Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/01/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-18/29.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.

  На редовното си заседание, проведено на 28 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на финансите - г-жа Карина Караиванова-Ганозова - заместник-министър на финансите, г-жа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“, г-жа Цветанка Михайлова – началник отдел в същата дирекция и г-жа Снежанка Колева - държавен експерт в същата дирекция; от Комисията за финансов надзор – г-н Владимир Савов – и.д. Заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, г-жа Десислава Ласкова - началник отдел в същото управление и г-жа Веселина Мандаджиева – началник отдел в дирекция „Правна”.

  I. С настоящия законопроект се цели въвеждането в националното ни законодателство на разпоредбите на Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги.

  II. Проектът на закон предлага въвеждането на задължения за управляващите дружества, както и за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, да оценяват и анализират адекватно рисковете, а не да разчитат само на кредитните рейтинги за тази цел. В съответствие с чл. 51, параграф 3а от Директива 2009/65 ЕО се предвижда, че естеството, мащаба и сложността на колективната инвестиционна схема ще бъдат отчитани от страна на надзорния орган, когато той формира преценката си дали изискването за избягване на предоверяването е спазено.

  III. Законопроектът предвижда още изискванията за избягване на предоверяването на кредитни рейтинги, чиито адресат съгласно Директива 2003/41 са институциите за професионално пенсионно осигуряване, да обхванат всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. В тази връзка с преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменения в Кодекса за социално осигуряване. С тях се цели усъвършенстване на процедурите по управление на риска на пенсионноосигурителните дружества, а с това и повишаване на качеството на инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Допълнени са и процедурите по издаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, като е предвидено представянето на инвестиционните политики и правилата за управление на риска.

  IV. Не на последно място, във връзка с ефективността на надзора върху спазването на новите изисквания, в Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предвижда пенсионноосигурителните дружества да представят в Комисията за финансов надзор своите правила за управление на риска и инвестиционните политики на управляваните от тях фондове.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 30.12.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума