Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/01/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-15/29.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерски съвет на 18.12.2014 г.

  На редовното си заседание, проведено на 28 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за гарантиране на влоговете в банките, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на финансите - г-жа Карина Караиванова-Ганозова - заместник-министър на финансите, г-жа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“, г-жа Цветанка Михайлова – началник отдел в същата дирекция и г-жа Снежанка Колева - държавен експерт в същата дирекция; от Фонда за гарантиране на влоговете в банките – г-н Радослав Миленков - Председател на Управителния съвет и г-н Борислав Стратев - член на Управителния съвет; от Българската народна банка – г-жа Мирослава Димова - началник отдел „Правно обслужване” в управление „Банков надзор” и г-н Венцислав Аспарухов - старши юрисконсулт в дирекция „Международни отношения”.

  I. С настоящия законопроект се цели въвеждането в националното ни законодателство на разпоредбите на Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити. Директивата е обнародвана в „Официален вестник” на Европейския съюз на 12 юни 2014 г., като срокът за транспонирането й е 3 юли 2015 г. Тя заменя Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити, изменена с Директива 2009/14/ЕО. В връзка с множеството значими промени, вносителят предлага действащият Закон за гарантиране на влоговете в банките да бъде заменен с нов. Същевременно, разпоредбите от него, които са в синхрон с Директивата, ще бъдат отразени и в новия закон. С транспонирането на новата Директива 2014/49/ЕС следва да се постигне по-добра защита на вложителите в банки, ясен обхват на гаранцията, по-кратки срокове за изплащане, подобрена обмяна на информация и строги изисквания за финансиране.

  II. В съответствие с Директивата законопроектът предвижда всички банки, включително техните клонове в други държави членки, да участват в системата за гарантиране на влоговете. Това се отнася и за клоновете на банки от трети държави, когато те нямат система за гарантиране на влоговете или когато размерът и обхватът на гаранцията са по-малки от тези, предвидени в българския закон. Съществуващите норми относно Фонда за гарантиране на влоговете се запазват и доразвиват, включвайки и алтернативни мерки за превенция и подпомагане с цел предотвратяване на по-големи разходи по изплащане на гарантираните влогове. Максималният обхват на гаранцията и размерът на покритието (196 хил. лв.), които са въведени с транспонирането на Директива 94/19/ЕО в действащия сега закон, се запазват. В допълнение, в съответствие с разпоредбите на новата Директива се предвижда по-висока защита (до 250 хил. лв.) в срок от 3 месеца за определена категория влогове, свързани с важни социални събития от живота на човека – продажба на имоти за жилищни нужди, развод, пенсиониране и др.

  III. Законопроектът, в унисон с Директивата, предвижда отпадане на встъпителните вноски на банките във Фонда. Разписани са и способите за финансиране на недостиг и осигуряване на ликвидност на Фонда. Освен това, във връзка с разпоредбите на Директивата се разширява обхвата на инструментите, в които Фондът може да инвестира своите средства. За да бъдат вложителите максимално защитени, проектът на закон предвижда изплащането на гарантираните депозити от Фонда да става в срок от 7 работни дни спрямо датата, на която те са станали неналични. Това е най-краткият срок, предвиден в Директивата, която дава възможност за постигането му от държавите членки до 1 януари 2024 г. Проектът на закон въвежда и разпоредбите на Директивата, насочени към подобряване на сътрудничеството между схемите за гарантиране на влоговете и осигуряване на по-добра защита на вложители на клонове на банки в различни държави членки.

  IV. Не на последно място, поради стартирала процедура за нарушение № 2014/2240 по отношение неизпълнение на задълженията, произтичащи за Република България съгласно чл. 1, параграф 3 и чл. 10, параграф 1, ал. 1 от Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити, изменена с Директива 2009/14/ЕО и по отношение неспазване на чл. 63 от Договора за функционирането на ЕС, Директива 2014/49/ЕС следва да бъде транспонирана в българското законодателство възможно най-скоро. С приемането на настоящия проект на закон тази цел ще бъде изпълнена, с изключение на разпоредбата на чл. 14, ал. 6 от Директивата (касаеща процедурите за обмен на информация между схемите за гарантиране на депозитите на държавите членки), която ще бъде въведена с приемането на вътрешни процедури и подписването на междуинституционални споразумения.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерски съвет на 18.12.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума