Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
18/02/2015 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 553-18-24/20.02.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерски съвет на 21 януари 2015 г.

  На заседание, проведено на 18 февруари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Красимир Симонски – изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ЕСМИС), г-н Николай Петров – директор на дирекция „Информационни системи“ в ЕСМИС и г-жа Свилена Василева – юрисконсулт в ЕСМИС.

  I. Настоящият законопроект цели да прецизира въведените в националното законодателство изисквания на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност. Директивата урежда създаването на Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) за целите на общностните политики в областта на околната среда и чрез която следва да се осигури изчерпателна, стандартизирана и качествена географска информация за нуждите на определянето, изпълнението и оценката на съответните политики и дейности. В началото на 2013 г. от страна на Европейската комисия, Генерална дирекция „Околна среда“, към Република България е отправено предварително искане за информация EU PILOT № 4770/13/ENVI с оглед извършването на оценка на транспонирането на Директивата в националното законодателство. Искането е придружено с препоръки на комисията относно транспонирането на отделни разпоредби на Директивата, които препоръки предложеният законопроект цели да отрази.

  II. INSPIRE се основава на инфраструктурите за пространствена информация, създадени и управлявани от държавите - членки на ЕС, като обхваща масиви от пространствени данни, необходими за ефективното осъществяване на дейности по защита на околната среда, съгласно темите, изброени в приложенията към Директивата. С предложените в законопроекта промени се предвижда повишаване на качеството на пространствената информация, създавана, събирана, поддържана и разпространявана по реда и при условията на Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), както и на качеството и достъпността на услугите за пространствени данни, предвидени в същия закон. За тази цел с § 6 от законопроекта в чл. 14 се създават нови ал. 3-5, в които се уреждат правомощията на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. Дейността на агенцията касае изграждането и управлението на мрежа от услуги, свързани с масивите от пространствени данни и услугите за тези данни, за които са създадени и публикувани метаданни, както и предоставянето на техническа възможност на органите на публична власт и на третите лица да свържат своите масиви от пространствени данни с посочената мрежа.

  III. Предвижда се също така осигуряване на безпрепятствен и неограничен обмен на пространствени данни между органите на публичната власт при осъществяването на техни публични функции, които могат да имат въздействие върху околната среда, както и подобряване на координацията между потребителите, доставчиците на услуги за пространствени данни и лицата, които посредничат при предоставянето на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни. Целта е услугите да бъдат лесни за ползване и да отчитат съответните изисквания на потребителите. Не на последно място, законопроектът предвижда прецизиране на текстовете в закона, касаещи точното транспониране на директивата по отношение на термините „публична власт”, „обществена сигурност” и „национална отбрана”.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за” и 1 глас „против”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерски съвет на 21 януари 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума