването на лицето се налага за защитата му;
  5. за актьорите, които участват в представление;
  6. в молитвени домове на регистрирани вероизповедания."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев:
  В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  Ал.1 и 2 да отпаднат, а чл. 3 да придобие следния вид:
  „Чл. 3. Забраната в чл. 1 не се прилага, ако се изисква или е разрешена от законодателни или регулаторни разпоредби, ако е оправдана по здравни или професионални причини, или ако тя е част от спортни, културни и традиционни събития.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
  Чл. 3. Разпоредбата на чл. 2, ал.1 не се прилага:
  1. ако носенето на облеклото се налага:
  а) по здравословни причини;
  б) от характера на упражняваната професия;
  в) в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато се носи от участниците в тях и е с временен характер;
  2. в молитвените домове на регистрираните вероизповедания;
  3. когато със закон е установено друго.


  Комисията предлага да се създаде нов чл. 4:
  Чл. 4. (1) Облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които прикриват частично или скриват напълно лицето.
  (2) Лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата, носа или очите.
  (3) Лицето е скрито напълно при носенето на облекло за цялостно закриване на лицето.

  Чл. 4. (1) На личните си документи и на документите за временно или постоянно разрешение за пребиваване на територията на Република България гражданите на Република България, временно и постоянно пребиваващите на българска територия чужди граждани или мигранти, са длъжни да представят снимки в съответствие с изискванията на Закона за българските лични документи и правилника за неговото прилагане.
  (2) В държавните, общински и частни училища гражданите на Република България, временно и постоянно пребиваващите на българска територия чужди граждани или мигранти са длъжни да изпълняват разпоредбите на този закон.

  Предложение от н.п Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Чл. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Четин Казак:
  Чл. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев:
  Чл. 4 да отпадне като следващите да се пренаредят.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Бойка Маринска и група народни представители:
  В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „на личните си документи" се заменят с „при издаване на лични документи", а думите „и на документите за временно или постоянно разрешение за пребиваване на територията на Република България" се заличават;
  2. Навсякъде думите „гражданите на Република България, временно и постоянно пребиваващите на българска територия чужди граждани или мигранти" се заменят с „физическите лица".
  Комисията нe подкрепя предложението.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  В чл. 4, ал. 1 отпада, а ал. 2 става съдържание на чл. 4, като думата „училища” се заменя с израза „учебни заведения”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 4 и предлага да бъде отхвърлен.


  Комисията предлага преди чл. 5 да се създаде наименование: „Глава втора „КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 5:
  Чл. 5. Контролът по спазването на закона се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.

  Чл. 5. Нарушаването на забраната по чл. 1, ал. 2 и ал. 3 се наказва с:
  1. За първо нарушение глоба в размер на 200 лева.
  2. За всяко следващо нарушение глоба в размер на 1500 лв. и лишаване от социални помощи за срок от три месеца, ако нарушителят получава такива.

  Предложение от н.п Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Чл. 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Четин Казак:
  Чл. 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  Съдържанието на чл. 5 се изменя по следния начин:
  „Чл. 5. (1) Нарушаването на забраната по чл. 1 се наказва с:
  1. глоба в размер на 200 лв. – при първо нарушение;
  2. 1500 лв. и лишаване от социални помощи за срок от три месеца, ако нарушителят получава такава – при всяко следващо нарушение.
  (2) Ако нарушителите на този закон са длъжностни лица в държавната или общинска администрация, или в светските учебни заведения, наказанието е:
  1. глоба в размер на 500 лв. при първо нарушение;
  2. глоба в размер на 2000 лв. – при всяко следващо нарушение.
  (3) За нарушение, извършено от членове на юридическо лице, предоставящо обществени услуги, произвеждащо продукция или осъществяващо обществена дейност на територията на Република България, когато се установи, че е със знанието или съдействието на управителните органи на юридическото лице, се налага имуществена санкция в размер на:
  1. 500 лв. – при първо нарушение;
  2. 2000 лв. – при всяко следващо нарушение.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев:
  В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Да отпаднат думите „ал. 3.
  2. В т. 1 и т. 2 между думите „нарушение” и „глоба” да се постави тире.
  3. Да отпадне изразът „и лишаване от социални помощи за срок от три месеца, ако нарушителят получава такива”.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от Бойка Маринска и група народни представители:
  В чл. 5 думите „чл. 1, ал. 2 и ал. 3" се заменят с „чл. 2, ал. 1".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5, който става чл. 6:
  Чл. 6. (1) Който на публично място носи облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето, се наказва с:
  1. глоба в размер на 200 лв. – за първо нарушение;
  2. глоба в размер на 1500 лв. – за всяко следващо нарушение.
  (2) Ако нарушителите са длъжностни лица наказанието е:
  1. глоба в размер на 500 лв. – за първо нарушение;
  2. глоба в размер на 2000 лв. – за всяко следващо нарушение.
  (3) Наказанието по ал. 2 се налага и на подбудителите и допустителите.

  Чл. 6. Контролът по спазването на правилата, въведени с този закон, се осъществява от органите на Министерство на вътрешните работи, от кметовете на общини и упълномощени от тях лица, както и от кметовете на кметства.

  Предложение от н.п Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Чл. 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Четин Казак:
  Чл. 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев:
  Чл. 6 се изменя по следния начин: след думите „МВР” текстът отпада, а след запетаята придобива следния вид: „от кметовете на населени места и упълномощени от тях лица.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 6, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 5.


  Чл. 7. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица по чл. 6.
  (2) Свидетел на съставянето на акта за установяване на административно нарушение може да бъде всяко пълнолетно лице.

  Предложение от н.п Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Чл. 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Четин Казак:
  Чл. 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев:
  В чл. 7, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Бойка Маринска и група народни представители:
  В чл. 7, ал. 2 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  Съдържанието на чл. 7, ал. 1 става съдържание на чл. 7, след като ал. 2 отпада и се променя по следния начин:
  „Чл. 7. Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл. 6.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7:
  Чл. 7. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Министерството на вътрешните работи.

  Чл. 8. Наказателните постановления по този закон се издават по реда на Закона за административните нарушения и наказания от:
  1. оправомощени от министъра на вътрешните работи длъжностни лица;
  2. кметовете на общини.

  Предложение от н.п Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Чл. 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев:
  Чл. 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Четин Казак:
  Чл. 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  В чл. 8, изразът „по реда на Закона за административните нарушения и наказания”, отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
  Чл. 8. Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица.


  Чл. 9. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Предложение от н.п Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Чл. 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Четин Казак:
  Чл. 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  В чл. 9 след думата „актовете” се добавя изразът „по чл. 7”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9:
  Чл. 9. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  Добавя се раздел „Допълнителни разпоредби” със следното съдържание:
  „§1. По смисъла на този закон:
  1. „Мигрант” е лице (заселник, преселник, бежанец), което се преселва от една държава в друга;
  2. „Облекло, прикриващо или скриващо лицето” е цялостно облекло или части от облекло, включващо плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които скриват изцяло или частично лицето.
  § 2. Този закон е създаден на основание чл. 13, ал. 4 от Конституцията на Република България и е съобразен с изискванията на чл. 5 от Закона за народната просвета, Закон за предучилищното и училищно образование и със Закона за българските лични документи.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по § 1, т. 2, което е отразено на систематичното му място в чл. 4, ал. 1, а в останалата част предложението е оттеглено.


  Преходни и Заключителни разпоредби

  Предложение от н.п Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева:
  Раздел Преходни и Заключителни разпоредби да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението и предлага да бъде отхвърлен.

  § 1. Този закон е създаден на основание чл. 13, ал. 4 от Конституцията на Република България и е съобразен с изискванията на чл. 5 от Закона за народната просвета (от 01.08.2016г. – Закон за предучилищното и училищно образование) и със Закона за българските лични документи.
  Предложение от н.п. Четин Казак:
  §1 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев:
  В Преходните и заключителни разпоредби § 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Бойка Маринска и група народни представители:
  В преходните и заключителните разпоредби § 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.

  §2. В Наказателния кодекс се създава нов чл. 162а със следното съдържание:
  „Чл. 162а. (1) Който чрез използването на заплаха, насилие, принуда или власт, или посредством обещание за даване или даване на материална облага, принуди или склони другиго да носи изброените в чл. 1 от Закона за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето места, облекло и/или покривало, прикриващо частично или скриващо изцяло лицето, поради пола му или някаква друга негова характеристика, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от пет хиляди лева, както и с обществено порицание.
  (2) Ако някое от деянията по ал. 1 са осъществени по отношение на малолетно или непълнолетно лице, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба в размер на десет хиляди лева.

  Предложение от н.п. Четин Казак:
  §2 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев:
  В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
  1. § 2 да отпадне.
  2. § 2 да придобие следния вид:
  „§1. В Наказателния кодекс се създава нов чл. 162а със следното съдържание:
  „Чл. 162а. Който чрез използването на заплаха, насилие, принуда или власт, или посредством обещание за даване или даване на материална облага, принуди или склони другиго да носи облекло или наметало, прикриващо напълно или частично лицето, в нарушение на Закона за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба в размер на пет хиляди, както и с обществено порицание.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  В преходните и заключителни разпоредби § 1 се преномерира и става §3 със следното съдържание:
  § 3. В Наказателния кодекс се създава нов чл. 162а със следното съдържание:
  „Чл. 162а. (1) Който чрез използването на заплаха, насилие, принуда или власт, или посредством обещание за даване или даване на материална облага, принуди или склони другиго, поради пола му или някаква друга характеристика, да носи облекло и/или покривало, прикриващо частично, или скриващо изцяло лицето, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.
  (2) Ако някое от деянията по ал. 1 са осъществени по отношение на малолетно лице, наказанието е лишаване от свобода за 2 години и глоба от десет хиляди лева до двайсет хиляди лева, а ако потърпевшите малолетни са две или повече – наказанието е лишаване от свобода от три до шест години, когато екстрадиция е невъзможна.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага §2 да бъде отхвърлен.

  Предложение от Красимир Каракачанов и група народни представители:
  Създава се § 4 със следното съдържание:
  „§4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
  Предложението е оттеглено.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума