Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
06/10/2016 първо гласуване

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Вх.№ 653-14-10/11.10.2016г.

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 602-01-43, внесен от Министерски съвет на 08. 07. 2016 г.
  На редовно заседание, проведено на 6 октомври 2016 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 602-01-43, внесен от Министерски съвет на 08. 07. 2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на труда и социалната политика - г-жа Деница Сачева - заместник-министър и г-жа Ирина Иванова - началник отдел в Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи”, от Комисията за защита от дискриминация – доц. д-р Ана Джумалиева – Председател на комисията и д-р Баки Хюсеинов - заместник-председател, както и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Деница Сачева.
  Тя обясни, че първата промяна е свързана с регламентацията на понятието „непряка дискриминация“, с която се разширява кръгът на лицата, към които се прилага принципът на равно третиране, като се включват и тези, които търпят неблагоприятно третиране наред със защитените лица на основата на тяхната раса, етнически произход и други признаци, регламентирани в чл. 4, ал. 1 на закона. Така се коригира установеният от Европейския съд недостатък на определението за непряка дискриминация в Закона за защита от дискриминацията, което към момента преповтаря концептуално дефиницията за пряка дискриминация. Предложената промяна дава възможност да се защитят и онези лица, които са потърпевши от неблагоприятното третиране на лица, независимо че не са носители на някои от защитените признаци.
  Втората промяна е по отношение на коригиране на дефиницията за „неблагоприятно третиране“, като тя е съобразена с решението на Европейския съд, че за да е налице дискриминация, е достатъчно спорната практика да представлява по-малко благоприятно третиране на едно лице спрямо друго – не е необходимо да са засегнати законни права и интереси, каквото е изискването в Закона за защита от дискриминация към момента, защото с това изискване се ограничава нивото на защита от дискриминация. Поради това е несъвместимо с директивата и е предложено да бъде премахнато, като текстът е приведен в съответствие с решението на Европейския съд.
  Г-жа Сачева изтъкна, че законопроектът цели да приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2000/43/ЕО относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход.
  Предложените промени са изработени съвместно от Министерството на труда и социалната политика, Комисията за защита от дискриминация, Омбудсмана на Република България и Министерския съвет. С това се цели не само да се подобри защитата от дискриминация, но и да се предотврати евентуално откриване от Европейската комисия на производство срещу България за неизпълнение на чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз.
  В хода на дискусията се изрази подкрепа на законопроекта и бяха зададени въпроси, на които се отговори изчерпателно от заместник-министъра на правосъдието и председателя на Комисията за защита от дискриминация.
  След проведените дебати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, единодушно с 15 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 602-01-43, внесен от Министерски съвет на 08. 07. 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума