Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
18/03/2015

  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-18-30/19.03.2015
  ОТНОСНО: Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)

  На свое редовно заседание, проведено на 18 март 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), на основание чл.114, Глава ХІ от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание, обсъди и прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание (ГРП на НС) по въпросите на Европейския съюз (ЕС) за 2015 г.
  В заседанието на Комисията взеха участие: г-жа Кристина Хитрова – директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в Администрацията на Министерския съвет; г-жа Денница Недева и г-жа Теодора Карамаринова – държавни експерти в същата дирекция.
  Проектът на програма е разработен в съответствие с приоритетите на Тройното председателство на Съвета на ЕС, приоритетите залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесена от Министерския съвет на 29.01.2015 г., Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2015 г. и предложенията направени от постоянните парламентарни комисии на Народното събрание.
  В своята Работна програма за 2015 г. Европейската комисия предлага 23 нови инициативи в съответствие с десетте приоритета в Политическите насоки на председателя Жан-Клод Юнкер, представени на Европейския парламент (ЕП). Планираните нови инициативи са в следните десет области:
  1. Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите;
  2. Свързан цифров единен пазар;
  3. Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата;
  4. По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база;
  5. По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз;
  6. Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ;
  7. Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие;
  8. Към създаването на нова политика за миграцията;
  9. По-силен участник на световната сцена;
  10. Съюз на демократична промяна.
  Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.) е приета в изпълнение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, съгласно който Министерският съвет предварително информира Народното събрание и дава отчет за действията си за участие в разработването и приемането на актове на ЕС.
  Като отчита дневния ред на ЕК и програмата на Тройното Председателство на Съвета на ЕС, през 2015 г. България планира да насочи усилията си към няколко високоприоритетни за страната области:
  - Насърчаване на икономическия растеж и заетост;
  - Присъединяване към Шенгенското пространство;
  - Солидарно управление на миграцията;
  - Европейски енергиен съюз;
  - Единен европейски цифров пазар;
  - Разширяване на Европейския съюз.

  При изготвянето на Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС (2015 г.), бяха отчетени и следните съображения:
  - Проверки за съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност на европейските законодателни предложения, включени в ГРП на НС по въпросите на ЕС (2015 г.) ще бъдат извършвани чрез активно упражняване правомощията на Народното събрание съгласно протокол 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз;
  - Приемането на новата работна програма не прекъсва процеса на наблюдение и контрола върху проектите на актове на институциите на Европейския съюз, включени в предишни годишни работни програми на Народното събрание по въпросите на ЕС, които не са разгледани или окончателно приети;
  - В Годишната работна програма приоритетно са включени проекти на актове, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в европейския дневен ред, както и да участва в политическия диалог с европейските институции;
  - При необходимост, към настоящата Работна програма, Комисиите на Народното събрание имат възможност да разглеждат и други документи на европейските институции (съобщения, доклади, бели и зелени книги, и др.), извън настоящата работна програма.

  След състоялото се обсъждане, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 114, ал. 3 от ПОДНС предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме следното решение за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.):

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  Р Е Ш Е Н И Е

  Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 114, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И :
  Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.):

  ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО
  ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2015 г.)

  Народното събрание, като се ръководи от:
  - Необходимостта от предприемането на активни действия с цел преодоляване негативните последици от икономическата криза, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и постигане на високи нива на заетост,
  - Значението на европейските актове за социално-икономическото развитие на Република България и постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение на Стратегията „Европа 2020”,
  - Стремежа за утвърждаване на Европейския съюз като единно икономическо пространство и като пространство на свобода, сигурност и правосъдие,
  - Нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешките права, на устойчивото социално и екологично развитие,
  - Спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес,
  Реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава Единадесета от чл. 114 до чл. 117 вкл. от ПОДНС следните дейности на европейските институции и европейски инициативи:


  1. Преглед в средата на периода на стратегията „Европа 2020“;


  В сферата на юридическите въпроси:


  2. Предложение за междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество;


  В сферата на свободата, сигурността и правосъдието:

  3. Законодателна инициатива за завършване на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека;

  4. Законодателна или незаконодателна инициатива относно Европейската програма за миграцията;

  5. Незаконодателна инициатива относно Европейската програма за сигурност;

  6. Предложение на Комисията за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура;

  7. Инициативи, свързани с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство;

  8. Инициативи в сферата на борбата с тероризма:
  • Дискусия по възможността за изменение на европейското законодателство (Рамковото решение за борба с тероризма) с оглед въвеждането на адекватни санкции и възможности за наказателно преследване на терористи;
  • Директива на ЕС относно резервационните данни на пътниците (PNR Директива);
  • Инициативи за подобряване на техническите характеристики на европейските системи и база данни при наличие на ясна и подробна последваща процедура за действия след установяване на чуждестранни бойци.

  9. Многогодишна стратегическа програма на Съюза в областта на правосъдието и вътрешния ред за периода 2015-2019 г., след изтичането на Стокхолмската програма 2010-2014 (незаконодателен акт);

  10. Инициатива за „Интелигентни граници“:
  • Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане (EES) за регистриране на данните относно влизането и излизането на гражданите на трети страни, преминаващи външните граници на държавите-членки на ЕС
  • Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за регистрирани пътници (RTP);


  В сферата на финансите:

  11. Съюз на капиталовите пазари - План за действие за подобряване на финансирането на икономиката чрез по-ефективни пазарни инструменти за финансиране, включително и работа за изграждане на рамка за висококачествена секюритизация;

  12. Рамка за разрешаване на проблемите на финансовите институции, които не са банки;

  13. Предложение за Директива с цел да се предвиди задължителен обмен на информация по отношение на трансграничните режими;

  14. План за действие относно усилията за борба с укриването на данъци и данъчни измами, включително съобщение за подновен подход за корпоративното данъчно облагане в единния пазар в контекста на развитието в световен план;


  В сферата на икономиката и вътрешния пазар:


  15. Пакет от мерки за задълбочаване на икономическия и паричен съюз;

  16. План за инвестиции за Европа: Последващи законодателни мерки;

  17. Пакет за цифровия единен пазар (ЦЕП);

  18. Стратегия за вътрешния пазар на стоки и услуги;

  19. Търговска и инвестиционна стратегия за работни места и растеж;


  В сферата на труда и социалната политика:


  20. Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите: насърчаване на привличането към пазара на труда и пригодността за заетост;

  21. Мониторинг на Гаранцията за младежта на европейско ниво в рамките на Европейския семестър през 2015 г.;

  22. Реформиране на мрежата от Европейски служби за заетост с цел подобряване на достъпа до възможности за заетост в чужбина, качеството на консултантските дейности и разширяване обхвата на схемите за млади работници;


  В сферата на външната дейност:

  23. Съобщение относно европейската политика за съседство;


  В сферата на транспорта:

  24. Пакет от мерки за въздухоплаването;


  В сферата на климата, енергетиката и околната среда:

  25. Стратегическа рамка за енергийния съюз;

  26. Съобщение за пътя към Париж – многостранен отговор на изменението на климата;

  27. Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО;

  28. Законодателни предложения за изпълнение на Рамката за политиките на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката за периода от 2020 до 2030 г.


  В сферата на земеделието:


  29. Предложение за Регламент за замяна на Регламент (ЕО) №1006/2008 разрешение на риболова;

  30. Преглед на процеса за вземане на решение относно ГМО.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума