Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
18/03/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-28/19.03.2015
  Относно: Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-14, внесен от Министерски съвет на 6 февруари 2015 г.


  На заседание, проведено на 18 март 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Любен Петров - заместник-министър на икономиката, г-жа Десислава Георгиева – началник на отдел „Право на установяване и услуги“, дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ в Министерство на икономиката и г-н Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.

  I. Проектът на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗИ на ЗПСК) е изготвен във връзка с получено на 21 март 2013 г. Мотивирано становище C (2013) 1550 на Европейската комисия (ЕК) по процедура за нарушение № 2012/4002. Мотивираното становище се отнася до разпоредбата на § 8 от Преходните разпоредби към ЗИД на ЗПСК, която според ЕК не съответства на заложените в Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) принципи за свободно движение на капитали (чл. 63 от ДФЕС) и свобода на установяване (чл. 49 от ДФЕС). Представените от българска страна аргументи в защита на действащата разпоредба не са приети за основателни от ЕК.

  II. Параграф 8 от Преходните разпоредби към ЗИД на ЗПСК предвижда правото на държавата да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизационните дружества при неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори. В свето становище, което повтаря изразената в Официалното уведомително писмо С (2012) 3366 final от 31 май 2012 г. позиция, ЕК посочва, че разпоредбата от Параграф 8 въвежда специално държавно право, което нарушава интересите на инвеститорите от ЕС, не отговаря на изискванията за пропорционалност и е неподходящо за постигането на целите на ЗПСК за създаване на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите.

  III. Предложеният законопроект предвижда отмяна на Параграф 8 от Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК, с което се цели констатираното от ЕК нарушение да бъде отстранено и да бъде постигнато съответствие с изискванията на правото на ЕС в областта на свободното движение на капитали и свободата на установяване, а стартиралата срещу България процедура за нарушение да бъде прекратена.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 9 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-14, внесен от Министерски съвет на 6 февруари 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума