Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/01/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-17/29.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.12.2014 г.

  На редовното си заседание, проведено на 28 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Андрей Янкулов - заместник-министър на правосъдието, г-н Александър Петров - държавен експерт в дирекция “Правосъдие, нормотворчество и проекти” на Министерството на правосъдието и г-жа Татяна Райчева - длъжностно лице по регистрация в Агенцията по вписванията.

  I. С настоящия законопроект се цели въвеждане в българското законодателство на разпоредбите на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. Следва да се има предвид, че срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 7 юли 2014 г.

  II. Съгласно Директива 2012/17/ЕС, търговските регистри на държавите членки следва да бъдат взаимосвързани чрез създаването на европейска централна платформа, предаваща информация помежду им в стандартен формат за съобщения и на съответната езикова версия. По този начин ще се осигури достъп до необходимата информация, която ще протича по стандартизирани канали за обмен между търговските регистри.

  Основните цели на взаимното свързване на търговските регистри – прозрачност, улеснен достъп до информация, подобряване на сътрудничеството между органите, водещи регистрите и др., са залегнали и в Зелена книга „Взаимното свързване на търговските регистри“ (SEC(2009) 1492) и стратегията „Европа 2020“.

  III. Разпоредбите на Директивата, които се въвеждат чрез законопроекта, предвиждат между регистъра на дадено дружеството и регистрите на неговите клонове, открити в други държави членки, да се обменя информация относно започването или прекратяването на производство за ликвидация на дружеството или за обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата членка на регистъра на дружеството.

  Предлага се още изменение и допълнение на взаимосвързани текстове на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и Закона за търговския регистър. Целта на предложените текстове е укрепване на Единния пазар чрез опростяване на процедурите при трансгранични операции, защита на интересите на обществеността от престъпна дейност и терористични актове, запазване на икономическия просперитет на ЕС чрез осигуряване на ефикасна стопанска среда, подкрепа на финансовата стабилност чрез защитата на надеждността и правилното функциониране и целостта на финансовата система чрез осигуряване на възможност за установяване на действителните собственици.

  IV. Не на последно място, с оглед очакваното приемане от Европейската комисия на всички актове за изпълнението на техническите мерки и спецификации за системата за взаимно свързване, законопроектът предвижда отлагане на срока за практическото прилагане от държавите членки на разпоредбите за взаимно свързване на регистрите. В съответствие с Директивата, предложената начална дата на отложеното действие на промените е 1 януари 2017 г.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.12.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума