Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
15/01/2015

  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 553-18-4/16.01.2015 г.
  Относно: Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, № 402-00-23, внесена от Министерски съвет на 18 декември 2014 г.

  На заседание, проведено на 15 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, внесена от Министерски съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Христо Иванов – министър на правосъдието и г-жа Мария Карабельова – началник на кабинета на заместник-министър председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.

  I. С предложения документ се цели да се актуализира приетата от Министерския съвет през 2010 г. Стратегия за продължаване на съдебната реформа в условията на членство в Европейския съюз. Множество фактори водят до необходимостта от актуализация: началото на новия програмен период (повечето от мерките в Стратегията от 2010 г. имат хоризонт до 2014 г.), препоръки на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, решения на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), както и Резолюция 1915/2013 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, с която постмониторинговият диалог с България беше продължен. Актуализираната Стратегия е с хоризонт от 7 години за осъществяване на реформите, синхронизирайки се по този начин с новия програмен период за усвояване на структурните фондове на ЕС.

  II. Целта на Стратегията е да формулира визия за реформа, основана на систематично обобщаване на приложимите международни стандарти и препоръки към България, които произтичат от документите на Съвета на Европа и Европейския съюз, решенията на ЕСПЧ, становищата на Венецианската комисия и докладите на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, както и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г., Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, Стратегията за развитие на Националното бюро за правна помощ за периода 2014 – 2019 г., Основни насоки за дейността на Националния институт на правосъдието (2014 – 2020 г.) и др. Предложените в Стратегията мерки са развити в детайлна Пътна карта за нейното прилагане, като за всяка мярка са предвидени конкретни действия, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. Сред основните заложени цели са гарантиране на независимостта на съда, превенция на корупцията, установяване на добро, ефективно и прозрачно управление.

  III. За реализиране на Стратегията се предвижда извършването на сериозен обем изследвания и анализи. Цел на Плана за действие по Стратегията е това да стане с подкрепата на средствата по Оперативна програма „Добро управление“ (2014 – 2020 г.). Предвижда се средства на ЕС да се използват както за проучванията, спомагащи изпълнението на Стратегията, така и за организационно и ресурсно осъществяване на технологичен скок в администрирането на съдебната власт. Авторите на Стратегията посочват, че технологическото преоборудване и въвеждането на нови компютърни и информационни технологии са в основата на модернизацията на съдебната власт.

  IV. Общият характер на заложените в Стратегията цели предполага възможност за бъдещо конкретизиране на мерките, чрез които те да се постигнат. В рамките на предвидения хоризонт е редно да се установят конкретни срокове, индикатори за изпълнение, отговорни институции и необходими ресурси за всяка цел и дейност. Без съмнение, успешното им реализиране е обвързано с провеждането на задълбочена дискусия в професионалната общност, както и с постигането на публичен консенсус между представителите на трите власти.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 9 гласа „за” и 7 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да одобри Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, № 402-00-23, внесена от Министерски съвет на 18 декември 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ

  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума