Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
21/01/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-12/22.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2014 г.

  На заседание, проведено на 20 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Боил Банов – заместник-министър на културата и г-н Георги Дамянов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ в Министерство на културата.

  I. Настоящият законопроект има за цел да въведе в националното законодателсво изискванията на Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения. Директивата следваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 29 октомври 2014 г., в изпълнение на което аналогичен законопроект бе одобрен от Министерския съвет с Решение № 296 от 14 май 2014 г. и внесен в 42-то Народно събрание, но не бе включен в дневния му ред. Към настоящия момент Европейската комисия е стартирала Процедура за нарушение № 2014/0496 по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС.

  II. С предложените изменения се предвижда създаването на нов раздел VIII (чл. от 71б до 71з) в Закона за авторското право и сродните му права. С новите разпоредби се въвежда и дефинира понятието „осиротели произведения и звукозаписи“ (чл.71в) и се определя редът, по който те могат да бъдат ползвани от публичните институции – бенефициенти с цел да се изпълни общественият интерес (чл.71б, 71.г-д).

  III. Статутът на „осиротяло“ произведение или звукозапис ще бъде прилаган само в случаи, в които след щателно издирване в източници на информация, установени от министъра на културата (в тази връзка се предлага създаването на Приложение към чл.71г, ал.2, където се определя кръгът на източниците) и след съгласуване с правоносители и ползватели, се установи, че нито един от носителите на права върху конкретния обект не е известен, или ако е известен - е с неустановено местонахождениe.

  IV. Предвижда се използването на „осиротяли“ произведения или звукозаписи да засяга единствено действията по цифровизирането им и предоставяне на достъп от общодостъпни библиотеки, учебни заведения, музеи, обществени радиа и телевизии (чл.71ж). Информацията за обектите, получили статут на „осиротяло“ произведение, ще се съхранява от Службата за хармонизация на вътрешния пазар, в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно (с 15 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума