Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
15/11/2016

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Вх.№653-14-12/16.11.2016г.

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016г.
  На свое заседание, проведено на 15 ноември 2016 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Ивайло Танев - главен експерт в Дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите; г-жа Мая Манолова - Омбудсман на Република България и г-жа Цветанка Митева-главен счетоводител на институцията; г-жа Ана Джумалиева - председател на Комисията за защита от дискриминация и г-н Баки Хюсеинов - заместник - председател; г-жа Петя Първанова - председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет и г-н Пламен Цветанов - директор на Дирекция „Финансово-счетоводни дейности”в агенцията, г-н Емил Велинов-директор на Дирекция „Вероизповедания” в Министерски съвет и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Ивайло Танев. От представените институции, чиито бюджет се разглежда в комисията, само две са първостепенни разпоредители - Омбудсманът на Република България и Комисията за защита от дискриминация. По отношение на второстепенните разпоредители с бюджет бе обърнато внимание, че заложените параметри не са окончателни и е възможна промяна на бюджетите им след преценка на техните принципали.
  За институцията Омбудсман на Република България е предвиден бюджет в размер на 2 950 000 лв.
  Г-жа Мая Манолова отбеляза, че през последната една година постъпилите жалби и сигнали от граждани са над 10 000 броя срещу 5492 в предходната година и това налага съответен капацитет и ресурс. За функцията на омбудсмана като Национален превантивен механизъм в Република България, както и за задълженията на омбудсмана, свързани с измененията на Закона за чужденците в Република България - наблюдение върху налаганите спрямо чужденци принудителни мерки - принудително отвеждане до границата на Република България и експулсиране е необходимо да бъдат отпуснати достатъчно ресурси – човешки и финансови. Комитетът по правата на детето към ООН дава препоръка да се осигурят достатъчно технически, човешки и финансови ресурси в подкрепа на работата на институцията по популизирането и гарантирането на правата на децата. Омбудсманът заяви, че подкрепя законопроекта да държавния бюджет за 2017 г., като отбеляза че през следващите години ще е необходим човешки ресурс с висок професионализъм, опит и отговорност, който да защитава правата на човека и в частност на детето, при адекватна обезпеченост с финансови средства.
  За Комисията за защита от дискриминация разчетените разходи са в размер на 2 500 000 лв.
  Г-жа Ана Джумалиева благодари за увеличението на бюджета, макар и с малко, но заяви че заложените средства в бюджет 2017 г. не са достатъчни за изпълнение на ангажиментите на комисията. Комисията като национален орган по правата на човека е задължена да открие и управлява регионални офиси във всички областни центрове на страната. Предстои да се открият още 8 регионални офиси, за функционирането на които са необходими допълнителни средства за фонд „Работна заплата”, нужни за назначаване на служители, средства за ремонт, оборудване и поддръжка на работните помещения. Г-жа Джумалиева заяви, че за нормалната дейност на ръководената от нея комисия е необходим бюджет в размер на 3 000 000 лв.
  Отпуснатата субсидия за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията, е в размер на 5 000 000 лв. – с 500 000 лв. повече от бюджет 2016 г. За Българските православни църковни общини в чужбина са отделени 1 350 000 лв., за ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната - 2 410 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България - 360 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България - 50 000 лв.; за ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България - 50 000 лв.; за ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква - 50 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България - 80 000 лв.; за ремонт на религиозни сгради с национално значение - 450 000 лв. и др.
  Г-н Емил Велинов благодари за увеличения бюджет на дирекцията и заяви, че подкрепя бюджет 2017 г., в частта „Вероизповедания”, като смята че отпуснатите средства са достатъчни.
  На Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет бюджетът за 2017 г. е планиран в размер на 8 000 000 лв.
  Г-жа Петя Първанова сподели, че за цялостната издръжка на агенцията и осигуряване на необходимите условия за прием, настаняване и разглеждане на молбите на лицата, търсещи закрила, по прогнозни данни са необходими 23 487 700 лв. за 2017 г. Предвидените средства в законопроекта са на база обезпечаване на необходимите дейности за сметка на средства от държавния бюджет. Тя заяви, че ръководената от нея агенция е предвидена като съ-бенефициер в Грантово споразумение „Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията” по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”, с което е осигурено финансиране в размер на 9 550 563 лв. за периода 01.10.2016г.-30.09.2017 г.
  След проведената дискусия и изказаните мнения по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 9 гласа „за”, 2 гласа „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31. 10. 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума