Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
18/02/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-26/20.02.2015 г.
  Относно: Законопроект за Фискален съвет и корективни механизми, № 502-01-15, внесен от Министерски съвет на 09.02.2015 г.

  На редовното си заседание, проведено на 18 февруари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за Фискален съвет и корективни механизми, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие: г-жа Карина Караиванова-Ганозова – заместник-министър на финансите, г-н Методи Методиев – началник отдел в дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерството на финансите и г-жа Соня Димитрова – главен експерт в същата дирекция.

  I. Проектът на закон е разработен в съответствие с Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки. С директивата се въвеждат определени изисквания за националните бюджетни прогнози, средносрочните бюджетни рамки и националните числови фискални правила. За спазването на последните директивата предвижда, че трябва да има ефективно и навременно наблюдение, извършвано от независими институции, които разполагат с функционална автономност по отношение на фискалните органи на държавите членки. Следва да се има предвид, че крайният срок за въвеждане на разпоредбите й в националното законодателство на държавите членки е изтекъл на 31 декември 2013 г. Поради предсрочното разпускане на 42-ото Народно събрание, законопроектът за Фискален съвет не бе окончателно приет от него (приет на второ четене в комисия, но не достигнал до разглеждане в пленарна зала). В тази връзка Европейската комисия е стартирала процедура за нарушение спрямо Република България – уведомително писмо №2014/0025. С приемането на проекта на закон се създават условия за прекратяването на тази процедура.

  II. Законопроектът е в изпълнените и на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз (ИПС), който постановява, че спазването на залегналите в него фискални правила трябва да бъде съблюдавано от независими национални институции. Самият Договор за стабилност, координация и управление в ИПС e подписан от 25 държави-членки на ЕС, в това число и България, през март 2012 г. и е ратифициран от Народното събрание на 28.11.2013 г.

  III. С настоящия проект на Закон за фискален съвет се създава независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление. По този начин се транспонират разпоредбите на Директива 2011/85/ЕС, както и се изпълняват изискванията на Договора за стабилност, координация и управление на ЕС по отношение на независимите фискални институции. Останалите разпоредби на директивата, както и разпоредбите на Дял III „Фискален пакт” от Договора са транспонирани с приетия през месец януари 2013 г. Закон за публичните финанси.

  IV. С предложения проект на Закон за фискален съвет се създават условия за независимо наблюдение и анализ на бюджетната политика на страната и за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност, което пряко е свързано с целите на Европейския семестър в ЕС. Основна функция на Съвета ще бъде наблюдаването на спазването на числовите фискални правила, заложени в Закона за публичните финанси и отнасящи се за сектор „Държавно управление“ и консолидираната фискална програма. Предвижда се Фискалният съвет да се състои от петима членове, в това число председател, които ще бъдат избирани от Народното събрание за срок 6 години. Законопроектът предоставя също така възможност за членове на Съвета да бъдат избирани и лица с чуждо гражданство. Подобна практика се наблюдава в съответното законодателство на редица държави членки, създали независими фискални институции, и допринася за повишаване на независимостта и международното признание на работата на институцията.

  В заключение следва да се отбележи, че с проекта на Закон за фискален съвет се постига съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз по отношение на независимото наблюдение и анализ на бюджетната политика. Това е важно условие за постигане и поддържане на дългосрочна устойчивост на основните фискални параметри и за създаването на прогнозируема инвестиционна и стопанска среда.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 9 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за Фискален съвет и корективни механизми, № 502-01-15, внесен от Министерски съвет на 09.02.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума