Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
18/02/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-23/20.02.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и група народни представители на 27 октомври 2014 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ на 7 ноември 2014 г.  На заседание, проведено на 18 февруари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от г-н Волен Сидеров и законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от г-н Тунчер Кърджалиев.

  Предложените законопроекти бяха представени съответно от народния представител г-н Илиан Тодоров и народния представител г-н Тунчер Кърджалиев.


  I. Законопроектите имат за цел да въведат изменения в действащия Закон за убежището и бежанците, позовавайки се на международната практика, както и на нормативните актове на Европейския съюз.

  II. Законопроект № 454-01-8, внесен от г-н Волен Сидеров предвижда заличаване на чл. 34 и алинеи 1, 2, 3 и 4 на чл. 39а, касаещи правото на събиране на семейства, както и редакция на чл. 39, с която се да се въведе определен срок на пребиваване на чужденците, ползващи се от временна закрила. Вносителите на законопроекта се позовават на Директива 2008/115/ЕО, както и на някои случаи от практиките в тази сфера на Холандия, Италия, Малта и Гърция. Следва да се има предвид, че Директива 2008/115/ЕО изрично постановява, че гражданин на трета страна, който е подал молба за убежище в държава-членка на ЕС, не следва да бъде считан за лице, което е в незаконен престой на територията на държавата-членка до влизането в сила на отрицателно решение относно молбата или на решение, прекратяващо правото му на престой като кандидат за убежище. Също така трябва да се отчете, че приемането на предложените поправки би противоречало на ангажиментите на Република България, произтичащи от Директива 2001/55/ЕС и Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството, както и от редица други международноправни актове.

  III. От своя страна законопроект № 454-01-37, внесен от д-р Тунчер Кърджалиев, цели да въведе в националното законодателство изискванията на Директива 2011/95/ЕС, срокът за чието транспониране изтече на 22 декември 2013 г. В законопроекта се въвежда понятието „международна закрила”, което включва статут на бежанец и хуманитарен статут. Прецизират се основанията за предоставяне на международна закрила, понятията субекти на преследване, действия на преследване, основанията за отказ, прекратяване и отнемане на различните видове закрила и за прекратяване на производството за предоставяне на закрила. Въвеждат се като изключващи клаузи основанието „заплаха за националната сигурност” и „заплаха за обществото”.

  IV. Законопроект № 454-01-37 предвижда също така въвеждане на изискванията на Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила. Целта е да се гарантират правата на лицата, търсещи закрила и същевременно да се предоставят на приемащата държава необходимите инструменти, чрез които да се обезпечат опазването на обществения ред, сигурността и здравето на населението. Ограничения на правото на свободно движение следва да се прилагат единствено, когато те са необходими и пропорционални и са придружени от съответните правни гаранции, а на лицата, търсещи международна закрила, трябва да се осигури ефективен достъп до правосъдие, включително и възможност да обжалват наложените мерки. Срокът за транспониране на Директива 2013/33/ЕС е 20 юли 2015 г.
  В заключение, с Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменения в други закони, уреждащи отделни аспекти на закрилата на бежанци - Закона за чужденците в Република България, Закона за българските лични документи, Закона за признаване на професионални квалификации, Закона за народната просвета и Закона за здравето.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (с 1 глас „за”, 6 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се“) предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и група народни представители на 27 октомври 2014 г. и предлага (с 9 гласа „за”, 1 глас „против” и 2 гласа „въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ на 7 ноември 2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума